Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-P?o?sk:Appareils pour fractures, broches et plaques

2022/S 233-669366  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-P?o?sk: Appareils pour fractures, broches et plaques 2022/S 233-669366 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej im. Marsza?ka JÛzefa Pi?sudskiego w P?o?sku NumÈro national d'identification: REGON 000308703 Adresse postale: Sienkiewicza 7 Ville: P?o?sk Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 09-100 Pays: Pologne Courriel: przetargi@szpitalplonsk.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalplonsk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama? NumÈro de rÈfÈrence: DZP.261.28.2022
II.1.2) Code CPV principal 33141770 Appareils pour fractures, broches et plaques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama?. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z wymaganymi parametrami, jak rÛwnie? zapotrzebowaniem ilo?ciowym precyzuje za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 893 255.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques 33183000 SupplÈance orthopÈdique 33141770 Appareils pour fractures, broches et plaques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej im. Marsza?ka JÛzefa Pi?sudskiego w P?o?sku ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 P?o?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama?. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z wymaganymi parametrami, jak rÛwnie? zapotrzebowaniem ilo?ciowym precyzuje za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Za ofert? najkorzystniejsz? (w zakresie cz??ci) zostanie uznana oferta przedstawiaj?ca najkorzystniejszy bilans punktÛw w kryteriach:
   1.  Cena 60 % 60 pkt.
   2.  Termin p?atno?ci 20 % 20 pkt
   3.  Termin dostawy 20 % 20 pkt
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100 Implants orthopÈdiques 33183000 SupplÈance orthopÈdique 33141770 Appareils pour fractures, broches et plaques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exÈcution:
Samodzielny Publiczny ZespÛ? Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej im. Marsza?ka JÛzefa Pi?sudskiego w P?o?sku ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 P?o?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama?. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z wymaganymi parametrami, jak rÛwnie? zapotrzebowaniem ilo?ciowym precyzuje za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Za ofert? najkorzystniejsz? (w zakresie cz??ci) zostanie uznana oferta przedstawiaj?ca najkorzystniejszy bilans punktÛw w kryteriach:
   1.  Cena 60 % 60 pkt.
   2.  Termin p?atno?ci 20 % 20 pkt
   3.  Termin dostawy 20 % 20 pkt
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W dniu 07.06.2022 r. zosta?o wszcz?te post?powanie na dostaw? implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama?, nr. DZP.261.14.2022. W dniu 01.08.2022 r. niniejsze post?powanie zosta?o uniewa?nione w zakresie cz??ci nr 2 oraz 14, czego Zamawiaj?cy nie by? w stanie przewidzie?. Ze wzgl?du na profil dzia?alno?ci Zamawiaj?cego zwi?zany z przedmiotem zamÛwienia w kontek?cie charakteru ?wiadczonych us?ug, zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia. Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia wynika z konieczno?ci zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego dzia?ania oddzia?Ûw szpitalnych, a co za tym idzie ?wiadczenia us?ug. Ponad to pilne wykonanie zamÛwienia publicznego wynika z charakteru dzia?alno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrego obowi?zkiem jest minimalizowania zagro?enia ?ycia, a tak?e ratowanie ?ycia i zdrowia ludzkiego. Aby powy?sze by?o mo?liwe konieczne jest zapewnienie ci?g?o?ci dostaw przedmiotu zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 182-514322
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medartis Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 897-174-56-46 Adresse postale: ul. Legnicka 56 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 372 305.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 113-00-20-467 Adresse postale: ul. I??ecka 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 520 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 - Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, i? w post?powaniu zastrzega sobie mo?liwo??, ?e najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. - Razem z ofert? Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: a) Pe?nomocnictwo ñ tj. o?wiadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, podmiotu udost?pniaj?cego zasoby Wykonawcy lub WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia, upowa?niaj?ce odpowiednio do podpisania oferty, po?wiadczania za zgodno?? z orygina?em dokumentÛw przedk?adanych w post?powaniu i sk?adania ewentualnych o?wiadcze? i wyja?nie? - je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru ñ sposÛb z?o?enia zgodny z Rozdzia?em X SWZ. b) wype?niony i podpisany Formularz ofertowy (za??cznik nr 1 do SWZ) ñ sposÛb z?o?enia zgodny z Rozdzia?em X SWZ, c) wype?niony i podpisany Formularz cenowy (za??cznik nr 2 do SWZ) ñ sposÛb z?o?enia zgodny z Rozdzia?em X SWZ, d) wype?niony i podpisany Jednolity dokument okre?lony w Rozdziale XIV lit. A pkt 1 niniejszej SWZ (Za??cznik Nr 3 do SWZ) ñ sposÛb z?o?enia zgodny z Rozdzia?em X SWZ. e) wype?nione i podpisane O?wiadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamÛwienia dotycz?ce przes?anek wykluczenia okre?lone w Rozdziale XIV lit. A pkt 2 niniejszej SWZ (Za??cznik Nr 4 do SWZ) ñ sposÛb z?o?enia zgodny z Rozdzia?em X SWZ. - Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. 1) Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. 2) Przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio do WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia. - O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu: 1) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 2) dodatkowo na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp 3) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. 4) na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576. -Informacj? o podmiotowych ?rodkach dowodowych wymaganych wraz z ofert? oraz na wezwanie Zamawiaj?cego po up?ywie terminu sk?adania ofert znajduj? si? w Rozdzia? XIV SWZ. -Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej znajduj? si? w Rozdziale VII SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022 Dostawa implantÛw ortopedycznych i materia?Ûw zu?ywalnych w przypadku z?ama? 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141770 - Appareils pour fractures, broches et plaques 
33183000 - Suppléance orthopédique 
33183100 - Implants orthopédiques