Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Logiciels mÈdicaux

2021/S 199-519160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Sosnowiec: Logiciels mÈdicaux

2021/S 199-519160

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 171-444670)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary w Sosnowcu
Adresse postale: Plac MedykÛw 1
Ville: Sosnowiec
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Broniszewska
Courriel: zam.publ@wss5.pl
TÈlÈphone: +48 323682449
Fax: +48 323682012
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wss5.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup oprogramowania do gromadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach projektu pt.: ÑeCareMed - rozwÛj cyfrowych us?ug medycznych w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. ?w

NumÈro de rÈfÈrence: 34//PNE/DOT/2021

II.1.2)
Code CPV principal
48180000 Logiciels mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ÑZakup oprogramowania do gromadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach projektu pt.: ÑeCareMed - rozwÛj cyfrowych us?ug medycznych w WojewÛdzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcuî
   2.  WspÛlny S?ownik ZamÛwie CPV: 48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
   3.  Przedmiot zamÛwienia jest / nie jest udzielany w cz??ciach: uzasadnienie braku podzia?u na cz??ci ñ Nie jest mo?liwe udzielenie zamÛwienia w cz??ciach z uwagi na specyfik przedmiotu zamÛwienia tj. pe?ne i ca?o?ciowe wdro?enie i konfiguracj licencji dla oprogramowania AMMS.
   4.  SzczegÛ?owe informacje oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 i nr 7 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 171-444670

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 06/10/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 06/10/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48180000 - Logiciels médicaux