Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 11/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sopot: Services de restaurant et services de personnel en salle

2021/S 40-100408  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Sopot: Services de restaurant et services de personnel en salle

2021/S 040-100408

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 252-636810)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Grunwaldzka 1ñ3
Ville: Sopot
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 81-759
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna GÛrnowicz-Nicpo?, Katarzyna Grudzie?-Dawidowicz, Katarzyna Kotowicz
Courriel: przetargi@pcrsopot.pl
TÈlÈphone: +48 585557526 / 585557523 / 585557528
Fax: +48 585511426
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pcrsopot.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowych us?ug ?ywieniowych dla pacjentÛw PCR Sopot Sp. z o.o. na bazie przej?tych pomieszcze kuchni wraz z dzier?aw pow. na dzia?alno? gastronomiczn

NumÈro de rÈfÈrence: N/7/20

II.1.2)
Code CPV principal
55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  ?wiadczenie kompleksowych us?ug ?ywieniowych dla pacjentÛw Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzib w Sopocie na bazie przej?tych pomieszcze kuchni wraz z dzier?aw powierzchni na dzia?alno? gastronomiczn
   2.  Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: Wysoko? wadium dla ca?o?ci zamÛwienia wynosi 50 000,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert. SzczegÛ?y w SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
22/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-636810

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 11/03/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 11/03/2021

Heure locale: 09:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle 
55322000 - Services d'élaboration (cuisson) de repas 
55521200 - Services de livraison de repas