Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sopot: Services de conduite des travaux

2020/S 147-361546  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Sopot: Services de conduite des travaux 2020/S 147-361546 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu i na rzecz której dzia?a Zarz?d Dróg i Zieleni w Sopocie Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 930 Ville: Sopot Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-861 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych Aneta Tarczy?ska Courriel: zamowienia@zdiz.sopot.pl Téléphone: +48 585517261 Fax: +48 585515534 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.zdiz.sopot.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot www.bip.zdiz.sopot.pl https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Ville: Tarnów Code NUTS: PL217 Tarnowski Code postal: 33-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zamówie Publicznych Aneta Tarczy?ska Courriel: zamowienia@zdiz.sopot.pl Téléphone: +48 5855172621 Fax: +48 585515534 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.zdiz.sopot.pl Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot www.bip.zdiz.sopot.pl https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu dla inwestycji pn.: uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego jako przeciwdzia?anie za... Numéro de référence: 12/NZ/2020/AT
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym post?powaniu jest ?wiadczenie us?ug in?yniera kontraktu, o którym mowa w warunkach kontraktowych FIDIC, zwi?zanych z: Pe?nieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacj w/w inwestycji, zarz?dzaniem i kontrol realizacji umowy na roboty budowlane, zawartej pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc robót budowlanych wy?onionym w odr?bnym post?powaniu przetargowym, rozliczeniem umowy na roboty budowlane oraz wystawieniem ?wiadectwa wykonania. In?ynier kontraktu zobowi?zany b?dzie ?wiadczy swe us?ugi w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy dla robót in?ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj?cego, pierwsze wydanie w j?zyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Mi?dzynarodow Federacj In?ynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71540000 Services de gestion de la construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Sopot
II.2.4) Description des prestations:
Roboty Budowlane, dla których pe?niona b?dzie funkcja In?yniera Kontraktu, polegaj na: A. budowie i przebudowie miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego w obr?bie zlewni Potoku Haffnera i Potoku Karlikowskiego, B. przebudowie uk?adu drogowego wraz z infrastruktur towarzysz?c w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego, C. przebudowie sieci gazowej wraz z infrastruktur towarzysz?c w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego (Inwestycja PSG), D. przebudowie o?wietlenia ulicznego wraz z infrastruktur towarzysz?c w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego, E. przestawieniu masztu sygnalizacji ?wietlnej oraz odtworzeniu p?tli indukcyjnych na skrzy?owaniu ulic Kordeckiego i Grunwaldzkiej, F. budowie ruroci?gu dla monitoringu miejskiego w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego, G. zagospodarowaniu architektonicznym i nasadzeniu zieleni w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego, polegaj?cym na stworzeniu tzw. strefy Woonerf. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta przedstawiony w Cz??ci II niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacjach projektowych. Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach:
   1.  projektu pn. "Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kana?ów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodz?cych do Zatoki Gda?skiej" - umowa nr POIS.02.01.00.0022/16-00 z 24.4.2017, dofinansowanego z Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, dzia?anie
   2. 1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywio?owe, w szczególno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska", typ projektów:
   5.  Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich,
   2.  projektu pn. "Modernizacja o?wietlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii" - umowa nr RPPM.10.04.00-22-0001/16-00 z
   1. 3.2017, dofinansowanego ze ?rodków Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 10 Energia, dzia?ania 10.4. Redukcja emisji, wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie polegaj?cych na powtórzeniu podobnych zamówie na us?ugi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Warunki zosta?y okre?lone w dokumentach zamówienia. Zamawiaj?cy zastosuje procedur zgodn z art. 24aa ustawy Pzp.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kana?ów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodz?cych do Zatoki Gda?skiej" - umowa nr POIS.02.01.00.0022/16-00 z 24.4.2017 POI 2014-2020 "Modernizacja o?wietlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii" - umowa nr RPPM.10.04.00-22-0001/16-00 z
   1. 3.2017 RPO Województwa Pomorskiego.
II.2.14) Informations complémentaires Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia do dnia zako?czenia i rozliczenia inwestycji obj?tej us?ug in?yniera kontraktu. Planowany termin zako?czenia robót budowlanych (czas na uko?czenie): nie pó?niej ni do dnia 31 grudnia 2021 r. Planowany termin zako?czenia realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 31 grudnia 2026 r.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy, s?u??cego pokryciu roszcze z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % ceny brutto podanej w ofercie. Pozosta?e dokumenty konieczne przed podpisaniem umowy zosta?y okre?lone w 26 I cz??ci SIWZ. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach okre?lonych w cz??ci III SIWZ - Projekt umowy. Zmiany postanowie umowy mog nast?pi w przypadkach okre?lonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pó?n. zm.). Zamawiaj?cy dopuszcza, mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, zgodnie z zapisami rozdzia?u 26 idw SIWZ oraz projektu umowy, ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zamieszczenia tre?ci zmian do umowy prosimy o zapoznanie si z dokumentami zamówienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:15 Lieu:
Ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy Smart Pzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot.pl, natomiast otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. w Dziale Zamówie Publicznych Zarz?du Dróg i Zieleni w Sopocie przy al. Niepodleg?o?ci 930, POLSKA, pok. nr 17, za po?rednictwem Platformy Smart Pzp. https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert opublikowana b?dzie na platformie Smart Pzp i zawiera b?dzie dane okre?lone w art. 86 ust. 5 ustawy.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu platformy elektronicznej Smart Pzp oraz oraz poczty elektronicznej - adres e-mail: zamowienia@zdiz.sopot.pl Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na jego stronie internetowej,informacji z otwarcia ofert, sk?ada bez wezwania o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu.Niniejszym stwierdza si?, i?: "Inwestycja Miasta Sopotu" oznacza roboty budowlane dla inwestycji pn. "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej w kwartale ulic Parkowa - Kordeckiego - al. Wojska Polskiego - Kili?skiego jako przeciwdzia?anie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu"; "Inwestycja PSG" oznacza roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa sieci gazowej niskiego ci?nienia wm. Sopot ul. Parkowa, Drzyma?y, Kordeckiego, Kili?skiego, Piastów, Poniatowskiego, Traugutta". zamowienia@zdiz.sopot.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?anie wnosi w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w Art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Dla niniejszego post?powania odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie wobec czynno?ci innych, ni okre?lone powy?ej, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j równie na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniona SIWZ, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?li nie zawiera braków formalnych oraz je?eli uiszczono wpis. Wpis uiszcza si najpó?niej do dniu up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si do odwo?ania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 03-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction