Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skaryszew: Huile diesel

2022/S 52-136355  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Skaryszew: Huile diesel 2022/S 052-136355 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. Adresse postale: ul. S?owackiego 6 Ville: Skaryszew Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-640 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona Nowak Courriel: at@pksradom.pl TÈlÈphone: +48 483864418 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pksradom.pl
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: transport l?dowy pasa?erski, miejski i podmiejski
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA OLEJU NAP?DOWEGO WY??CZNIE DLA POTRZEB W?ASNYCH PRZEDSI?BIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADOMIU SP. Z O.O. w okresie 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy NumÈro de rÈfÈrence: 1/ZP/22
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa oleju nap?dowego, kod wg CPV 09134100-8, odpowiadaj?cego normie PN-EN 590+A1:2017- 06/Ap2:2018-09 i wymaganiom jako?ciowym okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia
   9. 10.2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (tekst. jedn. Dz.U. 2015 poz. 1680) w okresie 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy, transportem Wykonawcy i na jego koszt. Przewidywane zapotrzebowanie na ON w okresie obj?tym zamÛwieniem wynosi: 250 m3, jednorazowa dostawa - min. 10 m3 max 32
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL921 Radomski Lieu principal d'exÈcution:
Polska, 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 47 - stacja paliw PKS w Radomiu Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa oleju nap?dowego, zwanego dalej ÑONî, kod wg CPV 09134100-8, odpowiadaj?cego normie PN-EN 590+A1:2017- 06/Ap2:2018-09 ÑPaliwa do pojazdÛw samochodowych ñ oleje nap?dowe ñ wymagania i metody bada?î i wymaganiom jako?ciowym okre?lonym w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia
   9. 10.2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (tekst. jedn. Dz.U. 2015 poz. 1680).
   2.  Oferowany ON mo?e by? charakteryzowany przez normy zak?adowe producenta, ale o parametrach jako?ciowych to?samych lub lepszych od przedstawionych w normie i rozporz?dzeniu przywo?anym w pkt.
   1. 
   3.  W przypadku wyst?pienia rozbie?no?ci w dostarczanym ON pomi?dzy warto?ciami zawartymi w normie i rozporz?dzeniu wymienionym w pkt.1 nadrz?dne znaczenie ma rozporz?dzenie.
   4.  Przewidywane zapotrzebowanie na ON w okresie obj?tym zamÛwieniem wynosi: 250 m3,jednorazowa dostawa - min. 10 m3 max 32 m3.
   5.  Minimalna wielko?? zamÛwienia w okresie obj?tym umow? wynosi 150 m3. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci odszkodowawczej wobec Wykonawcy w wypadku gdy Wykonawca dostarczy ON w okresie obj?tym zamÛwieniem w ilo?ci mniejszej ni? 250 m3.
   6.  Dostawy odbywa? si? b?d? autocysternami Wykonawcy, spe?niaj?cymi wymagania okre?lone w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarÛw niebezpiecznych(tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 756). Zamawiaj?cy dopuszcza realizacj? dostaw za pomoc? innych podmiotÛw, z ktÛrymi Wykonawca ma podpisane odpowiednie umowy. ?rodki transportu tych podmiotÛw musz? spe?nia? wymagania okre?lone w zdaniu pierwszym.
   7.  Wykonawca zobowi?zuje si? do zapewnienia w?a?ciwej jako?ci dostarczanego ON, zgodnie z odpowiednimi normami, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   8.  Koszty transportu paliwa do stacji paliw Zamawiaj?cego w Radomiu przy ul. 1905 Roku 47 oraz wszystkie inne koszty zwi?zane z dostaw? Wykonawca winien wliczy? w oferowan? cen? jednostkow? 1 m3 ON.
   9.  Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? ON przej?ciowy i zimowy w okresach przewidzianych norm? PN-EN 590+A1:2017- 06/Ap2:2018-09, zapewniaj?c spe?nienie przez dostarczony ON odpowiednich w?asno?ci niskotemperaturowych, a w szczegÛlno?ci odpowiedniej temperatury m?tnienia i blokowania zimnego filtra (CFPP). 10. Dostawy paliwa do Zamawiaj?cego b?d? realizowane od poniedzia?ku do pi?tku mi?dzy godz.
   7. 00 a 12.00 w czasie nie d?u?szym ni? 24 godziny od z?o?enia zamÛwienia. ZamÛwienia ilo?ciowe b?d? sk?adane drog? elektroniczn? od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 12.00. ZamÛwienia sk?adane po godz. 12.00 traktowane b?d? jako z?o?one nast?pnego dnia roboczego. Dostawa w innym terminie musi by? uzgodniona mi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawc?. 11. Zamawiaj?cy dopuszcza zamÛwienia uzupe?niaj?ce o ktÛrych mowa w art. 214 w zwi?zku z art. 376 i nast. ustawy PZP.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 025-064349
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
DOSTAWA OLEJU NAP?DOWEGO WY??CZNIE DLA POTRZEB W?ASNYCH PRZEDSI?BIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADOMIU SP. Z O.O. w okresie 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezez Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dzia? IX (?rodki ochrony prawnej) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1129 )
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Skaryszew: Huile dieselType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel