Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skaryszew: Modules solaires photovoltaïques

2020/S 69-164097  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Skaryszew: Modules solaires photovoltaïques

2020/S 069-164097

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 053-125560)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Skaryszew
Numéro national d'identification: 67022338500000
Adresse postale: ul. S?owackiego 6
Ville: Skaryszew
Code NUTS: PL921
Code postal: 26-640
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karol Nogaj
Courriel: urzad@skaryszew.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.skaryszew.pl

https://bip.skaryszew.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr 12A
Adresse postale: ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 12A
Ville: Skaryszew
Code NUTS: PL921
Code postal: 26-640
Pays: Pologne
Courriel: urzad@skaryszew.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.skaryszew.pl

https://bip.skaryszew.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Radom
Adresse postale: ul. Janszewska 48
Ville: Radom
Code NUTS: PL921
Code postal: 26-600
Pays: Pologne
Courriel: urzad@skaryszew.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.skaryszew.pl

https://bip.skaryszew.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów s?onecznych oraz pomp ciep?a na terenie gminy Skaryszew

Numéro de référence: RI?.271.3.2020.KN

II.1.2)
Code CPV principal
09331200

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów s?onecznych oraz pomp ciep?a na terenie gminy Skaryszew, która jest realizowana w ramach projektu "Odnawialne ?ród?a energii w gminie Skaryszew".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 053-125560

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Au lieu de:

Ci?g dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3): -d) Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej,je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy, -e) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 7 do SIWZ, -f) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik Nr 7 do SIWZ, -g) O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowi?cym z za??cznik nr 7 do SIWZ, -8.7.3. W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego: W zakresie cz??ci 1 zamówienia: a) certyfikat potwierdzaj?cy zgodno? modu?u PV z norm PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równowa?nymi wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp. b) karty techniczne modu?u fotowoltaicznego i inwertera obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   2. 1 (dla modu?u) i pkt
   3. 3 (dla inwertera/falownika). c) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodno?ci z norm PN-EN 12975-1 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN 12975-2 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN ISO 9806 (lub równowa?n?) wydany przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c?; d) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1ab do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt. 10 (dla zasobnika) projektu. W zakresie cz??ci 2 zamówienia: e) karta techniczna pompy ciep?a obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez pomp parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1b do SIWZ zgodnie z pkt.2 (Wymagane minimalne) f) certyfikat potwierdzaj?cy zgodno? pomp ciep?a z norm PN-EN 14511 lub z norm równowa?n wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp. -8.10. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt.
   8. 7.2 lit. a) SIWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru,inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp; b) pkt
   8. 7.2 lit. b) - d) SIWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, c.d. w VI.3) Informacje dodatkowe.

Lire:

Ci?g dalszy pkt III zawartego w sekcji III.1.3: d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 7 do SIWZ, f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik Nr 7 do SIWZ, g) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowi?cym z za??cznik nr 7 do SIWZ,
   8. 7.3. W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego: W zakresie cz??ci 1 zamówienia: a) certyfikat potwierdzaj?cy zgodno? modu?u PV z norm PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równowa?nymi wydany przez jednostk oceniaj?c zgodno? zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp. b) karty techniczne modu?u fotowoltaicznego i inwertera obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt.
   2. 1 (dla modu?u) i pkt
   3. 3 (dla inwertera/falownika). c) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodno?ci z norm PN-EN 12975-1 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN 12975-2 (lub równowa?n?) lub z norm PN-EN ISO 9806 (lub równowa?n?) wydany przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c?; d) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1ab do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt 10 (dla zasobnika) projektu. W zakresie cz??ci 2 zamówienia: e) karta techniczna pompy ciep?a obejmuj?ca informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez pomp parametrów zawartych w szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik Nr 1b do SIWZ zgodnie z pkt.2 (Wymagane minimalne) -8.10. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt
   8. 7.2 lit. a SIWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) pkt
   8. 7.2 lit. b-d SIWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, c.d. w VI.3 Informacje dodatkowe.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09331100 - Capteurs solaires pour la production de chaleur 
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
42511000 - Échangeurs de chaleur et appareils de liquéfaction de l'air ou d'autres gaz 
42511110 - Pompes à chaleur 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45317300 - Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution 
45330000 - Travaux de plomberie 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau