Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?o?sk:Services de concession de crÈdit

2022/S 225-648786  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-S?o?sk: Services de concession de crÈdit 2022/S 225-648786 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina S?o?sk NumÈro national d'identification: 598-13-22-147 Adresse postale: Sikorskiego 15 Ville: S?o?sk Code NUTS: PL431 Gorzowski Code postal: 66-436 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Sroka Courriel: zcawojta@slonsk.pl TÈlÈphone: +49 957572271 Fax: +49 957572268 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.slonsk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.9.2022
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie Gminie S?o?sk kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   2. 645.200,00 z? z przeznaczeniem na sfinans. planowanego deficytu bud?etu w kwocie
   2. 521.300 z? oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych po?yczek i kredytÛw w kwocie 123.900 z?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 130 594.82 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 336 741.54 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina S?o?sk, 66-436 S?o?sk, ul. Sikorskiego 15, woj. Lubuskie Polska
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1 Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie Gminie S?o?sk kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   2. 645.200,00z? (s?ownie z?otych: dwa miliony sze??set czterdzie?ci pi?? tysi?cy dwie?cie z?) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu w kwocie
   2. 521.300 z? oraz sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych po?yczek i kredytÛw w kwocie 123.900 z?.
   1. 2 Udzielenie kredytu w PLN.
   1. 3 Okres kredytowania ñ 220 miesi?cy (termin wymagany).
   1. 4 Oferent zapewni mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty ca?o?ci lub cz??ci kredytu bez dodatkowych op?at i prowizji.
   1. 5 W przypadku wcze?niejszej sp?aty cz??ci lub ca?o?ci kapita?u, odsetki b?d? naliczone od faktycznego zad?u?enia.
   1. 6 Sp?ata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec ka?dego kwarta?u. Pierwsza sp?ata odsetek ñ 30.09.2022r.
   1. 7 Forma zabezpieczenia kredytu ñ weksel in blanco.
   2.  Oprocentowanie kredytu
   2. 1 Oprocentowanie kredytu naliczane b?dzie kwartalnie w stosunku rocznym wed?ug zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wska?nik przyj?ty przez oferenta i powi?kszonej o mar?? banku.
   2. 2 Jako stawka bazowa do okre?lenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana b?dzie wielko?? WIBOR dla z?otowych po?yczek mi?dzybankowych trzymiesi?cznych 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwarta?u poprzedzaj?cego okres naliczania odsetek, tj. 7,05%. Zmiana wysoko?ci oprocentowania kredytu nast?powa? b?dzie raz w kwartale na pocz?tku ka?dego kwarta?u. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego kwarta?u.
   3.  Sp?ata kredytu Sp?ata kredytu b?dzie si? odbywa? w okresach kwartalnych, wed?ug harmonogramu sp?aty, stanowi?cego za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 151-432416
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 1 IntitulÈ:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bank SpÛ?dzielczy w Kro?nie Odrza?skim NumÈro national d'identification: 9260000349 Adresse postale: ul. Zamkowa 3 Ville: Krosno Odrza?skie Code NUTS: PL Polska Code postal: 66 600 Pays: Pologne Courriel: centrala@bskrosno.pl TÈlÈphone: +49 683833755 Fax: +49 683833755 Adresse internet: www.bskrosno.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 555 335.46 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 490 803.45 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W post?powaniu komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu ó Instrukcja u?ytkowania miniPortalu dost?pna na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@slonsk.pl
   2.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia musi posiada? konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   3.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentÛw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentÛw i o?wiadcze? oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w regulaminiekorzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.
   4.  Maksymalny rozmiar pikÛw przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
   5.  Za dat? przekazania oferty, wnioskÛw, zawiadomie?, dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze? lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze? oraz innych informacji przyjmuje si? dat? ich przekazania na ePUAP. https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal sekretariat@slonsk.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli korzystano ze ?rodkÛw, o ktÛrych mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozosta?ych przypadkach. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Udzielenie kredytu d?ugoterminowego 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit