01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 19/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Soko?█w Podlaski: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil

2018/S 200-454918 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Soko?█w Podlaski: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil 2018/S 200-454918 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Soko?█w 012567217 Kupienty?ska 17 B Soko?█w Podlaski 08-300 Pologne Point(s) de contact: Aneta Marciszewska, Wojciech Nowicki T╚l╚phone: +48 257812421 Courriel: sokolow@warszawa.lasy.gov.pl Fax: +48 257812421-8 Code NUTS: PL925 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sokolow.warszawa.lasy.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_sokolow/zamowienia_publiczne http://www.sokolow.warszawa.lasy.gov.pl http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_sokolow/zamowienia_publiczne
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl//bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_sokolow Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej - PGL Lasy Pa?stwowe
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐWykonanie projektu obiekt█w ma?ej retencji wodnej na terenie le?nictw Ceran█w, Kurowice, Repki, Prze?dziatka Nadle?nictwa Soko?█wţ Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.3.1.2018
II.1.2) Code CPV principal 71322000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: obiekt█w retencji wodnej na budow row█w melioracyjnych o d?. ok. 15 km w le?nictwach Ceran█w, Kurowice, Repki, Prze?dziatka oraz budow kompleksu zbiornik█w wodnych i infrastruktury towarzysz?cej o ??cznej powierzchni ok. 3,74 ha w le?nictwie Kurowice w celu realizacji ma?ej retencji wodnej nizinnej na terenie Nadle?nictwa Soko?█w. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnie?, opinii i decyzji administracyjnych pozwalaj?cych na wykonanie zaprojektowanego przedsi?wzi?cia budowlanego. Nr post?powania: SA.270.3.1.2018.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 246 675.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71242000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dztwo mazowieckie, powiat - soko?owski, gminy: Ceran█w, Jab?onna Lacka, Repki, Sabnie, Soko?█w Podlaski, Sterdy?. Nadle?nictwo Soko?█w le?nictwa: Ceran█w, Kurowice, Repki, Prze?dziatka,
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: obiekt█w retencji wodnej na budow row█w melioracyjnych o d?. ok. 15 km w le?nictwach Ceran█w, Kurowice, Repki, Prze?dziatka oraz budow kompleksu zbiornik█w wodnych i infrastruktury towarzysz?cej o ??cznej powierzchni ok. 3,74 ha w le?nictwie Kurowice w celu realizacji ma?ej retencji wodnej nizinnej na terenie Nadle?nictwa Soko?█w. Liczba obiekt█w ma?ej retencji pi?trz?cych wod lub spowalniaj?cych jej odp?yw - 20 szt. Pojemno? obiekt█w ma?ej retencji (obj?to? wody w czaszy zbiornika w le?nictwie Kurowice) - 45 000 m3. Miejsce realizacji inwestycji: wojew█dztwo - mazowieckie; powiat - soko?owski; gminy - Ceran█w, Jab?onna Lacka, Repki, Sabnie, Soko?█w Podlaski, Sterdy?; Nadle?nictwo Soko?█w w Soko?owie Podlaskim; Le?nictwa - Ceran█w, Kurowice, Repki, Prze?dziatka. Post?powanie sk?ada si z technologicznie powi?zanych zada?, kt█re stanowi 1 ca?o??, dlatego te Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych o kt█rych mowa w art. 2 pkt 6 PZP. Nazwy i kody dotycz?ce przedmiotu zam█wienia okre?lone zgodnie ze Wsp█lnym S?ownikiem Zam█wie (CPV): 71322000-1 Us?ugi in?ynierii projektowej w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej 71242000-6 Przygotowanie przedsi?wzi?cia i projektu, oszacowanie koszt█w Zakres wykonania us?ugi dokumentacji projektowej: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokonanie oceny stanu technicznego istniej?cej infrastruktury hydrotechnicznej i towarzysz?cej na terenie realizacji projektowanych rob█t budowlanych; wykonanie koncepcji projektowej, inwentaryzacji przyrodniczej terenu, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob█t budowlanych; przedmiaru rob█t, kosztorysu ofertowego i inwestorskiego, zbiorczego zestawienia koszt█w ca?ego przedsi?wzi?cia; uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnie?, opinii i decyzji administracyjnych pozwalaj?cych na wykonanie zaprojektowanego przedsi?wzi?cia budowlanego; ca?a dokumentacja projektowa przedsi?wzi?cia zostanie wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na og█lnie dost?pnym no?niku elektronicznym. Zamawiaj?cy wymaga aby us?uga projektowa zosta?a wykonana zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz w oparciu o za?a?enia zawarte w: Podr?czniku wdra?ania projektu (wytyczne do realizacji zada i obiekt█w ma?ej retencji i przeciwdzia?ania erozji wodnej), cz?? I zakres rzeczowy - za??cznik nr 7 do SIWZ. Podr?cznik wdra?ania projektu (wytyczne do realizacji zada i obiekt█w ma?ej retencji i przeciwdzia?ania erozji wodnej), cz?? II podr?cznik procedur - za??cznik nr 8 do SIWZ. Zasady og█lne realizacji przedmiotu zam█wienia. Rozliczenie za wykonane us?ugi projektowe odb?dzie si faktur ko?cow po zako?czeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie ko?cowego protoko?u przekazania dokumentacji projektowej podpisanego przez komisj obu stron oraz zatwierdzonego przez Zamawiaj?cego. Oferty nie zawieraj?ce pe?nego zakresu przedmiotu zam█wienia zostan odrzucone. Zamawiaj?cy nie dopuszcza z?o?enia oferty cz??ciowej i wariantowej. Wykonawca podczas podpisywania umowy na prace projektowe przedstawi Zamawiaj?cemu harmonogram prac projektowych z zaznaczeniem etap█w i termin█w ich rozpocz?cia i zako?czenia. Wykonawca zobowi?zuje si do uzgodnienia rozwi?za projektowych z Zamawiaj?cym na ka?dym etapie prac projektowych oraz tre?ci dokument█w przeznaczonych do procedur administracyjnych. W przypadku post?powa administracyjnych Wykonawca zobowi?zuje si na bie??co informowa Zamawiaj?cego o przebiegu post?powa i przekazywa drog elektroniczn ca? korespondencj zwi?zan z tymi post?powaniami. Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 % Co t - Nom: Termin Wykonania / Pond╚ration: 40 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 29/11/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Kompleksowy projekt adaptacji las█w i le?nictwa do zmian klimatu ˝ ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych nr POIS.02.01.00-00-0005/16
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % podanej w ofercie ceny ca?kowitej brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zam█wienia.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 PZP. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc?, w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z p█?n. zm.) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z p█?n. zm.); 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych; 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc?, kt█ry z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam█wienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; 4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3000 z?otych; 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP; 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Wykonawc?, wobec kt█rego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN;
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   2. 1 Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca przedstawi potwierdzenie, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn 50 000,00 PLN.
   2. 2 Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow nie mniejsz ni 50 000,00 PLN. Ocena spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spe?nia/nie spe?nia. Wszystkie szczeg█?owe informacje dot. spe?nienia warunk█w udzia?u oraz podstaw do wykluczenia w przedmiotowym post?powaniu znajduj si w dokumentacji przetargowej a w szczeg█lno?ci w pkt.6 SIWZ - Warunki udzia?u w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia z post?powania, oraz pkt. 7 SIWZ Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   3. 1 Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu projektowania infrastruktury hydrologicznej i hydrotechnicznej, na kwot nie mniejsz ni 100 000 PLN brutto.
   3. 2 Warunek ten, w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa minimum 1 osob posiadaj?c uprawnienia budowlane w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej. Ocena spe?nienia powy?szych warunk█w udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? ,,spe?nia"/,,nie spe?nia". Wszystkie szczeg█?owe informacje dot. spe?nienia warunk█w udzia?u oraz podstaw do wykluczenia w przedmiotowym post?powaniu znajduj si w dokumentacji przetargowej a w szczeg█lno?ci w pkt.6 SIWZ- Warunki udzia?u w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia z post?powania, oraz pkt. 7 SIWZ Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Realizacja umowy b?dzie odbywa si na zasadach opisanych w komplecie dokumentacji SIWZ, a w szczeg█lno?ci na zasadach opisanych w za??czniku nr 6 do SIWZ- wz█r umowy. Ewentualne zmiany umowy mog nast?pi na warunkach opisanych w ▀ 18 wzoru umowy (za?. nr 6 do SIWZ).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 19/11/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 17/01/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 19/11/2018 Heure locale: 10:30 Lieu:
Nadle?nictwie Soko?█w, ul. Kupienty?ska 17 B, 08-300 Soko?█w Podlaski pok█j nr 1 (sala narad). Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Informacje dotycz?ce procedury otwarcia zasta?y sprecyzowane w pkt. 12 SIWZ - Miejsce oraz termin sk?adania ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wienia o kt█rym mowa w art. 41 ust. 1 pkt. 12-15 PZP.
   9. 2 Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach Sp█?dzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z p█?n. zm.)
   9. 3 Wadium wp?acane w pieni?dzu nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BG SA z siedzib w Warszawie na numer konta 27 2030 0045 1110 0000 0281 6790 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na ĐWykonanie projektu obiekt█w ma?ej retencji wodnej na terenie le?nictw Ceran█w, Kurowice, Repki, Prze?dziatka Nadle?nictwa Soko?█wţ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.
   9. 4 Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP
   9. 5 Wadium wnoszone w formie innej ni pieni?dz mo?e by za??czone w oryginale do oferty lub z?o?one w oryginale przed up?ywem terminu sk?adania ofert w siedzibie Zamawiaj?cego (pok█j nr 20). Wykonawca, kt█ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln form wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon
   9. 6 Zamawiaj?cy zwr█ci wadium wszystkim Wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem pkt.
   9. 11
   9. 7 Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj?cy zwr█ci wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zam█wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
   9. 8 Zamawiaj?cy zwr█ci niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt█ry wycofa ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert
   9. 9 Zamawiaj?cy ??da b?dzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, kt█remu zwr█cono wadium na podstawie pkt.
   9. 6, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnie? wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego Wszystkie szczeg█?owe informacje dotycz?ce wadium w przedmiotowym post?powaniu znajduj si w dokumentacji przetargowej w pkt. 9 SIWZ - Wymagania dotycz?ce wadium. Informacje dotycz?ce Warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz podstawy do wykluczenia z post?powania znajduj si w dokumentacji przetargowej w pkt. 6 SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych Departament Odwo?a ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - PrÚparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÚnie civil