Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 30/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sopot:Services de nettoyage de plages

2023/S 218-686557  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


13/11/2023
S218
Pologne-Sopot: Services de nettoyage de plages

2023/S 218-686557

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 205-644256)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
NumÈro national d'identification: 5851411941
Adresse postale: Bitwy pod P?owcami 67C
Ville: Sopot
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 81-731
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
Courriel: m.orlowska@mosir.sopot.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.sopot.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://mosir.sopot.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug sprz?tania r?cznego i mechanicznego w sezonie letnim i poza tym sezonem w latach 2024 ñ 2026 okre?lonych terenÛw w granicach Gminy Miasta Sopotu (pla?y, wej?? na pla?? i wydm)

NumÈro de rÈfÈrence: TP/01-10/23/IK

II.1.2)
Code CPV principal
90680000 Services de nettoyage de plages

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Us?uga polegaj?ca na sprz?tania r?cznym i mechanicznym w sezonie letnim i poza tym sezonem w latach 2024 ñ 2026 okre?lonych terenÛw w granicach Gminy Miasta Sopotu (w tym : pla?y, wej?? na pla?? i wydm), od granicy pasa drogowego Alei Wojska Polskiego i Alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyleg?ej do tych terenÛw.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 205-644256

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Lot n : lit c

Au lieu de:

a) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, w zakresie transportu odpadÛw- wydane zgodnie z Ustaw? z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pÛ?n. zm.); oraz wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadÛw komunalnych wydane w oparciu o ustaw? z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.1399 z pÛ?. zm.),

Lire:

a) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, w zakresie transportu odpadÛw- wydane zgodnie z Ustaw? z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pÛ?n. zm.);

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 30/11/2023

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ?wiadczenie us?ug sprz?tania r?cznego i mechanicznego w sezonie letnim i poza tym sezonem w latach 2024 ñ 2026 okre?lonych terenÛw w granicach Gminy Miasta Sopotu (pla?y, wej?? na pla?? i wydm) 30/11/2023 13/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90680000 - Services de nettoyage de plages