Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 06/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Soko?ów Podlaski: Travaux routiers

2020/S 61-144885  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Soko?ów Podlaski: Travaux routiers 2020/S 061-144885 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Soko?owski Adresse postale: ul. Wolno?ci 23 Ville: Soko?ów Podlaski Code NUTS: PL925 Code postal: 08-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Lipska Courriel: przetargi@powiat-sokolowski.pl Téléphone: +48 257817495 Fax: +48 257817423 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.powiat-sokolowski.pl http://www.powiat-sokolowski.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.powiat-sokolowski.bip.net.pl/?c=154 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Utworzenie centrum przesiadkowego w Soko?owie Podlaskim wraz z rozbudow powi?zanego z nim uk?adu komunikacyjnego powiatu soko?owskiego" - przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz W?o ... Numéro de référence: Fn.272.6.2020
II.1.2) Code CPV principal 45233140
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Utworzenie centrum przesiadkowego w Soko?owie Podlaskim wraz z rozbudow powi?zanego z nim uk?adu komunikacyjnego powiatu soko?owskiego" - przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz W?o?cia?ska - Jab?onna Lacka.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233220 45100000 45200000 45233253 45233320 45233340
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL925 Lieu principal d'exécution:
Powiat soko?ów podlaski, województwo mazowieckie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudow drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz W?o?cia?ska - Jab?onna Lacka, w zakresie: - budowa komunikacyjnej ?cie?ki rowerowej, - przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów, - przebudowa przepustów, - oznakowanie pionowe i poziome (zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SIWZ). Uwaga! Zmiana konstrukcji, ?cie?ki rowerowej km 6+520 - 15+900, tj.: - stabilizacja kruszywa ?amanego 0-31,5 mm cementem o Rm
   2. 5-5.0 MPa - 10 cm po zag?szczeniu, - kruszywo 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie - 15 cm po zag?szczeniu.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/10/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPMA.04.03.01-14-8118/17-00
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca jest zobowi?zany wykona zamówienie w terminie do 30 pa?dziernika 2020 r. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci 67 000 PLN (s?ownie z?otych: sze??dziesi?t siedem tysi?cy z?otych 00/100 groszy).
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1 120 000 PLN; b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot w wysoko?ci minimum 670 000 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) dysponuje co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej zgodnie z art. 12 ust. 1, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pó?n. zm.) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z. 2020 r. poz. 220). Zamawiaj?cy wymaga do?wiadczenia w kierowaniu min. 2 robotami budowlanymi polegaj?cymi na budowie ci?gu komunikacyjnego, tj. drogi, chodnika, ?cie?ki rowerowej, ci?gu pieszo-jezdnego lub parkingu z drogami manewrowymi; b) nale?ycie zrealizowa w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, ka?da polegaj?ca na budowie lub przebudowie drogi lub budowie chodnika, ?cie?ki rowerowej, ci?gu pieszo-jezdnego lub parkingu z drogami manewrowymi o warto?ci minimum 670 000 PLN brutto.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zawiera za??cznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/05/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/05/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Starostwie Powiatowym w Soko?owie Podlaskim, ul. Wolno?ci 23, 08-300 Soko?ów Podlaski, pokój nr 305 (sala konferencyjna na II pi?trze), POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:

   4. 8. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców:
   4. 8.1. którzy nie wykazali, spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w pkt
   4. 2;
   4. 8.2. którzy nie wyka??, ?e nie zachodz wobec nich przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
   4. 8.3. wobec których zachodz przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 5 ustawy, tj.: 1) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498); 2) który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamówienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych; 3) je?eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: a) Zamawiaj?cym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego, c) cz?onkami komisji przetargowej, d) osobami, które z?o?y?y o?wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy: - chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposób ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu; 4) który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; 5) b?d?cego osob fizyczn?, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3 000 PLN; 6) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 7) wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN; 8) który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia. Odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z 23.11.2012 - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z pó?n. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45233140 - Travaux routiers 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233253 - Travaux de revêtement de chemins piétonniers 
45233320 - Travaux de fondation de routes 
45233340 - Travaux de fondation de chemins piétonniers