Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 02/03/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skierniewice: R╚actifs chimiques

2022/S 18-042936  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Skierniewice: R╚actifs chimiques 2022/S 018-042936 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach - Pa?stwowy Instytut Badawczy Num╚ro national d'identification: KRS: 0000375603, REGON: 101023342, NIP: 8361848508 Adresse postale: Konstytucji 3 Maja 1/3 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Markocka Courriel: k.markocka@pierog.pl T╚l╚phone: +48 225989305 Fax: +48 225989333 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.inhort.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://pierog.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://pierog.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut badawczy
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: badania naukowe i prace rozwojowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa odczynnik█w chemicznych i standard█w analitycznych stosowanych w analizie pozosta?o?ci pestycyd█w Num╚ro de r╚f╚rence: 2/ZP/2022
II.1.2) Code CPV principal 33696300 R╚actifs chimiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa odczynnik█w chemicznych i standard█w analitycznych stosowanych w analizie pozosta?o?ci pestycyd█w wyszczeg█lnionych w Formularzu cenowym, stanowi?cym Za??cznik nr 1a do SWZ.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do zaoferowania produkt█w spe?niaj?cych wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
   4.  Zam█wienie obejmuje 13 odr?bnych cz??ci zam█wienia (pakiet█w). Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedn? lub wi?cej cz??ci (maksymalnie na 13).
   5.  Wymagane s? materia?y fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodz?ce z bie??cej produkcji oraz posiadaj?ce wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczaj?ce do obrotu na terytorium UE.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia odczynnik█w w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Na opakowaniu powinien znajdowa? si? numer katalog
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zak?adu Badania Bezpiecze?stwa ?ywno?ci Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na adres: ul. Pomologiczna 13 B, 96-100 Skierniewice.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wskazany zosta? w Za??czniku nr 1a Formularz cenowy oraz 3 do SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w okresie obowi?zywania umowy, mo?e skorzysta? z prawa opcji i powi?kszy? ilo?? realizowanych dostaw wyszczeg█lnionych w Za??czniku nr 1a, jednak nie wi?cej ni? o 30% warto?ci brutto umowy za dan? cz??? zam█wienia. Szczeg█?owy opis zawiera Rozdzia? I SWZ ust. pkt 16 PRAWO OPCJI.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie formu?uje wymog█w w zakresie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie formu?uje wymog█w w zakresie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie formu?uje wymog█w w zakresie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy zawiera Za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 02/03/2022 Heure locale: 17:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 27/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 02/03/2022 Heure locale: 18:00 Lieu:
Otwarcie odb?dzie si? za po?rednictwem Platformy zakupowej
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
stycze? 2023
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Termin wykonania zam█wienia
:
Zam█wienie b?dzie realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesi?cy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwot przeznaczonych na sfinansowanie poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia. Dostawa poszczeg█lnych zam█wie? szczeg█?owych zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 3 do SWZ z zastrze?eniem mo?liwo?ci ??czenia zam█wie? w spos█b okre?lony w projektowanych postanowieniach umowy.
   2.  Ocena ofert (art. 139.ust.1) Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   3.  Przetwarzanie danych osobowych- Szczeg█?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych, przez pe?nomocnika Zamawiaj?cego, zawiera Klauzula informacyjna dotycz?ca przetwarzania danych osobowych, stanowi?ca Za??cznik nr 4 do SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych. W celu sprawdzenia r█wnowa?no?ci danych produkt█w, Zamawiaj?cy b?dzie ocenia? utrzymanie: 1)w?a?ciwo?ci zaoferowanych produkt█w- opisanych w kolumnie ĐBţ 2) cech jako?ciowych, 3) zachowanie parametr█w wielko?ciowych opisanych w kolumnie ĐB Đ /nie gorsze ni? materia?y wskazane w Za??czniku nr 1a.
   5.  Zamawiaj?cy gwarantuje zakup 60% warto?ci przedmiotu zam█wienia w ka?dym pakiecie. Niewykupienie przez Zamawiaj?cego pozosta?ych 40% warto?ci przedmiotu zam█wienia, nie mo?e stanowi? podstawy do roszcze? odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytu?u niezrealizowania warunk█w zam█wienia.
   6.  Zamawiaj?cy wykluczy z udzia?u w post?powaniu Wykonawc?, wobec kt█rego zachodzi, co najmniej jedna z przes?anek okre?lonych w art. 108 ustawy, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2-3 ustawy.
   7.  WYKAZ O?WIADCZE? I DOKUMENT"W wymaganych przez Zamawiaj?cego zawiera Rozdzia? V SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl T╚l╚phone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy,
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Pozosta?e zasady dot. ?rodk█w ochrony prawnej zosta?y zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Skierniewice: R╚actifs chimiquesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 02/03/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - RÚactifs chimiques