01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/11/2018
Date de péremption : 27/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Articles de pharmacie

2018/S 214-490366 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

07/11/2018
S214
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Sosnowiec: Articles de pharmacie

2018/S 214-490366

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 202-458789)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary w Sosnowcu
pl. Medyków 1
Sosnowiec
41-200
Pologne
Point(s) de contact: Jacek Gorszanów
Téléphone: +48 323682449
Courriel: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wss5.pl

www.wss5.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa leków do programu lekowego Certolizumab pegol, Golimumab, Rituiximab, Methotrexat

Numéro de référence: 72/PNE/SW/2018

II.1.2)
Code CPV principal
33680000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa leków do programu lekowego Certolizumab pegol, Golimumab, Rituiximab, Methotrexat w ilo?ci i asortymencie okre?lonym w za??czniku nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
05/11/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 202-458789

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

(...) Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. do dnia 26.11.2018. ?rodkiem komunikacji elektronicznej, s?u??cym z?o?eniu JEDZ przez wykonawc?, jest pocztaelektroniczna.JEDZ nale?y przes?a na adres email: JEDZelektroniczny@wss5.pl(...)

JEDZelektroniczny@wss5.pl
Lire:

(...) Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. do dnia 27.11.2018. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej tj. przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zam.publ@wss5.pl, z uwzgl?dnieniem wymogów dotycz?cych formy, ustanowionych w SIWZ. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP (...)

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
zam.publ@wss5.pl
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 26/11/2018

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 27/11/2018

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 26/11/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 27/11/2018

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ofert nale?y z?o?y z uwzgl?dnieniem modyfikacji SIWZ z dnia
   5. 11.2018 r.

 
 
C L A S S E    C P V
33680000 - Articles de pharmacie