Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skawina: Services de déneigement

2021/S 199-519411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Skawina: Services de déneigement 2021/S 199-519411 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Miasta i Gminy Skawina Numéro national d'identification: 351555588 Adresse postale: Rynek 1 Ville: Skawina Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code postal: 32-050 Pays: Pologne Courriel: e.mueck@gminaskawina.pl Téléphone: +48 122770179 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminaskawina.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Urz?d Miasta i Gminy Skawina, Biuro Zamówie Publicznych Adresse postale: Rynek 12 pok. nr 6 Ville: Skawina Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-050 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Mueck Courriel: e.mueck@gminaskawina.pl Téléphone: +48 122770179 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i terenów gminnych na terenie miasta i gminy Skawina Numéro de référence: ZP.271.42.GK.2021
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, ulic i innych terenów na terenie miasta i gminy Skawina w zakresie: drogi - 43,626,00 km, chodniki - 55.789,87 m2, ci?gi pieszo-rowerowe - 18 298,00 m2, ?cie?ki rowerowe - 1 882,00 m2, woonerfy - 2 815,00 m2, alejki i chodniki w Parku Miejskim - 12 144,15 m2, parkingi - 30 976,99 m2. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowi?cy do SWZ dost?pnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exécution:
teren miasta i gminy Skawina
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, ulic i innych terenów na terenie miasta i gminy Skawina w zakresie: drogi - 43,626,00 km, chodniki - 55.789,87 m2, ci?gi pieszo-rowerowe - 18 298,00 m2, ?cie?ki rowerowe - 1 882,00 m2, woonerfy - 2 815,00 m2, alejki i chodniki w Parku Miejskim - 12 144,15 m2, parkingi - 30 976,99 m2. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowi?cy do SWZ dost?pnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: czas reakcji na zg?oszenie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/04/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz lub zawodow by wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje tego warunku
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e dysponuje sprz?tem do realizacji zamówienia, w tym minimum: 1) p?ugopiaskarka do posypywania dróg o pojemno?ci nie mniejszej ni 3 m3- 2 szt., 2) p?ug od?nie?ny lemieszowy z czo?ownic - 6 szt., 3) rozrzutnik mieszanki o pojemno?ci nie mniejszej ni 1,5 m3, do posypywania dróg - 3 szt., 4) ci?gnik z nap?dem na dwie osie o mocy nie mniejszej ni 80 KM, umo?liwiaj?cy poszerzanie poboczy lub koparko-?adowarka z mo?liwo?ci monta?u p?uga lemieszowego - 3 szt., 5) ci?gnik o mocy nie mniejszej ni 60 KM z mo?liwo?ci zawieszenia rozsiewaczem do rozsypywania mieszanki - 3 szt., 6) mini traktor z rozrzutnikiem piasku lub mieszanki piasek-sól - 4 szt. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów i o?wiadcze?: 1) Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ), 2) O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 5) Wykaz sprz?tu dost?pnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej podanej w ofercie, w dowolnej formie przewidzianej w SWZ.
   2.  Wynagrodzenie b?dzie p?atne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury.
   3.  Pozosta?e warunki realizacji zmówienia, w tym mo?liwo? zmiany umowy, zawarte zosta?y w projekcie umowy stanowi?cym integraln cz?? SWZ dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://miniportal.uzp.gov.pl. https://miniportal.uzp.gov.pl
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 09/11/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, sk?adanie ofert nast?puje za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
   2.  W przedmiotowym post?powaniu, Zamawiaj?cy stosuje procedur , o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   3.  Na zawarto? oferty winny sk?ada si nast?puj?ce dokumenty: 1) Wype?niony formularz oferty oraz formularz cenowy, zgodnie z tre?ci za??czników do SWZ, 2) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pe?nomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do??czonych do oferty, 3) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego udost?pniaj?cego Wykonawcy zasoby w celu potwierdzenia przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu (je?li dotyczy), 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si i udzielenie zamówienia, o?wiadczenie z którego wynika, które us?ugi wykonaj poszczególni Wykonawcy.
   4.  Wykonawca, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie? wadium w wysoko?ci 30 000,00 z (trzydzie?ci tysi?cy z?otych).
   5.  Wszelkie informacje dotycz?ce przedmiotowego zamówienia, zawarte s w Specyfikacji Warunków Zamówienia dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://miniportal.uzp.gov.pl. https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych. 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90620000 - Services de déneigement