Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 20/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?o?sk: Services de concession de crÈdit

2020/S 129-317407  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-S?o?sk: Services de concession de crÈdit

2020/S 129-317407

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 116-281832)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina S?o?sk
Adresse postale: Sikorskiego 15
Ville: S?o?sk
Code NUTS: PL431 Gorzowski
Code postal: 66-436
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Sroka
Courriel: zcawojta@slonsk.pl
TÈlÈphone: +49 957572271
Fax: +49 957572268 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.slonsk.pl

www.slonsk.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.6.2020

II.1.2)
Code CPV principal
66113000 Services de concession de crÈdit

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1. 1. Udzielenie Gminie S?o?sk kredytu d?ugoterminowego w kwocie 1 888 801,00 PLN z przezn. na sp?at wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw i po?yczek.
   1. 2. Kredyt w PLN.
   1. 3. Okres kredytowania ñ 246 miesi?cy.
   1. 4. Mo?liwo? wcze?niejszej sp?aty ca?o?ci lub cz??ci bez dod. op?at i prowizji.
   1. 5. W przypadku wcze?niejszej sp?aty cz??ci lub ca?o?ci kapita?u, odsetki b?d naliczone od faktycznego zad?u?enia.
   1. 6. Sp?ata odsetek w okr. kwartalnych, na koniec kwarta?u. Pierwsza sp?ata odsetek ñ 30.9.2020.
   1. 7. Zabezpieczenie ñ weksel in blanco.
   2. 1. Oprocentowanie naliczane kwartalnie w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wska?nik przyj?ty przez oferenta i powi?kszonej o mar? banku.
   2. 2. Jako stawka bazowa do okre?lenia oferowanej stopy oprocentowania przyjmowana b?dzie wielko? WIBOR dla z?otowych po?yczek mi?dzybankowych trzymiesi?cznych 3M ustalona na podst. stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia robocz. kwarta?u poprzedz. okres naliczania odsetek, tj. 1,17 %.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 116-281832

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.3

Au lieu de:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a na adres podany powy?ej

Lire:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a drog elektroniczn za po?rednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator post?powania: 718a0bdf-94f6-48fe-b1cb-df9a84f92d2a.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Miejsce

Au lieu de:

Oferty w wersji papierowej wraz z wymaganymi za??cznikami otwarte zostan w miejscu ñ Urz?d Gminy w S?o?sku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 S?o?sk, POLSKA, sekretariat. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa Urz?du Gminy w S?o?sku.

Lire:

Oferty wraz z wymaganymi za??cznikami otwarte zostan w miejscu ñ Urz?d Gminy w S?o?sku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 S?o?sk, POLSKA, sekretariat. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego. Identyfikator post?powania: 718a0bdf-94f6-48fe-b1cb-df9a84f92d2a.

NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

I. Wykonawcy zobowi?zani s do z?o?enia oferty w wersji papierowej w siedzibie Zamawiaj?cego.

Lire:

I. Oferta wraz z za??cznikami sk?adana jest przez portal https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator post?powania: 718a0bdf-94f6-48fe-b1cb-df9a84f92d2a.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

III. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego w BIP informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przesy?a Zamawiaj?cemu bez wezwania o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu ñ na adres e-mail: zcawojta@slonsk.pl

zcawojta@slonsk.pl
Lire:

III. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego w BIP informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przesy?a Zamawiaj?cemu bez wezwania o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu. Ww. o?wiadczenie sk?adane jest przez portal https://miniportal.uzp.gov.pl/.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit