Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sopot:Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers

2023/S 98-307333  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Sopot: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers 2023/S 098-307333 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA MIASTA SOPOTU NumÈro national d'identification: REGON 191675563 Adresse postale: ul. Tadeusza Ko?ciuszki 25/27 Ville: Sopot Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 81-704 Pays: Pologne Courriel: przetargi@um.sopot.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sopot.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi zarz?dzania gminnymi nieruchomo?ciami po?o?onymi na obszarze po??czonych RejonÛw Obs?ugi Mieszka?cÛw Nr 2 i Nr 3 w Sopocie ñ drugie post?powanie NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.9.WL.2023.MSt
II.1.2) Code CPV principal 70330000 Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi zarz?dzania gminnymi nieruchomo?ciami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz zarz?dzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i u?ytkowymi w budynkach, w ktÛrych wyodr?bniono lokale na rzecz innych podmiotÛw ni? Gmina Miasta Sopotu, po?o?onymi na obszarze po??czonych RejonÛw Obs?ugi Mieszka?cÛw Nr 2 i Nr 3 w Sopocie. W zwi?zku z realizacj? us?ugi zarz?dzania, w ramach wynagrodzenia za ?wiadczenie us?ugi zarz?dzania, Zamawiaj?cy powierzy Wykonawcy odr?bn? umow? przetwarzanie zwi?zanych z zarz?dzanym zasobem danych osobowych, w trybie obowi?zuj?cych w tym aspekcie przepisÛw prawa.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 663 441.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72310000 Services de traitement de donnÈes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Sopot
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi zarz?dzania gminnymi nieruchomo?ciami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz zarz?dzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i u?ytkowymi w budynkach, w ktÛrych wyodr?bniono lokale na rzecz innych podmiotÛw ni? Gmina Miasta Sopotu, po?o?onymi na obszarze po??czonych RejonÛw Obs?ugi Mieszka?cÛw Nr 2 i Nr 3 w Sopocie. Zasoby, ktÛre zostan? obj?te us?ug? b?d?c? przedmiotem niniejszego post?powania obejmuj?: 1) nieruchomo?ci zabudowane: a) budynkami mieszkalnymi w liczbie 72 o ??cznej powierzchni u?ytkowej lokali 23.399,37 m2, b) budynkami niemieszkalnymi w liczbie 22 o ??cznej powierzchni u?ytkowej lokali 13.462,36 m2, (w tym 4 budynki ZOZ o powierzchni u?ytkowej
   7. 227,12 m2) c) gara?ami murowanymi wolnostoj?cymi w liczbie 142 o ??cznej powierzchni u?ytkowej
   2. 561,88 m2 wraz z infrastruktur? oraz pomieszczeniami i obiektami przynale?nymi po?o?onymi poza zarz?dzanymi nieruchomo?ciami. 2) lokale gminne o ??cznej powierzchni u?ytkowej 58.971,34 m2 w 417 nieruchomo?ciach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w ktÛrych wyodr?bniono lokale na rzecz innych podmiotÛw ni? Gmina Miasta Sopotu, wraz z pomieszczeniami przynale?nymi, w tym: a) lokale mieszkalne o ??cznej powierzchni u?ytkowej 55.873,55 m2, b) lokale u?ytkowe o ??cznej powierzchni u?ytkowej
   3. 097,79 m2, 3) lokale gminne o ??cznej powierzchni u?ytkowej 480,92 m2 w 4 nieruchomo?ciach zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, w ktÛrych wyodr?bniono lokale na rzecz innych podmiotÛw ni? Gmina Miasta Sopotu, wraz z pomieszczeniami przynale?nymi, w tym: a) lokale mieszkalne o ??cznej powierzchni u?ytkowej 30,24 m2, b) lokale u?ytkowe o ??cznej powierzchni u?ytkowej 450,68 m2,
   4.  Wy?ej wymienione zasoby okre?lone wed?ug stanu na dzie? 30.09.2022 r. mog? ulega? zmianom w trakcie realizacji zamÛwienia wynikaj?cym w szczegÛlno?ci z przekszta?ce? w?asno?ciowych, aktualizacji pomiarÛw lokali/budynkÛw, wyburze? budynkÛw.
   5.  SzczegÛ?owy wykaz zasobÛw, o ktÛrych mowa wy?ej stanowi Za??cznik nr 2 do wzoru umowy o zarz?dzanie nieruchomo?ciami.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie zawodowe zarz?dcy nieruchomo?ci/kierownika BON / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
3.W zwi?zku z trwaj?c? agresj? wojskow? Rosji wobec Ukrainy Rada Unii Europejskiej ustanawia ogÛlnounijny zakaz udzia?u rosyjskich wykonawcÛw w zamÛwieniach publicznych i koncesjach udzielanych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. W ?wietle powy?szego z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw: 1) b?d?cych podmiotami rosyjskimi w rozumieniu przepisÛw rozporz?dzenia 833/2014 zmienionego rozporz?dzeniem 2022/576, zgodnie z przes?ankami wykluczenia z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1); 2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, tj. WykonawcÛw: a) wymienionych w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanych na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; b) ktÛrych beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; c) ktÛrych jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustaw.
   4.  Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 047-137982
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marchÈ sur la base de l'avis de prÈinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi zarz?dzania gminnymi nieruchomo?ciami po?o?onymi na obszarze po??czonych RejonÛw Obs?ugi Mieszka?cÛw Nr 2 i Nr 3 w Sopocie ñ drugie post?powanie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gestia - Zarz?dzanie Nieruchomo?ciami s.c.
NumÈro national d'identification: 5861212172 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 401 140.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wype?niaj?c obowi?zek informacyjny z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogÛlnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj?, ?e: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu z siedzib? w Sopocie przy ul. Ko?ciuszki 25/27. Z administratorem danych mo?na si? skontaktowa? poprzez adres mailowy: iod@sopot.pl telefonicznie pod numerem 58 52 13 669 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2) W sprawach zwi?zanych z ochron? danych osobowych mo?e Pani/Pan kontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez poczt? elektroniczn?: iod@sopot.pl lub pisz?c na adres naszego podmiotu wskazany powy?ej z dopiskiem ÑInspektor Ochrony Danych Osobowychî. 3) Pani/Pana dane osobowe, ktÛre zosta?y przekazane do Administratora przez Wykonawc? - Pani/Pana pracodawc? lub podmiot, ktÛry Pani/Pan reprezentuje stanowi?, w zale?no?ci od rodzaju wspÛ?pracy, w szczegÛlno?ci imi?, nazwisko, s?u?bowy numer telefonu, s?u?bowy adres e-mail. 4) Pani/Pana dane osobowe mog? by? przetwarzane przez Administratora, w zale?no?ci od rodzaju wspÛ?pracy, w nast?puj?cych celach: a) wykonania obowi?zkÛw wynikaj?cych z umowy z Administratorem, ktÛrej stron? jest Wykonawca, w szczegÛlno?ci w celu realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli nale?ytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufno?ci, b) obs?ugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszcze?. 5) Podstaw? prawn? przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, w zale?no?ci od rodzaju wspÛ?pracy, w celach wskazanych w ust. 4 powy?ej jest: a) wype?nianie obowi?zkÛw prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ci???cych na Administratorze na podstawie przepisÛw prawa rachunkowego i podatkowego, a tak?e przepisÛw o archiwizacji dokumentÛw a w przypadku dochodzenia ewentualnych roszcze? -na podstawie przepisÛw kodeksu cywilnego; b) zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO) iod@sopot.pl iod@sopot.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia ? oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w postepowaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w postepowaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrego zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si?? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem ? Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 ?wiadczenie us?ugi zarz?dzania gminnymi nieruchomo?ciami po?o?onymi na obszarze po??czonych RejonÛw Obs?ugi Mieszka?cÛw Nr 2 i Nr 3 w Sopocie ñ drugie post?powanie 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
70330000 - Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers 
72310000 - Services de traitement de données