Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 04/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Soko?ów Ma?opolski:Machines industrielles

2023/S 55-158341  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Soko?ów Ma?opolski: Machines industrielles

2023/S 055-158341

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 003-005866)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Soko?ów Ma?opolski
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Soko?ów Ma?opolski
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 36-050
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Jod?owska
Courriel: ugim@sokolow-mlp.pl
Téléphone: +48 177729019
Fax: +48 177729019
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.sokolow-mlp.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://bip.sokolow-mlp.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa linii segregacji odpadów w Soko?owie Ma?opolskim

Numéro de référence: RGZP.271.4.2022.GD

II.1.2)
Code CPV principal
42000000 Machines industrielles

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Wykonanie projektu technologicznego dla linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych o szacunkowym przerobie do 30 Mg/rok, w hali sortowni zgodnie z istniej?cym projektem budowlanym, zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Opracowanie i przekazanie Zamawiaj?cemu kompletnych wytycznych technologicznych do opracowania projektów wykonawczych i wskazanie niezb?dnego zakresu dostosowania zaprojektowanej ju? hali sortowni celem umiejscowienia linii sortowni. Dostawa i monta? fabrycznie nowego wyposa?enia technologicznego. Dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezb?dnej do obs?ugi , uruchomienia, oddania do u?ytkowania , szkolenie personelu, zapewnienie serwisu gwarancyjnego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 003-005866

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

Opracowanie i przekazanie Zamawiaj?cemu kompletnych wytycznych technologicznych do opracowania projektów wykonawczych i wskazanie niezb?dnego zakresu dostosowania zaprojektowanej ju? hali sortowni celem umiejscowienia linii sortowni. Weryfikacja projektów wykonawczych (budowlanych i bran?owych) opracowanych w ramach odr?bnego przeprowadzonego uprzednio przez Zamawiaj?cego post?powania na zaprojektowanie i wykonanie hali sortowni, pod k?tem zgodno?ci z wytycznymi technologicznymi ustalonymi przez dostawc? technologii wy?onionego w niniejszym post?powaniu przetargowym. ... ...Zapewnienia serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, przybycia i przyst?pienia do usuni?cia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy (o ile usterka nie zostanie usuni?ta zdalnie) w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania zg?oszenia od przedstawiciela Zamawiaj?cego, z zapewnieniem obs?ugi polskoj?zycznej na wszystkich etapach procedury serwisowej, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i równie? serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych urz?dze? czy instalacji.

Lire:

Opracowanie i przekazanie Zamawiaj?cemu kompletnych wytycznych technologicznych do opracowania projektów wykonawczych linii i wskazanie ew. niezb?dnego zakresu (o którym mowa w OPZ) dostosowania zaprojektowanej ju? hali sortowni celem umiejscowienia linii sortowni. Weryfikacja projektów technicznych hali sortowni (pakiet plików pn: "sortownia pt hali V2), za??czonych do niniejszego post?powania celem dopasowania linii do budynku hali przez dostawc? (oferenta) technologii linii. ... ...Zapewnienia serwisu i ?wiadcze? z tym zwi?zanych zgodnie z ustaleniami § 8 wzoru umowy.

Numéro de section: II.2.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kryteria udzielenia zamówienia

Au lieu de:

Kryterium jako?ci - Nazwa: Udzielenie gwarancji i r?kojmi na okres minimum 2 lat - 20 p / Waga: 20 Kryterium jako?ci - Nazwa: Udzielenie gwarancji i r?kojmi na okres minimum 3 lat - 20 p / Waga: 40 Cena - Waga: 60%

Lire:

1 Kryterium jako?ci - Nazwa: Udzielenie gwarancji i r?kojmi na okres minimum 2 lat - 20 p / Waga: 20%
   2.  Kryterium jako?ci - Nazwa: Udzielenie gwarancji i r?kojmi na okres minimum 3 lat - 40 p / Waga: 40%
   3.  Cena - 60 p, Waga: 60% Punktacja z kryterium jako?ci 1 i 2 nie podlega sumowaniu, zaliczy si? albo 20 albo 40 p w zale?no?ci od zapisów oferty. Minimalny wymagany okres udzielania gwarancji i r?kojmi to 1 rok liczony jako okres 12 miesi?cy, je?li zaoferowany okres b?dzie krótszy ni? 1 rok, to oferta podlega odrzuceniu. Za zaoferowanie minimum 1 roku ale mniej ni? 2 lata nie uzyska si? ?adnych punktów w kryteriach 1 lub 2 - oferta b?dzie jednak prawid?owa i nie zostanie odrzucona. Za zaoferowanie okresu minimum 2 lat lub wi?cej ale mniej ni? 3 - uzyska si? 20 p. Za zaoferowanie okresu minimum 3 lat lub wi?cej uzyska si? 20 p. Okres r?kojmi b?dzie liczony zgodnie z postanowieniami wzoru umowy- Za?. 2 do SWZ. Brak podania okresu - ilo?ci miesi?cy w punkcie 2 wzoru oferty spowoduje odrzucenie oferty- uzna si? wówczas, ?e nie zosta? spe?niony wymóg minimum 12 miesi?cy. Dla kryterium cena za przedmiot zamówienia - waga 60 %, zastosuje si? do wyliczenia punktacji nast?puj?cy wzór: Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty wed?ug nast?puj?cego wzoru: Cena = najni?sza cena ofertowa/ cena oferty badanej x 60 pkt
   2.  Dane dotycz?ce kryteriów oceny ofert Zamawiaj?cy uzyska z oferty Wykonawcy.
   3.  Zamawiaj?cy zastosuje zaokr?glenie ka?dego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
   4.  Zamawiaj?cy wybiera ofert? najkorzystniejsz? tzn. tak?, która uzyska najwy?sz? liczb? punktów w ??cznej ocenie ofert. Oferta w ??cznej ocenie oferty mo?e uzyska? maksymalnie 100 pkt.
   5.  Je?eli nie mo?na wybra? najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ?e dwie lub wi?cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiaj?cy spo?ród tych ofert wybiera ofert? z najni?sz? cen?, a je?eli zosta?y z?o?one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj?cy wzywa Wykonawców, którzy z?o?yli te oferty, do z?o?enia w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sk?adaj?c oferty dodatkowe, nie mog? zaoferowa? cen wy?szych ni? zaoferowane w z?o?onych ofertach.

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spe?ni warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, w zakresie do?wiadczenia je?eli wyka?e, ?e: W okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? prawid?owo modernizacj?, dostosowanie lub dostaw? , monta? i uruchomienie linii do segregacji odpadów komunalnych o przerobie minimum 15 Mg/rok. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wymaga si? co najmniej 2 zamówienia, z których ka?de obejmowa?o modernizacj?, dostosowanie lub dostaw? , monta? i uruchomienie linii do segregacji odpadów komunalnych o przerobie minimum 15 Mg/rok.

Lire:

Wykonawca spe?ni warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, w zakresie do?wiadczenia je?eli wyka?e, ?e: W okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie zaprojektowa? i wykona? prawid?owo modernizacj?, dostosowanie lub dostaw?, monta? i uruchomienie nowej linii do segregacji odpadów komunalnych selektywnych o przerobie minimum 15 000 Mg (ton)/rok, sk?adaj?cej si? minimum z: 3 separatorów optycznych i 1 balistycznego , sita mechanicznego, prasy, separatora metali ?elaznych, kabiny sortowniczej na minimum 4 linie, ca?a linia z mo?liwo?ci? wysegregowania minimum 10 rodzajów surowców. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wymaga si? co najmniej 2 zamówienia, z których ka?de obejmowa?o modernizacj?, dostosowanie lub dostaw? , monta? i uruchomienie linii do segregacji odpadów komunalnych o przerobie minimum 15 000 Mg/rok.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/03/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 04/04/2023

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 19/06/2023

Lire:

Date: 03/07/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/03/2023

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 21/03/2023

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Z dniem 14.03.2023 r. Publikuje si? wersj? jednolit? SWZ V4 , kolorem niebieskim tekstu oznaczono zmiany. Do Zamawiaj?cego wp?yn??y pytania i zosta?y opublikowane na stronie internetowej miniportalu : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd253782-5ad4-48e5-ab5e-e0206944fa77 istotne zmiany OPZ , SWZ, oraz odpowiedzi na pytania. Przewiduje si? dalsze zmiany SWZ, uzupe?nienie za??czników i dalsze przesuni?cia terminu sk?adania ofert. Przed z?o?eniem ofert nale?y obowi?zkowo zapozna? si? z dokumentacj? udost?pnian? na stronie internetowej miniportalu.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd253782-5ad4-48e5-ab5e-e0206944fa77 Dostawa linii segregacji odpadów w Soko?owie Ma?opolskim 04/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles 
42900000 - Machines diverses à usage général et à usage spécial 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique 
51500000 - Services d'installation de machines et d'équipements 
71320000 - Services de conception technique