Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 25/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skierniewice: ...lectricitÈ

2021/S 110-289036  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Skierniewice: ...lectricitÈ

2021/S 110-289036

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 096-250509)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Ogrodnictwa ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy
NumÈro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
Ville: Skierniewice
Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
Code postal: 96-100
Pays: Pologne
Courriel: k.karczewska@pierog.pl
TÈlÈphone: +48 225989300
Fax: +48 225989333
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.inhort.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektÛw Instytutu Ogrodnictwa ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego

NumÈro de rÈfÈrence: 18/ZP/2021

II.1.2)
Code CPV principal
09310000 ...lectricitÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektÛw Instytutu Ogrodnictwa ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Skierniewicach oraz w Pu?awach. Szacunkowe zapotrzebowanie na energi elektryczn dla poszczegÛlnych punktÛw poboru w okresie realizacji zamÛwienia zosta?o przedstawione w planowanym zu?yciu energii okre?lonym w Za??czniku nr 1a ñ dla cz??ci I oraz w Za??czniku nr 1b ñ dla cz??ci II.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 096-250509

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/06/2021

Heure locale: 16:30

Lire:

Date: 25/06/2021

Heure locale: 16:30

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/07/2021

Lire:

Date: 24/07/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/06/2021

Heure locale: 17:00

Lire:

Date: 25/06/2021

Heure locale: 17:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Skierniewice: ...lectricitÈType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
25/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité