Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sompolno: Services d'élimination des ordures ménagères

2020/S 129-317260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Attribution de marché sans publication préalable Pologne-Sompolno: Services d'élimination des ordures ménagères 2020/S 129-317260 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sompolno Adresse postale: ul. 11 Listopada 15 Ville: Sompolno Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-610 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Wi?niewska Courriel: beata.wisniewska@sompolno.pl Téléphone: +48 632714054 Fax: +48 632714057 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sompolno.pl http://www.sompolno.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych Numéro de référence: RZZ.271.7.2020
II.1.2) Code CPV principal 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych obejmuj odpady zbierane u ?ród?a, w ilo?ciach szacowanych na podstawie danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwzgl?dnieniem przewidywanych zmian. Przedmiot zamówienia obejmuje równie prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK). Zamówienie realizowane b?dzie w okresie od
   1. 7.2020 do 31.12.2021.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 506 050.23 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL414 Koni?ski Lieu principal d'exécution:
Teren miasta i gminy Sompolno
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych obejm nast?puj?ce odpady w szacowanych, orientacyjnych ilo?ciach, w okresie
   7. 2020-12.2021, w j.m.
:
Mg/rok: zmieszane odpady komunalne 20 03 01 - 1 888,71; papier i tektura, opakowania z papieru i tektury - 30,71; szk?o, opakowania ze szk?a - 313,80; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria?owe - 337,23; odpady ulegaj?ce biodegradacji - 345,24; meble i odpady wielkogabarytowe - 99,69; popio?y i ?u?le paleniskowe - 1139,70; zu?yte opony - 44,19; zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny - 16,43; odpady budowlane i rozbiórkowe stanowi?ce odpady komunalne - 60,00, j.m.: kg/rok: przeterminowane leki - 28,00; zu?yte baterie i akumulatory - 2,00; chemikalia - 100,00; odpady nie kwalifikuj?ce si do odpadów medycznych powsta?ych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi - 2,00. Przedmiot zamówienia obejmuje równie prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ca?kowita warto? zamówienia okre?lona w pkt II.1.7 bez pod. VAT odnosi si do okresu realizacyjnego umowy, tj.
   1. 7.2020- 31.12.2021.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Burmistrz Miasta Sompolno, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówie publicznych (zamówienia in house), w zwi?zku z art. 6d. ustawy o utrzymaniu czysto?ci porz?dku w gminach udzieli zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w?asnej Spó?ce Komunalnej, tj. Przedsi?biorstwu Us?ug Komunalnych w Sompolnie Sp. z o.o. Spó?ka zosta?a zawi?zana w celu zaspokajania, w ramach prowadzonej dzia?alno?ci, zbiorowych potrzeb wspólnot samorz?dowych oraz do wykonywania innych zada o charakterze u?yteczno?ci publicznej, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludno?ci w drodze ?wiadczenia us?ug powszechnie dost?pnych. Wpis Spó?ki do Krajowego Rejestru S?dowego nast?pi dnia 11 wrze?nia 2003 r. pod nr 0000172447. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej r?ki zosta?o poprzedzone analiz spe?niania przez Spó?k przes?anek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówie publicznych. Wszystkie przes?anki zosta?y spe?nione, a mianowicie: a) Gmina Sompolno jako jednostka sektora finansów publicznych jest jedynym w?a?cicielem powo?anej Spó?ki i jednocze?nie Burmistrz Miasta Sompolno reprezentuje 100 % kapita zak?adowy na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, a wi?c sprawuje nad ni prawn kontrol?, odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami Spó?ki; b) 92,20 % dzia?alno?ci Spó?ki dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez Gmin Sompolno, co obliczono na podstawie ?redniego przychodu osi?gni?tego przez Spó?k za 3 lata poprzedzaj?ce udzielenie zamówienia (lata 2017-2019); c) Gmina ma 100 % udzia w Spó?ce - w kontrolowanej osobie prawnej brak bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. Wobec powy?szego zasadne by?o udzielenie przez Gmin Sompolno zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki w?asnej Spó?ce Komunalnej, przy zachowaniu obowi?zków wynikaj?cych z ustawy Prawo zamówie publicznych w odniesieniu do zamówienia, którego warto? przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Piotrkowska 39 Ville: Sompolno Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-610 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@puksompolno.pl Téléphone: +48 632714165 Fax: +48 632714165 Adresse internet: www.puksompolno.pl www.puksompolno.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 506 050.23 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 461 757.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: adwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges