Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Huile diesel

2022/S 18-043230  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Sosnowiec: Huile diesel 2022/S 018-043230 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego Adresse postale: Al. Zwyci?stwa 20 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna ?o?ska Courriel: j.lonska@um.sosnowiec.pl T╚l╚phone: +48 322960777 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.um.sosnowiec.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom Pomocy Spo?ecznej nr 2 Adresse postale: ul. Jagiello?ska 2 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: stechmanpuchala@dpsnr2.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dpsnr2.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sosnowieckie Wodoci?gi Sp█?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Ostrog█rska 43 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: tm@sosnowieckiewodociagi.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rpwik.sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom Pomocy Spo?ecznej nr 1 Adresse postale: ul. Gen. W?. Andersa 81b Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@dps1sosnowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dps1sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Teatr Zag??bia Adresse postale: ul. Teatralna 4 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: j.swiech@teatrzaglebia.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.teatrzaglebia.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Zasob█w Lokalowych Adresse postale: ul. Partyzant█w 10a Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: g.olszewski@mzzl.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzzl.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stra? Miejska w Sosnowcu Adresse postale: ul. Ma?achowskiego 3 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: straz@um.sosnowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji Adresse postale: ul. 3 Maja 41 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: hala.zagorze@mosir.sosnowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mosir.sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Us?ug Komunalnych Adresse postale: ul. Plon█w 22i Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: m.ksiazek@mzuk.sosnowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzuk.sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Us?ug Socjalnych i Wsparcia Adresse postale: ul. Szymanowskiego 5a Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: cusiw@cusiw.sosnowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Us?ug Wsp█lnych Adresse postale: ul. Staszica 62 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Courriel: a.kalat@cuwsosnowiec.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐBezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych dla pojazd█w s?u?bowych Gminy Sosnowiec i gminnych jednostek organizacyjnych oraz sp█?ek miejskich gminyţ Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.271.1.88.2021.J?
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: ĐBezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych dla pojazd█w s?u?bowych Gminy Sosnowiec i gminnych jednostek organizacyjnych oraz sp█?ek miejskich gminyţ
   2.  Paliwa b?d?ce przedmiotem zam█wienia b?d? tankowane (w zale?no?ci od bie??cych potrzeb Zamawiaj?cych) bezpo?rednio do zbiornik█w pojazd█w/ sprz?t█w (np. do kanistr█w, beczek) opisanych numerem rejestracyjnym / inwentarzowym w chwili przyjazdu przedstawiciela danego Zamawiaj?cego na stacj? paliw. Tankowanie b?dzie odbywa?o si? na stacji paliw spe?niaj?cej warunek udzia?u w post?powaniu opisany w rozdziale III sekcja 1 ust.
   1. 2 pkt 4) SWZ oraz na ka?dej innej stacji paliw Wykonawcy.
   3.  Termin realizacji zam█wienia: 24 miesi?ce, od dnia zawarcia um█w jednak nie wcze?niej ni? od dnia 02.01.2022 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 084 923.28 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zam█wienia jest
:
ĐBezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych dla pojazd█w s?u?bowych Gminy Sosnowiec i gminnych jednostek organizacyjnych oraz sp█?ek miejskich gminyţ
   2. Zamawiaj?cy przewiduje dokonania w okresie obowi?zywania umowy zakup█w nast?puj?cego rodzaju paliwa p?ynnego w nast?puj?cej ilo?ci:
   2. 1. Gmina Sosnowiec- Miasto na prawach powiatu:
   2. 1.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 200 litr█w;
   2. 1.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 13 000 litr█w;
   2. 2. Dom Pomocy Spo?ecznej nr 2:
   2. 2.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 1 800 litr█w;
   2. 2.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 170 litr█w;
   2. 3. Sosnowieckie Wodoci?gi Sp█?ka Akcyjna:
   2. 3.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 300 000 litr█w;
   2. 3.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 40 000 litr█w.
   2. 4. Dom Pomocy Spo?ecznej nr 1:
   2. 4.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 2 600 litr█w;
   2. 5. Teatr Zag??bia:
   2. 5.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 3 240 litr█w;
   2. 6. Miejski Zak?ad Zasob█w Lokalowych:
   2. 6.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 30 000 litr█w;
   2. 6.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 6 000 litr█w;
   2. 7. Stra? Miejska w Sosnowcu:
   2. 7.1.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 38 400 litr█w;
   2. 8. Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji
   2. 8.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 48 500 litr█w;
   2. 8.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 16 500 litr█w;
   2. 9. Miejski Zak?ad Us?ug Komunalnych:
   2. 9.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 470 000 litr█w;
   2. 9.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 75 000 litr█w;
   2. 10.Centrum Us?ug Socjalnych i Wsparcia:
   2. 10.1.olej nap?dowy ON- w ilo?ci do 23 600 litr█w;
   2. 10.2.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 100 litr█w;
   2. 11.WEG - Wydzia? Ekologii i Gospodarki Odpadami:
   2. 11.1.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 2 300 litr█w.
   2. 12.Centrum Us?ug Wsp█lnych:
   2. 12.1.benzyna bezo?owiowa Pb 95- w ilo?ci do 570 litr█w;
   3.  Ka?dy z Zamawiaj?cych zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pe?nego limitu ilo?ciowego przedmiotu zam█wienia okre?lonego powy?ej bez prawa roszcze? z tego tytu?u przez Wykonawc?
   4.  Podana ilo?? paliwa jest ilo?ci? szacunkow?, natomiast dostawy przedmiotu zam█wienia odbywa? si? b?d? sukcesywnie, w miar? potrzeb poszczeg█lnych Zamawiaj?cych wynikaj?cych z bie??cego u?ytkowania pojazd█w i sprz?t█w. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany ilo?ci litr█w poszczeg█lnych paliw z jednoczesnym zachowaniem granicznej warto?ci kwoty umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
   5.  Zakupy b?d? realizowane w systemie bezgot█wkowym za pomoc? kart paliwowych o zasi?gu realizacji na terenie RP: a.wystawionych imiennie na pracownika danego Zamawiaj?cego, b.wstawionych na numer rejestracyjny pojazdu, c.wystawionych na numer inwentarzowy sprz?tu d.wystawionych na okaziciela - karta przedsi?biorstwa.
   6.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta? zawarty w rozdziale II SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium
:
Cena brutto (waga -100%)
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 204-532281
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
ĐBezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych dla pojazd█w s?u?bowych Gminy Sosnowiec i gminnych jednostek organizacyjnych oraz sp█?ek miejskich gminyţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. DAGAS Grzegorz Kajca Adresse postale: ul. Kuku?ek 41 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 5 004 134.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Oferta sk?adana jest pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofert? nale?y sporz?dzi? zgodnie ze wzorem stanowi?cym ˝ Za?. 1 do SWZ wraz z Formularzem cenowym stanowi?cym - Za?.nr 2 do SWZ.
   2. Wyk. do??cza do oferty o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. O?wiadczenie to stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane podmiotowe ?rodki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust.
   2. 1 SWZ.
   3. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w ust.2. powy?ej nale?y z?o?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ĐJednolitym Dokumentemţ. Wyk. zobowi?zany jest z?o?y? Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Za?. nr 4 do SWZ. Zam. informuje, i? na stronie Urz?du Zam█wie? Publicznych znajduje si? Instrukcja wype?niania Jednolitego Dokumentu.
   4. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w rozdziale IV sekcja 1 ust.
   1. 2 SWZ sk?adaj? odr?bnie: 1)wykonawca/ka?dy spo?r█d wyk. wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. W takim przypadku o?wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wyk. oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wyk. wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu; 2)podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na kt█rego potencja? powo?uje si? Wyk. celem potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu. W takim przypadku o?wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim podmiot udost?pnia swoje zasoby Wykonawcy
   5. Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest za??czy?: 1)formularz cenowy stanowi?cy Za?. nr 2 do SWZ; 2)o?wiadczenie, o kt█rym mowa w rozdziale IV sekcja 1 ust.
   1. 2. SWZ; 3)odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru potwierdzaj?cego, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; 4)pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk?adaj?cej ofert? nie wynika z dokument█w opisanych w pkt 3); 5)zobowi?zanie, o kt█rym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust.
   5. 3 oraz
   5. 4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniaj?cego zas█b Wykonawcy; 6)w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia: a)pe?nomocnictwo, z tre?ci kt█rego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Pe?nomocnictwo powinno zawiera? w szczeg█lno?ci wskazanie: -post?powania o zam█wienie publicznego, kt█rego dotyczy, -wszystkich wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia wymienionych z nazwy z okre?leniem adresu siedziby, -ustanowionego pe?nomocnika oraz zakresu jego pe?nomocnictwa; b)o?wiadczenie, o kt█rym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust.
   4.  SWZ (Zam. dopuszcza z?o?enia tego o?wiadczenia na formularzu ofertowym).
   6. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 5 pkt. 3) niniej. og?., je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile Wyk. wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w.
   7. Zapisy ust. 5 pkt 4) niniej. og?. stosuje si? odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia.
   8. Zapisy ust. 5 pkt 3) i pkt 4) ust. 6 niniej. og?. stosuje si? odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych- Sekretariat Departamentu Odwo?awczego Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam█wienia publicznego. Wszelka korespondencja b?dzie prowadzona przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem.
   2. Warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej (o ile zosta? sformu?owany), o kt█rym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us?ugi, do kt█rych realizacji te uprawnienia s? wymagane.
   3. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia (o ile zosta?y sformu?owane) Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z Wykonawc█w, kt█rzy wykonaj? us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane.
   4. W przypadku, o kt█rym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia do??czaj? odpowiednio do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy.
   5. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zam. w toku post?powania zawarte s? w rozdziale I ust. 17 SWZ
   6. Informacje o udost?pnianiu zasob█w zawarte s? w rozdziale I ust. 5 SWZ
   7. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zam. przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-509)
   8. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia, przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Sosnowiec: Huile dieselType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134100 - Huile diesel