Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 20/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sopot:Services de gardiennage

2023/S 219-690650  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/11/2023
S219
Pologne-Sopot: Services de gardiennage

2023/S 219-690650

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 198-621685)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji
NumÈro national d'identification: 5851411941
Adresse postale: Bitwy pod P?owcami 67C
Ville: Sopot
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 81-731
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Or?owska
Courriel: m.orlowska@mosir.sopot.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.sopot.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://mosir.sopot.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug czasowej ochrony mienia na terenie: Skweru Kuracyjnego, MOLO i MAriny

II.1.2)
Code CPV principal
79713000 Services de gardiennage

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  DozÛr mienia na terenie Skweru Kuracyjnego, Molo i Mariny a) Prowadzenie ksi??ki ochrony Obiektu. Dokonywanie obchodÛw obiektu. c) Dozorowanie obiektu, a w szczegÛlno?ci zwracanie uwagi na wszelkie czynniki mog?ce spowodowa? zagro?enie. Podejmowanie niezw?ocznych interwencji w razie wykrycia zagro?enia ?ycia, zdrowia lub mienia, a tak?e wobec zaistnienia innych okoliczno?ci wymagaj?cych reakcji (np. awarii, kradzie?y, w?amania) d) Zg?aszanie Zamawiaj?cemu wszelkich usterek technicznych spostrze?onych podczas pe?nienia s?u?by e) Firma ?wiadcz?ca us?ugi powinna zapewni? funkcjonowanie grup interwencyjnych, w sk?ad ktÛrych wchodzi? powinny osoby: posiadaj?ce licencj? I stopnia lub wpisane na list? kwalifikowanych pracownikÛw ochrony, zgodnie z ustaw? o ochronie osÛb i mienia. Grupa interwencyjna powinna sk?ada? si? z co najmniej 2 pracownikÛw. f) Zabezpieczenie terenu Molo przed nielegalnym wtargni?ciem na teren Molo i Mariny w Sopocie

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 198-621685

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 2 (od daty ustalonej daty sk?adania ofert)

Lire:

19.01.2024r.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Heure locale: 08:05

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 08:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ?wiadczenie us?ug czasowej ochrony mienia na terenie: Skweru Kuracyjnego, MOLO i MAriny 20/11/2023 14/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage