Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skierniewice: R╚actifs chimiques

2021/S 65-164885  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Skierniewice: R╚actifs chimiques 2021/S 065-164885 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Ogrodnictwa ˝ Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne Courriel: k.dubowska@pierog.pl T╚l╚phone: +48 225989307 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.inhort.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: badania naukowe i prace rozwojowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa odczynnik█w chemicznych i standard█w analitycznych stosowanych w analizie pozosta?o?ci pestycyd█w dla Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach Num╚ro de r╚f╚rence: 30/ZP/2020
II.1.2) Code CPV principal 33696300 R╚actifs chimiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa odczynnik█w chemicznych i standard█w analitycznych stosowanych w analizie pozosta?o?ci pestycyd█w
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 815 513.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 "Acetonitryl do chromatografii cieczowej LC/MS, Czysto? (GC) 99,9 %, Woda 0,01 %, Al - max 10ppb, Ca-max 10ppb, Fe max 10ppb, K max 5 ppb,Mg- max 10ppb, Na- max 50ppb. Odpowiednie dla LC-MS (badane z pu?apk jonow MS) Intensywno? szczytu masy t?a w oparciu o rezerpin (APCI / ESI dodatnia) 2 ppb, Odpowiednie dla LC / MS (badane z pu?apk jonow MS), Intensywno? szczytu masy t?a w oparciu o rezerpin (APC / ESI ujemna) 20 ppb, Filtrowane filtrem 0,2 ?m Odpowiednie dla urz?dze UPLC / UHPLC / Ultra HPLC - przyrz?d█w Odpowiednie dla Q-TOF LC / MS " 2 Acetonitryl do GC do analizy pozosta?o?ci pestycyd█w, Czysto? (GC) 99,8 %, Woda 0,05 %, 3 Izooktan do analizy pestycyd█w - Czysto? (GC) ?99,8 %, Woda 0,01 %, GC / ECD (zakres retencji 1,2,4 trichlorobenzenu do decachlorobiofenyle, indywidualne sygna?y (standard lindanu) 3, GC / FID (zakres retencji n - undekanu do n-tetracontanu-) Indywidualne sygna?y (standard n-tetradekanu) 3 ng / ml, 4 Metanol do LC/MS Czysto? (GC) 99,9 %, Woda 0,01 %, Al- max 10ppb, Ca- max 10ppb, Fe- max 10ppb, K- max 5ppb, Mg- max 10ppb. Odpowiednie do LC / MS (badane z pu?apk jonow MS); Intensywno? szczytu mas t?a w oparciu o rezerpin (APCI / ESI dodatnie) 2 ppb, odpowiednia dla LC / MS (badana z pu?apk jonow MS); Intensywno? szczytu masy t?a w oparciu o rezerpin (APCI / ESI ujemne) 20 ppb, odpowiednia do analizy PAH, filtrowana przez filtr 0,2 ?m. Odpowiednie do urz?dze UPLC / UHPLC / Ultra HPLC, odpowiednich dla Q-TOF LC / MS 5 Woda do LC/MS przewodno? w?a?ciwa w temperaturze 25 st. C (w czasie produkcji) 1 ?S / cm, pozosta?o? po odparowaniu 5 mg / l, odpowiednia dla LC / MS (badana z pu?apk jonow MS); Intensywno? szczytu mas t?a w oparciu o rezerpin (APCI / ESI dodatnie) 1 ppb, odpowiednia dla LC / MS (badana z pu?apk jonow MS); Intensywno? szumu t?a w oparciu o rezerpin (APCI / ESI ujemne) 20 ppb, Filtrowane przez filtr 0,2 ?m. Odpowiednie do urz?dze UPLC / UHPLC / Ultra HPLC, odpowiednich dla Q-TOF LC / MS, Al- max 10ppb, Fe- max 5ppb, K-max 10ppb, Mg- max 20ppb, 6 Dichlorometan - Czysto? (GC) ?99,9 %, Woda ?0,01 %, 7 Chloroform HPLC, czysto? 99,8 %, woda 0,01 % 8 2-Propanol - Woda 0,05 %, filtrowane przez filtr 0,2 ?m Cas: 67-63-0 9 Cykloheksan do HPLC - zawarto? wody, ?0,01 %, pozosta?o? po odparowaniu 2,0mg/l, filtrowane przez filtr 0,2?m Cas: 110-82-7 10 Toluen cz. d. a., czysto? 99,9 %, woda 0,03 %, pozosta?o? po odparowaniu 0,0005 %, 11 n-Heksan do analiz; czysto? ?96,0 %, woda 0,01 % 12 Ethyl Acetate, czysto? (GC) ?99,8 %, woda 0,05 %, filtrowane przez filtr 0,2?m. 13 (Tlenek glinu 90 aktywny oboj?tny (0.063-0.200mm) (etap aktywno?ci I) dla chromatografii kolumnowej) 14 (Tlenek glinu 90 aktywnego kwasu (0,063-0,200 mm) (etap aktywno?ci I) dla chromatografii kolumnowej) 15 (Tlenek glinu 90 aktywny zasadowy) (0,063-0,200 mm) (etap aktywno?ci I) dla chromatografii kolumnowej) 16 " Bromek potasu do analizy Synonim: Hydrobromic Acid Potassium Salt, Numer Cas 7758-02-3," 17 Octan amonu - do chromatografii cieczowej ze spektrometrem masowym Woda
   1. 0 %, Odpowiednie do LC / MS (badane z pu?apk jonow MS) Intensywno? szczytu masy t?a w oparciu o rezerpin (APC / ESI dodatnie) 20 ppb, Intensywno? szczytu masy t?a w oparciu o rezerpin (APC / ESI ujemne) 2 ppb,
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 Zestaw do dyspersyjnej SPE 2ml, Fruits and Veg. Gotowe nawa?ki z wype?nieniem 25 mg PSA, 150mg MgSO4 w zakr?canych fiolkach z korkiem z PP, dno p?askie, poj 2 ml z podzia?k?. Produkt przeznaczony do owoc█w i warzyw, usuwa polarne kwasy organiczne, niekt█re cukry i t?uszcze; 2 Zestaw do dyspersyjnej SPE 2ml, wysoki pigment. Gotowe nawa?ki z wype?nieniem z 25mg PSA, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO4 w zakr?canych fiolkach z korkiem z PP, dno p?askie, poj 2 ml z podzia?k?. Produkt przeznaczony do owoc█w i warzyw o du?ej zawarto?ci barwnika, usuwa polarne kwasy organiczne, niekt█re cukry i t?uszcze, wi?cej karotenoid█w, chlorofilu,nie u?ywa si do pestycyd█w o budowie planarnej. 3 Zestaw do dyspersyjnej SPE 2ml, pr█bki t?uszczowe, Gotowe nawa?ki z wype?nieniem z 25 mg PSA, 25 mg C18EC, 150 mg MgSO4w zakr?canych fiolkach z korkiem z PP, dno p?askie, poj 2 ml z podzia?k?. Produkt przeznaczony do owoc█w i warzyw t?ustych i z zawarto?ci wosku. Usuwa polarne kwasy organiczne, niekt█re cukry, wiecej t?uszcz█w i steroli 4 Zestaw QuEChERS do ekstrakcji.Pakiety soli ekstrakcji QuEChERS, EN metoda 15662 10 g pr█bek. Sole: 4 g MgS04, 1 g NaCl, 1 g dihydratu cytrynianu trisodu, 0,5 g sesquihydratu sodu disodowego, 200 opakowa soli 5 QuEChERS dSPE EMR-Lipid, zestaw do ekstrakcji dedykowany do t?ustych matryc, sorbent EMR-Lipid w 15 ml prob█wkach PP rdze typu falcon, zakr?canych, 6 NaCl bezwodny/MgSO4,50/PK, zestaw odczyszczaj?cy w prob█wkach PP zakr?canych, 7 MgSO4 Only, 50/PK, saszetki z siarczanem magnezu o czysto?ci 98,5-100 % 8 Zestaw QuEChERS do ekstrakcji.Pakiety soli ekstrakcji QuEChERS, EN. Sole: 4,0 g MgS04, 1 g NaCl, opakowanie 50 saszetek
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 "Cyny II chlorek bezw. cz.d.a. Cyny(II) chlorek bezwodny cz.d.a. Zawarto? min. 98 % Substancje nierozp. w HCl max. 0,02 % Siarczany (SO4) max. 0,005 % Arsen (As) max. 0,0001 % Metale ci??kie (Pb+Cu+Zn+Ni+Co+Mn) max. 0,02 % S█d, potas, wap (Na+K+Ca) max. 0,02 % ?elazo (Fe) max. 0,005 % Wygl?d zewn?trzny: bia?y proszek " 2 "Kwas solny 35-38 % cz.d.a.Siarczany (SO4) max. 0,0002 % Siarczyny (SO3) max. 0,0005 % Wolny chlor (Cl2) max. 0,0001 % Metale ci??kie (j. Pb) max. 0,0001 % Arsen (As) max. 0,000005 % Cynk (Zn) max. 0,00005 % Glin (Al) max. 0,0001 % " 3 "Kwas octowy cz.d.a. 80 % Zawarto? 80,0%▒1,0 % G?sto? (20oC) ok. 1,070 g/cm Pozosta?o? po odparowaniu max. 0,002 % Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,01 % Kwas mr█wkowy (HCOOH) max. 0,03 % Subst. redukuj?ce KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,01 % Chlorki (Cl) max. 0,0002 % Siarczany (SO4) max. 0,0003 % Metale ci??kie (j. Pb) max. 0,0001 % " 4 "Kwas mr█wkowy roztw█r 85 % cz.d.a. Zawarto? 85 ▒ 1 % G?sto? (20oC) ok. 1,195 g/cm Kwas octowy (CH3COOH) max. 0,05 % Kwas szczawiowy (H2C2O4) wg przepisu " 5 Chlorek wapnia (do eksykator█w) cz., CAS: 10043-52-4, bezwodny 6 "Aceton cz.d.a99,5 % min., CAS: 67-64-1, Masa molowa: 58,08 g/mol, popularny rozpuszczalnik organiczny z du? polarno?ci?, "
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 Siarczan magnezu - CAS 7487-88-9, Numer EC 231-298-2, formu?a chemiczna MgSO?., czysto? 98,0 %, chlorek (Cl)
   0. 001 %, metale ci??kie
   0. 001 % 2 "Chlorek sodu ACS, stopie odczynnika ACS, Numer CAS 7647-14-5 Czysto??- ?99.0 %, zanieczyszczenia ?0,005 % Substancje nierozpuszczalne PH 5,0-9,0 (25 o C, 5 % w roztworze) " 3 "Dwuwodny cytrynian sodu, czysto? 99,0 %, Numer CAS 6132-04-3 Zanieczyszczenia ?0.003 % Amoniak (NH3) ?0,005 % Substancje nierozpuszczalne PH 7,0-9,0 (25 o C, 5 % w roztworze) " 4 Wodorocytrynian sodu, Numer CAS 6132-05-4, o min. czysto?ci 99 % 5 5 % DMDCS In Toluene (5 % dimethyldichlorosilane in toluene), Numer CAS 75-78-5, 6 PSA SYLICA SPE, Matrycowy materia bazowy z ?elem krzemionkowym (nieregularnie ukszta?towany) 7 Kwas trifluorooctowy; o min. czysto?ci 99 % (GC); Stopie?: eluentowy dodatek do LC-MS; Numer CAS: 76-05-1; Niebezpieczne: Tak, 8 Mr█wczan amonu LC-MS Ultra; eluentowy dodatek do soli amonowej kwasu moczowego UHPLC-MS 99,0 % (oblicz, dodatek eluentowy dla UHPLC-MS, Numer CAS: 540-69-2, czysto? ?99,0 %, woda max 2 %. 9 Wodorow?glan amonu, Dodatek eluentowy do eluentowego dodatku dla LC-MS, 10 " Kwas siarkowy 95 % do analizy ?ladowej, Numer CAS: 7664-93-9, MW: 98,08 g/mol Temp. Wrzenia: ~ 335 oC (1013 hPa) Temp. topnienia: 3 oC G?sto??: 1,84 g/cm (20 oC) " 11 "Dimetylosulfotlenek do HPLC 99,7 %, Numer CAS 67-68-5, zanieczyszczenia ?0,002 % substancji nielotnych ?0,2 % wody " 12 Nanorurka w?glowa wielo?cienna, >98 % podstawa w?glowa, O.D. L 6-13 nm
   2. 5-20 ?m, w?giel, >98 % (total metals impurities), Numer CAS 308068-56-6 13 "1,2 -Tlenek propylenu 99 % Numer CAS 15448-47-2 " 14 "3-Bromo-1-Propanol, Numer CAS 627-18-9, o min. czysto?ci 97 %, g?sto? 1,537 g / ml w 25 o C (?wieci si?), temp. przechowywania 2-8 o C " 15 Wodorotlenek sodu, ?98%, (soda kaustyczna) paletki odczynnikowe bezwodne, zanieczyszczenia - ?1.0 % w?glan sodu, czysto? ?98% 16 Aceton, HPLC Plus, dla HPLC, GC, ?99.9 %, Numer CAS 67-64-1, do analiz pozosta?o?ci, 17 Ethylenediaminetetraacetic acid ACS Numer CAS 60-00-4, 18 Uracil - czysto? ?99.0 %, Numer CAS: 66-22-8 19 Phenol, - dla biologii molekularnej,Numer CAS 108-95-2, czysto? ?99.0 % (GC), forma krystaliczna 20 1-chloro-4-nitrobenzene, Numer CAS 100-00-5, o min. czysto?ci 99 % 21 Toluen, bezwodny, czysto? 99,8 %, Numer CAS 108-88-3, forma p?ynna 22 Cytosine,(Synonim: 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one), czysto? ?99%, Numer CAS 71-30-7 23 p-Cresol, 4-Methylphenol, Numer CAS 106-44-5, czysto? ?99.0 % (GC), 24 3,5-Dimethylphenol, czysto? ?99%, Numer CAS 108-68-9 25 N,N-Dimethylaniline, Numer CAS 121-69-7,o min czysto?ci 99 %, 26 Kwas glukonowy (D-(+)- Gluconic acid delta-lactone), Numer CAS 90-80-2 E, czysto? ?99.0 %, 27 3-Ethoxy-1,2-propanediol, Numer CAS 1874-62-0,o min. czysto?ci 98 % 28 "D-Sorbitol, Synonim: D-Glucitol, Numer CAS 50-70-4, w proszku, g?sto? optyczna S), Numer CAS 64-18-6, 32 (Kwas octowy 100 %, dodatek do eluentu LC/MS),(Acetic acid 100 % eluent additive for LC/MS), Numer CAS 64-19-7, 33 Kwas askorbinowy 34 L-Cysteiny chlorowodorek, monohydrat, (L-Cysteine hydrochloride monohydrate) CAS: 7048-04-6, o min. czysto?ci 98 % 35 DSC-18 SPE materia bazowy z ?elu krzemionkowego (nieregularny kszta?t, przemyty kwasem) Wi?zanie C18 (oktadecyl) CAS: 63231-67-4 (...), Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w formularza og?oszenia nie jest mo?liwe przedstawienie pe?nego opisu. W cz??ci zam█wienia nr 4 ??cznie wskazano 54 pozycje. Szczeg█?y zosta?y zawarte w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 Filtr strzykawkowy zawieraj?cy 335mg sorbentu HLB 50 /pk
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 ?ywica kationowymienna o granulacji, 20˝50 mesh. Forma wodorowa
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 Kolumienki 3ml/300mg wype?nione sorbentem przeznaczonym do us█wania lipid█w z pr█bek o wysokiej zawarto?ci t?uszczu 2 Kolumienki 6ml/600mg wype?nione sorbentem przeznaczonym do us█wania lipid█w z pr█bek o wysokiej zawarto?ci t?uszczu
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 3-(METHYLPHOSPHINICO)PROPONIC ACID wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:15090-23-0 2 4-(3INDOLYL)BUTYRIC ACID wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:133-32-4 3 4,4 DDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:72-55-9 4 4,4' DDT wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:50-29-3 5 ACEQUINOCYL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:57960-19-7 6 ACIBENZOLAR-S-METHYL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:135158-54-2 7 ACIFLUORFEN wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:50594-66-6 8 ACLONIFEN wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:74070-46-5 9 ALACHLOR wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:15972-60-8 10 ALLETHRIN wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:584-79-2 11 AMINOPYRALID wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:150114-71-9 12 AMISULBROM wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:348635-87-0 13 ANTHRAQUINONE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:84-65-1 14 BENDIOCARB wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:2278-23-3 15 BENODANIL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:15310-01-7 16 BENOMYL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 17804-35-2 17 BENTAZONE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:25057-89-0 18 BENTAZON 6-HYDROXYwzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS 60374-42-7 19 BENTAZON 8-HYDROXYwzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS 60374-43-8 20 BENZALKONIUM CHLORIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 8001-54-5 21 BENZYLDIMETHYLOCTYLAMMONIUM CHLORIDEwzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:959-55-7 22 beta- CYFLUTHRIN wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1820573-27-0 23 BETA HCH wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:319-85-7 24 BIFENAZATE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:149877-41-8 25 BIFENAZATE-DIAZENE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:149878-40-0 26 BITERTANOL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:55179-31-2 27 BIXAFEN wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:581809-46-3 28 BROMFENVINFOS wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:33399-00-7 29 BROMOPHOS-ETHYL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:4824-78-6 30 BUPIRIMATE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:41483-43-6 31 BUTAFENACIL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:134605-64-4 32 CAPTAFOL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:2425-06-1 33 CARBETAMIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:16118-49-3 34 CHLORBENSIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:103-17-3 35 CHLORBUFAM wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1967-16-4 36 CHLORFENVINPHOS wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:470-90-6 37 CHLORMEQUAT CHLORIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:999-81-5 38 Chlormequat chloride D4 (1,1,2,2 D4) wzorzec o min. Czysto?ci 95 % 39 CHLOROPROPYLATE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:5836-10-2 40 CHLORTHION wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:500-28-7 41 CHLORTHIOPHOS wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:60238-56-4 42 CIODINAFOP-PROPARGYL ESTER wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:105512-06-9 43 Clopyralid wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1702-17-6 44 CYANAZINE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:21725-46-2 45 CYANOPHOS wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:2636-26-2 46 CYCLANILIDINE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:113136-77-9 47 CYCLOATE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1134-23-2 48 CYCLOXYDIM wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:101205-02-1 49 CYMIAZOLE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:61676-87-7 50 CYPERMETHRIN wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:52315-07-8 51 CYPERMETHRIN ALPHA wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:67375-30-8 52 CYPERMETHRIN BETA wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1224510-29-5 53 CYROMAZINE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:66215-27-8 54 DAMINOZIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1596-84-5 55 DALAPON wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 75-99-0 56 DEMETON-S-METHYL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:919-86-8 57 DEMETON-S-METHYL-SULFONE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:17040-19-6 58 DICHLOFLUANID wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1085-98-9 59 DICHLOROPROP - P wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:15165-67-0 60 DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:7173-51-5 61 DIFENOCONAZOLE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:119446-68-3 Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w formularza og?oszenia nie jest mo?liwe przedstawienie pe?nego opisu. W cz??ci zam█wienia nr 8 ??cznie wskazano 223 pozycje. Szczeg█?y zosta?y zawarte w SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 PYRETHRINS wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:8003-34-7
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 TRIMETHYLSULFOXONIUM-D9 IODIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:23726-00-3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 alpha CHLORDANE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:5103-71-9 2 (+)-Abscisic acid wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 21293-29-8 3 BENTAZON D7 wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS 131842-77-8 4 3-BROMO-1-PROPANOL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 627-18-9 5 BROMIDE STANDARD FOR IC 6 Bromate Standard for IC 7 CARBON DISULFIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 75-15-0 8 Chlorate Standard for IC 9 Difluoroacetic acid 10 2,4-D wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:94-75-7 11 FENPYROXIMATE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:134098-61-6 12 FLONICAMID METABOLIT TFNG wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:207502-65-6 13 Glyphosate-2-13C,15N wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 285978-24-7 14 2-NITROPHENOL SODIUM wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:824-39-5 15 N-ACETYL D3-GLUFOSINATE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1356992-90-9 16 N,N-Dimethylhydrazine wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 57-14-7 17 Perchlorate Standard for IC 18 PROCHLORAZ BTS 44596 wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:139542-32-8 19 (R)-(+)-Propylene oxide wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 15448-47-2 20 Ethylene oxide solution, 50mg/ml in methanol, Cas: 75-21-8 21 Trifluoroacetic acid 22 HALOXYFOP-P wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS 95977-29-0
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 Potasium Chlorate 18O3 2 Potasium Bromide 18O3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 18O3 Phosphonic acid
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 14
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 AZOXYSTROBIN D4 wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1346606-39-0 2 Choline Chloride wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS: 67-48-1 3 FIPRONIL-DESULFINYL wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:205650-65-3 4 GLUFOSINATE d3 HYDROCHLORIDE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1323254-05-2 5 3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt wzorzec o min. Czysto?ci 95 % 6 N-ACETYL-GLYPHOSATE D3 wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:1346604-36-1 7 OXYCHLORDANE wzorzec o min. Czysto?ci 95 % 8 THIRAM D12 wzorzec o min. Czysto?ci 95 % CAS:69193-86-8
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL715 Skierniewicki Lieu principal d'ex╚cution:
Skierniewice
II.2.4) Description des prestations:
1 DITHIANON D4 wzorzec o min. Czysto?ci 95 %
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji polega b?dzie na zwi?kszeniu dostaw produkt█w wymienionych w ofercie Wykonawcy, jednak nie wi?cej ni o 30 % warto?ci brutto umowy w odniesieniu do danej cz??ci zam█wienia. Warunki skorzystania z prawa opcji zosta?y okre?lone w za??czniku nr 6 do SIWZ ĐWz█r umowyţ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane z r█?nych program█w, w tym ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd. sekcji II.2.7) Umowa b?dzie realizowana przez 12 miesi?cy od dnia zawarcia lub do wyczerpania maksymalnej wysoko?ci wynagrodzenia stanowi?cego sum warto?ci obejmuj?cych zakres zam█wienia podstawowego oraz zakres obj?ty prawem opcji (z zastrze?eniem postanowie ▀ 3 ust. 2 umowy dot. wcze?niejszego zako?czenia). Dostawa zam█wienia jednostkowego - do 28 dni od dnia z?o?enia zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 252-635464
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 1
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "MERCK" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Al. Aleje Jerozolimskie 142B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne Courriel: agata.tkacz@merckgroup.com T╚l╚phone: +48 608673271 Adresse internet: www.merckmillipore.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 92 162.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 78 884.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 2
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RADIOMETER Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: ul. Aleje Jerozolimskie 181A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-222 Pays: Pologne Courriel: pl-info@phenomenex.com T╚l╚phone: +48 221042172 Adresse internet: www.radiometer.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 195 575.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 156 185.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 3
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IDALIA LUDWIKOWSCY Sp. j.
Adresse postale: ul. Marii Fo?tyn 10 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-615 Pays: Pologne Courriel: idalia@idalia.com.pl T╚l╚phone: +48 3646767 Adresse internet: www.idalia.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 040.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 5 276.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 4
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGMA ALDRICH Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szel?gowska 30 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-626 Pays: Pologne Courriel: biuro.sa@merckgroup.com T╚l╚phone: +48 618290100 Adresse internet: www.sigmaaldrich.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 114 867.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 92 010.84 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 5
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 6
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "BIO-RAD POLSKA" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Przyokopowa 33 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-208 Pays: Pologne Courriel: poland_reception@bio-rad.com T╚l╚phone: +48 223319999 Adresse internet: www.bio-rad.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 3 480.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 638.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 7
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIONOVO ANETA LUDWIG Adresse postale: ul. Nowodworska 7 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne Courriel: sprzedaz@bionovo.pl T╚l╚phone: +48 768505791 Adresse internet: www.bionovo.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 3 544.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 225.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 8
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "LGC STANDARDS" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 27/29 Ville: Kie?pin Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-092 Pays: Pologne Courriel: pl@lgcgroup.com T╚l╚phone: +48 661467418 Adresse internet: www.lgcstandards.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 100 266.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 83 447.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 9
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "LGC STANDARDS" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 27/29 Ville: Kie?pin Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-092 Pays: Pologne Courriel: pl@lgcgroup.com T╚l╚phone: +48 661467418 Adresse internet: www.lgcstandards.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 700.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 10
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIONOVO ANETA LUDWIG Adresse postale: ul. Nowodworska 7 Ville: Legnica Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 59-220 Pays: Pologne Courriel: sprzedaz@bionovo.pl T╚l╚phone: +48 768505791 Adresse internet: www.bionovo.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 250.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 683.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 11
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGMA ALDRICH Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szel?gowska 30 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-626 Pays: Pologne Courriel: biuro.sa@merckgroup.com T╚l╚phone: +48 618290100 Adresse internet: www.sigmaaldrich.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 17 844.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 13 985.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 12
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "LGC STANDARDS" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 27/29 Ville: Kie?pin Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-092 Pays: Pologne Courriel: pl@lgcgroup.com T╚l╚phone: +48 661467418 Adresse internet: www.lgcstandards.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 5 700.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 3 560.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 13
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "LGC STANDARDS" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 27/29 Ville: Kie?pin Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-092 Pays: Pologne Courriel: pl@lgcgroup.com T╚l╚phone: +48 661467418 Adresse internet: www.lgcstandards.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 3 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 805.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 14
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "LGC STANDARDS" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ogrodowa 27/29 Ville: Kie?pin Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-092 Pays: Pologne Courriel: pl@lgcgroup.com T╚l╚phone: +48 661467418 Adresse internet: www.lgcstandards.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 40 690.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 41 875.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 15
Lot n : 15 Intitul╚:
Cz?? zam█wienia nr 15
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Szacunkowe warto?ci zam█wienia wskazane w poszczeg█lnych cz??ciach s kwotami nieuwzgl?dniaj?cymi prawa opcji. Szacunkowa warto? zam█wienia wszystkich wymienionych cz??ci wynosi 589318,00 z (bez opcji) oraz 815513,40 z (z warto?ci opcji).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Art. 182 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
31/03/2021 Pologne-Skierniewice: R╚actifs chimiquesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournituresfournitures 02/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - RÚactifs chimiques