Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skawina:Transport non rÈgulier de passagers

2022/S 181-512819  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Skawina: Transport non rÈgulier de passagers 2022/S 181-512819 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Skawina - Urz?d Miasta i Gminy w Skawinie NumÈro national d'identification: REGON 351555588 Adresse postale: Rynek 1 Ville: Skawina Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Code postal: 32-050 Pays: Pologne Courriel: e.mueck@gminaskawina.pl TÈlÈphone: +48 122770179 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminaskawina.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DowÛz uczniÛw z terenu miasta i gminy Skawina do szkÛ? podstawowych i przedszkoli NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.45.ED.2022
II.1.2) Code CPV principal 60140000 Transport non rÈgulier de passagers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zapewnienie dowozu uczniÛw szkÛ? podstawowych oraz wychowankÛw przedszkoli z terenu gminy Skawina do szkÛ? podstawowych i przedszkoli do 11-stu placÛwek.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 667 337.53 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 667 337.53 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exÈcution:
teren gminy Skawina
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zapewnienie dowozu uczniÛw szkÛ? podstawowych oraz wychowankÛw przedszkoli z terenu gminy Skawina do szkÛ? podstawowych i przedszkoli do 11-stu placÛwek. ??czna przewidywana dzienna ilo?? kilometrÛw wynosi 581. ??czna przewidywana ilo?? kilometrÛw ca?ego zamÛwienia wynosi 106 904.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: aspekt srodowiskowy - norma emisji spalin pojazdÛw przeznaczonych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 133-379657
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP.271.45.ED.2022 IntitulÈ:
DowÛz uczniÛw z terenu miasta i gminy Skawina do szkÛ? podstawowych i przedszkoli
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAL-BUS Malik Ewa, Malik Konrad SpÛ?ka Jawna NumÈro national d'identification: REGON 357212139 Ville: Czu?Ûw Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-060 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 667 337.53 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Na zawarto?? oferty, winny sk?ada? si? nast?puj?ce dokumenty: 1) Wype?niony formularz Oferta, zgodnie z tre?ci? za??cznika do SIWZ, 2) Dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pe?nomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentÛw do??czonych do oferty; 3) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego udost?pniaj?cego Wykonawcy zasoby w celu potwierdzenia przez Wykonawc? spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu (je?li dotyczy); 4) W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre roboty budowlane wykonaj? poszczegÛlni Wykonawcy.
   2.  Wykonawca, najpÛ?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci 5 000,00 z? (pi?? tysi?cy 00/100 z?)
   3.  Wszelkie informacje dotycz?ce przedmiotowego zamÛwienia zawarte s? w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, ktÛra jest dost?pna na stronie internetowej Zamawiaj?cego: https://miniportal.uzp.gov.pl
   2.  W przedmiotowym post?powaniu, Zamawiaj?cy stosuje procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia dokumentÛw i o?wiadcze?: 1) Jednolity Europejskie Dokument ZamÛwienia (JEDZ), 2) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osÛb, 3) O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej 4) O?wiadczenie Wykonawcy sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, 6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 7) Wykaz us?ug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw - o?wiadczenie Wykonawcy, 8) Wykaz urz?dze?, tj. ?rodkÛw transportu dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
   3.  Wszelkie informacje dotycz?ce przedmiotowego post?powania zawarte s? w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego term
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23. 11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Skawina: Transport non rÈgulier de passagersType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60140000 - Transport non régulier de passagers