Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skar?ysko-Kamienna: Services d'abattage d'arbres

2020/S 180-435374  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Skar?ysko-Kamienna: Services d'abattage d'arbres 2020/S 180-435374 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A. Oddzia Skar?ysko-Kamienna Adresse postale: al. marsza?ka Józefa Pi?sudskiego 51 Ville: Skar?ysko-Kamienna Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 26-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Biernacka Courriel: bozena.biernacka@pgedystrybucja.pl Téléphone: +48 412526451 Fax: +48 412526386 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://pgedystrybucja.pl/przetargi https://pgedystrybucja.pl/przetargi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN - w okresie jednego roku - na obszarze dzia?ania PGE Dystrybucja S.A. OSK Numéro de référence: 396/LZA/IS/2019
II.1.2) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie RE 7 (RE Grójec), na d?ugo?ci - linie SN - 221 km
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
§ 1 Przedmiot umowy Zamawiaj?cy powierza, a Wykonawca wybrany w post?powaniu o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia sektorowego na "Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze dzia?ania PGE Dystrybucja S.A. Oddzia Skar?ysko-Kamienna" przyjmuje do realizacji. Zadanie nr 7 - Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie RE 7 (RE Grójec), na d?ugo?ci - linie SN - 221 km (szacunkowa d?. rzeczywistej wycinki 19 km). Data zawarcia umowy 18.7.2019. § 5 Umowy; terminy Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: 12 miesi?cy, licz?c od daty podpisania niniejszej umowy
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 18/07/2019 Fin: 17/07/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 147-363043
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 396/LZA/IS/20197
Lot nº: 7 Intitulé:
Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie RE 7 (RE Grójec)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
18/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PUH Transport Us?ugi w Le?nictwie Barbara Szklarska Adresse postale: ul. Podwale 33 Ville: St??yca Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 08-540 Pays: Pologne Courriel: camelbag@wp.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 143 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN - w okresie jednego roku - na obszarze dzia?ania PGE Dystrybucja S.A. Oddzia Skar?ysko-Kamienna" 7 / Zadanie nr 7 - Wykonanie us?ugi wycinki drzew, krzewów, podrostów i ga??zi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobli?u czynnych linii elektroenergetycznych SN na terenie RE 7 (RE Grójec), na d?ugo?ci - linie SN - 221 km (szacunkowa d?. rzeczywistej wycinki 19 km)
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 18/07/2019 Fin: 07/09/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 143 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PUH Transport Us?ugi w Le?nictwie Barbara Szklarska Adresse postale: ul. Podwale 33 Ville: St??yca Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 08-540 Pays: Pologne Courriel: camelbag@wp.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
W zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z 13.3.2020 w sprawie wprowadzenia na obszarze na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego nast?pi?y du?e utrudnienia w realizacji zadania po stronie wykonawcy spowodowane utrudnieniami uzyskania wymaganych zgód na przeprowadzanie prac oraz znaczna absencj pracowników. Zmianie ulega termin realizacji umowy i harmonogram. W zwi?zku z powy?szym zosta zawarty aneks nr 1 gdzie zmianie uleg?y: - § 5 Terminy:
   1. b Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie:
   7. 9.2020.
   3.  Nowy harmonogram realizacji prac stanowi za??cznik do zawartego aneksu.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W zwi?zku z panuj?ca pandemi zosta zawarty aneks nr 1 do umowy nr 396/LZA/IS/2019 -5, który zosta zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówie publicznych i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 143 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 143 000.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres