Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2022/S 54-139583  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2022 S54 Pologne-Sosnowiec: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 2022/S 054-139583 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary w Sosnowcu Adresse postale: Plac Medyków 1 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Broniszewska Courriel: zam.publ@wss5.pl Téléphone: +48 323682449 Fax: +48 323682012 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wss5.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Dostawa sprz?tu informatycznego w ramach projektu: Zakup sprz?tu medycznego, zakup wyposa?enia oddzia?ów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprz?tu komputerowego, zakup urz?dze? do dezynfekcji... Numéro de référence: 53/PNE/DOT2021
II.1.2) Code CPV principal 32000000 Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa sprz?tu medycznego w ramach projektu: Zakup sprz?tu medycznego, zakup wyposa?enia oddzia?ów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprz?tu komputerowego, zakup urz?dze? do dezynfekcji i ?rodków dezynfekcyjnych" Projekt wspó?finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014 - 2020, O? Priorytetowa X "Rewitalizacja oraz Infrastruktura spo?eczna i zdrowotna" Dzia?anie 10.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia". Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 5 (pi??) zada?. Zadanie nr 1: Komputery "all-in-one" (AIO) wraz z oprogramowaniem - 60 sztuk; Zadanie nr 2: Switche (prze??czniki dost?powe) - 40 kompletów i patchcordy - 2 000 sztuk; Zadanie nr 3: Komputery medyczne "all-in-one" - 5 sztuk; Zadanie nr 4: Rejestrator NVR - 2 sztuki; Zadanie nr 5: Kamery IP: Typ A - 30 sztuk; Typ B - 20 sztuk.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Komputery "all-in-one" (AIO) wraz z oprogramowaniem - 60 sztuk
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia obj?ty by? gwarancj? minimum 36 miesi?cy i maksimum 60 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u ko?cowego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaj?cego. Wykonawca w formularzu ofertowym wska?e okres, na który udziela gwarancji dla ka?dego z zada?, na które sk?ada ofert?. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca oferuje gwarancj? minimaln? tj. 36 miesi?cy. Gwarancja stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
   6.  W przypadku, gdy z za??czonej dokumentacji wynika, i? Zamawiaj?cy opisa? materia?y, urz?dzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, to nale?y je traktowa? jako przyk?adowe i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc? rozwi?za? równowa?nych w stosunku do wskazanych przez Zamawiaj?cego, pod warunkiem, ?e b?d? one posiada?y co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni?? okre?lonych standardów.
   7.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne. Nale?y odczytywa? to w ten sposób, i? ka?dorazowo odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne".
   8.  Wykonawcy mog? sk?ada? oferty zawieraj?ce rozwi?zania równowa?ne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak s? zobowi?zani wykaza?, ?e oferowane przez nich rozwi?zania spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Równowa?no?? pod wzgl?dem parametrów technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególno?ci zapewni? uzyskanie parametrów nie gorszych od za?o?onych w niniejszym SWZ.
   9.  W przypadku zaoferowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawi? oferowane rozwi?zanie oraz do??czy? dowody dokumentuj?ce podstawowe parametry techniczne i analiz? porównawcz?, z których jednoznacznie wynika? b?dzie, ?e s? one w pe?ni równowa?ne do wskazanych przez Zamawiaj?cego urz?dze?, materia?ów, technologii w dokumentacji post?powania. Zaproponowane rozwi?zanie równowa?ne powinno posiada? wymagane prawem ?wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spe?nia? wymagania okre?lone w dokumentacji post?powania. 10. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, monta?u i konfiguracji uwzgl?dni? rozmieszczenie urz?dze? tak aby nie tworzy? ogranicze? w dost?pno?ci do nich osobom niepe?nosprawnym, w my?l art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówie? publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPO.WSL 2014-2020 nr WNDRPSL 02.01.00-06CH/19-004
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Switche (prze??czniki dost?powe) - 40 kompletów i patchcordy - 2 000 sztuk
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia obj?ty by? gwarancj? minimum 36 miesi?cy i maksimum 60 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u ko?cowego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaj?cego. Wykonawca w formularzu ofertowym wska?e okres, na który udziela gwarancji dla ka?dego z zada?, na które sk?ada ofert?. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca oferuje gwarancj? minimaln? tj. 36 miesi?cy. Gwarancja stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
   6.  W przypadku, gdy z za??czonej dokumentacji wynika, i? Zamawiaj?cy opisa? materia?y, urz?dzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, to nale?y je traktowa? jako przyk?adowe i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc? rozwi?za? równowa?nych w stosunku do wskazanych przez Zamawiaj?cego, pod warunkiem, ?e b?d? one posiada?y co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni?? okre?lonych standardów.
   7.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne. Nale?y odczytywa? to w ten sposób, i? ka?dorazowo odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne".
   8.  Wykonawcy mog? sk?ada? oferty zawieraj?ce rozwi?zania równowa?ne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak s? zobowi?zani wykaza?, ?e oferowane przez nich rozwi?zania spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Równowa?no?? pod wzgl?dem parametrów technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególno?ci zapewni? uzyskanie parametrów nie gorszych od za?o?onych w niniejszym SWZ.
   9.  W przypadku zaoferowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawi? oferowane rozwi?zanie oraz do??czy? dowody dokumentuj?ce podstawowe parametry techniczne i analiz? porównawcz?, z których jednoznacznie wynika? b?dzie, ?e s? one w pe?ni równowa?ne do wskazanych przez Zamawiaj?cego urz?dze?, materia?ów, technologii w dokumentacji post?powania. Zaproponowane rozwi?zanie równowa?ne powinno posiada? wymagane prawem ?wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spe?nia? wymagania okre?lone w dokumentacji post?powania. 10. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, monta?u i konfiguracji uwzgl?dni? rozmieszczenie urz?dze? tak aby nie tworzy? ogranicze? w dost?pno?ci do nich osobom niepe?nosprawnym, w my?l art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówie? publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPO.WSL 2014-2020 nr WNDRPSL 02.01.00-06CH/19-004
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Komputery medyczne "all-in-one" - 5 sztuk
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia obj?ty by? gwarancj? minimum 36 miesi?cy i maksimum 60 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u ko?cowego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaj?cego. Wykonawca w formularzu ofertowym wska?e okres, na który udziela gwarancji dla ka?dego z zada?, na które sk?ada ofert?. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca oferuje gwarancj? minimaln? tj. 36 miesi?cy. Gwarancja stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
   6.  W przypadku, gdy z za??czonej dokumentacji wynika, i? Zamawiaj?cy opisa? materia?y, urz?dzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, to nale?y je traktowa? jako przyk?adowe i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc? rozwi?za? równowa?nych w stosunku do wskazanych przez Zamawiaj?cego, pod warunkiem, ?e b?d? one posiada?y co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni?? okre?lonych standardów.
   7.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne. Nale?y odczytywa? to w ten sposób, i? ka?dorazowo odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne".
   8.  Wykonawcy mog? sk?ada? oferty zawieraj?ce rozwi?zania równowa?ne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak s? zobowi?zani wykaza?, ?e oferowane przez nich rozwi?zania spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Równowa?no?? pod wzgl?dem parametrów technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególno?ci zapewni? uzyskanie parametrów nie gorszych od za?o?onych w niniejszym SWZ.
   9.  W przypadku zaoferowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawi? oferowane rozwi?zanie oraz do??czy? dowody dokumentuj?ce podstawowe parametry techniczne i analiz? porównawcz?, z których jednoznacznie wynika? b?dzie, ?e s? one w pe?ni równowa?ne do wskazanych przez Zamawiaj?cego urz?dze?, materia?ów, technologii w dokumentacji post?powania. Zaproponowane rozwi?zanie równowa?ne powinno posiada? wymagane prawem ?wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spe?nia? wymagania okre?lone w dokumentacji post?powania. 10. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, monta?u i konfiguracji uwzgl?dni? rozmieszczenie urz?dze? tak aby nie tworzy? ogranicze? w dost?pno?ci do nich osobom niepe?nosprawnym, w my?l art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówie? publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPO.WSL 2014-2020 nr WNDRPSL 02.01.00-06CH/19-004
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rejestrator NVR - 2 sztuki
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia obj?ty by? gwarancj? minimum 36 miesi?cy i maksimum 60 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u ko?cowego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaj?cego. Wykonawca w formularzu ofertowym wska?e okres, na który udziela gwarancji dla ka?dego z zada?, na które sk?ada ofert?. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca oferuje gwarancj? minimaln? tj. 36 miesi?cy. Gwarancja stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
   6.  W przypadku, gdy z za??czonej dokumentacji wynika, i? Zamawiaj?cy opisa? materia?y, urz?dzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, to nale?y je traktowa? jako przyk?adowe i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc? rozwi?za? równowa?nych w stosunku do wskazanych przez Zamawiaj?cego, pod warunkiem, ?e b?d? one posiada?y co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni?? okre?lonych standardów.
   7.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne. Nale?y odczytywa? to w ten sposób, i? ka?dorazowo odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne".
   8.  Wykonawcy mog? sk?ada? oferty zawieraj?ce rozwi?zania równowa?ne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak s? zobowi?zani wykaza?, ?e oferowane przez nich rozwi?zania spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Równowa?no?? pod wzgl?dem parametrów technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególno?ci zapewni? uzyskanie parametrów nie gorszych od za?o?onych w niniejszym SWZ.
   9.  W przypadku zaoferowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawi? oferowane rozwi?zanie oraz do??czy? dowody dokumentuj?ce podstawowe parametry techniczne i analiz? porównawcz?, z których jednoznacznie wynika? b?dzie, ?e s? one w pe?ni równowa?ne do wskazanych przez Zamawiaj?cego urz?dze?, materia?ów, technologii w dokumentacji post?powania. Zaproponowane rozwi?zanie równowa?ne powinno posiada? wymagane prawem ?wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spe?nia? wymagania okre?lone w dokumentacji post?powania. 10. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, monta?u i konfiguracji uwzgl?dni? rozmieszczenie urz?dze? tak aby nie tworzy? ogranicze? w dost?pno?ci do nich osobom niepe?nosprawnym, w my?l art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówie? publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPO.WSL 2014-2020 nr WNDRPSL 02.01.00-06CH/19-004
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kamery IP: Typ A - 30 sztuk; Typ B - 20 sztuk
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamówienia obj?ty by? gwarancj? minimum 36 miesi?cy i maksimum 60 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u ko?cowego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaj?cego. Wykonawca w formularzu ofertowym wska?e okres, na który udziela gwarancji dla ka?dego z zada?, na które sk?ada ofert?. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca oferuje gwarancj? minimaln? tj. 36 miesi?cy. Gwarancja stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
   6.  W przypadku, gdy z za??czonej dokumentacji wynika, i? Zamawiaj?cy opisa? materia?y, urz?dzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, to nale?y je traktowa? jako przyk?adowe i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc? rozwi?za? równowa?nych w stosunku do wskazanych przez Zamawiaj?cego, pod warunkiem, ?e b?d? one posiada?y co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni?? okre?lonych standardów.
   7.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne. Nale?y odczytywa? to w ten sposób, i? ka?dorazowo odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne".
   8.  Wykonawcy mog? sk?ada? oferty zawieraj?ce rozwi?zania równowa?ne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak s? zobowi?zani wykaza?, ?e oferowane przez nich rozwi?zania spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Równowa?no?? pod wzgl?dem parametrów technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególno?ci zapewni? uzyskanie parametrów nie gorszych od za?o?onych w niniejszym SWZ.
   9.  W przypadku zaoferowania rozwi?za? równowa?nych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawi? oferowane rozwi?zanie oraz do??czy? dowody dokumentuj?ce podstawowe parametry techniczne i analiz? porównawcz?, z których jednoznacznie wynika? b?dzie, ?e s? one w pe?ni równowa?ne do wskazanych przez Zamawiaj?cego urz?dze?, materia?ów, technologii w dokumentacji post?powania. Zaproponowane rozwi?zanie równowa?ne powinno posiada? wymagane prawem ?wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spe?nia? wymagania okre?lone w dokumentacji post?powania. 10. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, monta?u i konfiguracji uwzgl?dni? rozmieszczenie urz?dze? tak aby nie tworzy? ogranicze? w dost?pno?ci do nich osobom niepe?nosprawnym, w my?l art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówie? publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPO.WSL 2014-2020 nr WNDRPSL 02.01.00-06CH/19-004
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 240-629979
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Komputery "all-in-one" (AIO) wraz z oprogramowaniem - 60 sztuk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Switche (prze??czniki dost?powe) - 40 kompletów i patchcordy - 2 000 sztuk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Komputery medyczne "all-in-one" - 5 sztuk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Rejestrator NVR - 2 sztuki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Kamery IP: Typ A - 30 sztuk; Typ B - 20 sztuk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 Pzp 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady wniesienia odwo?ania do KIO zawiera rozdzia? XXIII SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/03/2022 Pologne-Sosnowiec: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexesType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 17/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes