Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skar?ysko-Kamienna:Services de déneigement

2023/S 227-714778  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Skar?ysko-Kamienna: Services de déneigement 2023/S 227-714778 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Skar?ysko-Kamienna Adresse postale: ul. Sikorskiego 18 Ville: Skar?ysko-Kamienna Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 26-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alojzy Jakóbik Courriel: przetargi@kancelariajiz.pl Téléphone: +48 606206214 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.skarzysko.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skar?yska-Kamiennej w sezonie zimowym 2023/2024- strefa I" Numéro de référence: ZP.271.23.2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem umowy jest ?wiadczenia us?ugi (w tym zapewnienie gotowo?ci do przedmiotowego ?wiadczenia) zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skar?ysko - Kamienna w sezonie zimowym 2023/2024. Przedmiotem zamówienia jest gotowo?? ?wiadczenia oraz wykonywanie (tzw. akcja czynna) us?ugi zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skar?ysko - Kamienna w sezonie zimowym 2023/2024 zgodnie z zakresem rzeczowym okre?lonym w Szczegó?owej Specyfikacji Technicznej - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, projekcie umowy i standardami zimowego utrzymania. Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia (szczegó?owa specyfikacja techniczna) okre?la za??cznik nr 9 oraz nr 10-13 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 375 339.02 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exécution:
Gmina Skar?ysko - Kamienna
II.2.4) Description des prestations:
D?ugo?? jezdni dróg gminnych - Strefa I, na których realizowane b?dzie zimowe utrzymanie wynosi: 23,8 km Szczegó?owy zakres dróg gminnych okre?la wykaz dróg gminnych z podzia?em na standardy zimowego utrzymania w sezonie 2023/2024. D?ugo?? jezdni dróg gminnych - strefa I na zlecenie Zamawiaj?cego wynosi: 6,1 km. Szczegó?owy zakres dróg gminnych na zlecenie Zamawiaj?cego okre?la wykaz ulic gminnych do zimowego utrzymania na zlecenie Zamawiaj?cego w sezonie 2023/2024. Szczegó?owy Opis Przedmiotu Zamówienia (szczegó?owa specyfikacja techniczna) okre?la za??cznik nr 9 oraz nr 10-13 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Czas ponownego rozpocz?cia us?ugi od?nie?ania od zg?oszenia / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Aspekty spo?eczne / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 129-411446
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JSMP F.H.U. Sp. z o.o.
Ville: Skar?ysko-Kamienna Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 405 281.33 EUR Valeur totale du marché/du lot: 375 339.02 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia. 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp , stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki ? og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 "Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skar?yska-Kamiennej w sezonie zimowym 2023/2024- strefa I" 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage