Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Skierniewice: Travaux de construction de centrales Èlectriques et de centrales thermiques

2020/S 61-144906  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Skierniewice: Travaux de construction de centrales Èlectriques et de centrales thermiques 2020/S 061-144906 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 750051181 Adresse postale: ul. Przemys?owa 2 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Code postal: 96-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof Filipek Courriel: dak@ecskierniewice.pl TÈlÈphone: +48 468332423 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ecskierniewice.pl www.ecskierniewice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka samorz?dowa
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: energetyka cieplna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych NumÈro de rÈfÈrence: 57/2019/XI
II.1.2) Code CPV principal 45251000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Opis przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w formule pod klucz, zadanie inwestycyjne pn. ÑRozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowychî, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie i utrzymanie do ko?ca okresu gwarancji gwarantowanych parametrÛw technicznych oraz umo?liwiaj?cy komercyjn eksploatacj przedmiotu post?powania. ZamÛwienie obejmuje: 1) zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej (wraz z inwentaryzacj obiektow?, pomiary i badania urz?dze?) wraz z uzyskaniem wszystkich pozwole formalno-prawnych potrzebnych do zrealizowania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL715
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w formule pod klucz, zadanie inwestycyjne pn. ÑRozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowychî, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie i utrzymanie do ko?ca okresu gwarancji gwarantowanych parametrÛw technicznych oraz umo?liwiaj?cy komercyjn eksploatacj przedmiotu post?powania. ZamÛwienie obejmuje: 1) Zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej (wraz z inwentaryzacj obiektow?, pomiary i badania urz?dze?, wraz z uzyskaniem wszystkich pozwole formalno-prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazaniem inwestycji do u?ytkowania). 2) Prefabrykacja, dostawa, wykonanie i monta przedmiotu kontraktu Ñpod kluczî. 3) Dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji. 4) Optymalizacja pracy instalacji i przekazanie do PomiarÛw Gwarancyjnych. 5) Przekazanie ca?o?ci instalacji i obiektÛw do eksploatacji. 6) Przekazanie instalacji do u?ytkowania 7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 8) Opracowanie wytycznych eksploatacji urz?dze i instalacji. 9) Opracowanie instrukcji eksploatacji. 10) Dostawa cz??ci zamiennych w okresie gwarancyjnym (24 miesi?ce). 11) Szkolenie personelu Zamawiaj?cego. 12) Serwis gwarancyjny. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w PFU i za??cznikach do PFU.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dyspozycyjno? uk?adu liczona zgodnie z PFU / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Warto? serwisu brutto / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Moc cieplna ukladu kogeneracji mierzona ws trumieniu wody / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Sprawno? elektryczna / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 228-558453
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z wyrokiem KIO z
   9. 3.2020 sygnatura sprawy 364/20 Zamawiaj?cy
:
ó uniewa?ni wybÛr najkorzystniejszej oferty, ó odrzuci ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, ó uniewa?ni post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poniewa cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, ktÛr Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45251000 - Travaux de construction de centrales électriques et de centrales thermiques