Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 09/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sk?pe: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2022/S 18-042814  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Sk?pe: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2022/S 018-042814 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Adresse postale: CibÛrz Ville: Sk?pe Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 66-213 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Flejsierowicz Courriel: m.flejsierowicz@ciborz.eu TÈlÈphone: +48 683419550 Fax: +48 683419494 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ciborz.bip.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://ciborz.bip.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ciborz.bip.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w szacunkowej rocznej ilo?ci
   1. 200.177 kWh dla potrzeb WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Budynki administrowane przez Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej w szacunkowej rocznej ilo?ci
   1. 200.177 kWh dla potrzeb WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Posiadanie wa?nej Koncesji na obrÛt energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki przynajmniej na okres realizacji przedmiotu zamÛwienia
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? wykonanie lub wykonywanie w sposÛb nale?yty w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie co najmniej 1 (jednej) dostawy energii elektrycznej o ??cznym wolumenie nie mniejszym ni? 1000 MWh (jeden tysi?c MWh).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Przedmiot zamÛwienia powinien by? realizowany na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 716 z pÛ?n. zm.) i Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1740 z pÛ?n. zm.) oraz aktÛw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy stosuje procedur? przyspieszon? na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp. Zamawiaj?cy pod koniec ubieg?ego roku przeprowadzi? dwa post?powania w procedurze krajowej, w obu przypadkach, ze wzgl?du na galopuj?cy wzrost cen energii elektrycznej, po rozstrzygni?ciu post?powa? Wykonawcy uchylili si? od podpisania umowy. W obecnym momencie Zamawiaj?cy korzysta ze sprzeda?y rezerwowej energii i skrÛcenie czasu na sk?adanie ofert jest uzasadnione z powodÛw ekonomicznych - cena energii w sprzeda?y rezerwowej jest wy?sza od ceny rynkowej energii.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 09/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 09/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 09/02/2022 Heure locale: 11:30 Lieu:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie chorych SP ZOZ w Ciborzu, CibÛrz 5, 66-213 Sk?pe, Sekcja ZamÛwie? Publicznych.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci
:
32 000 PLN (s?ownie: trzydzie?ci dwa tysi?ce z?otych)
   2.  Wadium mo?e by? wniesione w wybranej przez Wykonawc? formie okre?lonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
   3.  Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o ktÛrych mowa w ust. 7 pkt 2ñ4, wykonawca przekazuje zamawiaj?cemu orygina? gwarancji lub por?czenia, w postaci elektronicznej.
   4.  Wadium wnoszone w formie pieni?dza nale?y wp?aci? przelewem na konto Zamawiaj?cego nr 17 1500 1810 1218 1006 0829 0000 w terminie zapewniaj?cym jego wp?yw na wskazane konto przed terminem sk?adania ofert.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ñje?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 21.3 i 21.4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Sk?pe: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaireType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 09/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire