Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Logiciels et syst╦mes d'information

2022/S 54-139582  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2022 S54 Pologne-Sosnowiec: Logiciels et syst╦mes d'information 2022/S 054-139582 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary w Sosnowcu Adresse postale: Plac Medyk█w 1 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Broniszewska Courriel: zam.publ@wss5.pl T╚l╚phone: +48 323682449 Fax: +48 323682012 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wss5.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu pn. ĐeCareMedţ ˝ rozw█j cyfrowych us?ug medycznych w Wojew█dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu. Num╚ro de r╚f╚rence: 48/PNE/DOT/2021
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest Dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu pn. ĐeCareMedţ ˝ rozw█j cyfrowych us?ug medycznych w Wojew█dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 681 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30233000 Unit╚s de m╚moire et de lecture 32420000 Mat╚riel de r╚seau 48820000 Serveurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary, plac Medyk█w 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia nie jest udzielany w cz??ciach: uzasadnienie braku podzia?u na cz??ci ˝ Nie jest mo?liwe udzielenie zam█wienia w cz??ciach z uwagi na fakt, i? Zamawiaj?cy jest w trakcie modernizacji sieci szkieletowej szpitala i przedmiot zam█wienia przeznaczony b?dzie do nowej serwerowni. Zatem zakupowana infrastruktura musi stanowi? funkcjonaln? i konfiguracyjn? ca?o?? nowej serwerowni.
   4.  Szczeg█?owe informacje oraz spos█b realizacji zam█wienia zawiera opis przedmiotu zam█wienia (OPZ, stanowi?cy Za??cznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (za??cznik nr 5 do SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zam█wienia obj?ty by? gwarancj? minimum 36 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u ko?cowego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaj?cego. Wykonawca w formularzu ofertowym wska?e okres, na kt█ry udziela gwarancji. Gwarancja stanowi drugie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
   6.  W przypadku, gdy z za??czonej dokumentacji wynika, i? Zamawiaj?cy opisa? materia?y, urz?dzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, to nale?y je traktowa? jako przyk?adowe i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc? rozwi?za? r█wnowa?nych w stosunku do wskazanych przez Zamawiaj?cego, pod warunkiem, ?e b?d? one posiada?y co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obni?? okre?lonych standard█w.
   7.  Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zam█wienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne. Nale?y odczytywa? to w ten spos█b, i? ka?dorazowo odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ.
   8.  Wykonawcy mog? sk?ada? oferty zawieraj?ce rozwi?zania r█wnowa?ne w stosunku do przedmiotu zam█wienia przedstawionego w SWZ ˝ zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak s? zobowi?zani wykaza?, ?e oferowane przez nich rozwi?zania spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. R█wnowa?no?? pod wzgl?dem parametr█w technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczeg█lno?ci zapewni? uzyskanie parametr█w nie gorszych od za?o?onych w niniejszym SWZ.
   9.  W przypadku zaoferowania rozwi?za? r█wnowa?nych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawi? oferowane rozwi?zanie oraz do??czy? dowody dokumentuj?ce podstawowe parametry techniczne i analiz? por█wnawcz?, z kt█rych jednoznacznie wynika? b?dzie, ?e s? one w pe?ni r█wnowa?ne do wskazanych przez Zamawiaj?cego urz?dze?, materia?█w, technologii w dokumentacji post?powania. Zaproponowane rozwi?zanie r█wnowa?ne powinno posiada? wymagane prawem ?wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spe?nia? wymagania okre?lone w dokumentacji post?powania. 10. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, monta?u i konfiguracji uwzgl?dni? rozmieszczenie urz?dze? tak aby nie tworzy? ogranicze? w dost?pno?ci do nich osobom niepe?nosprawnym, w my?l art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zam█wie? publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczeg█lnymi potrzebami.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPO.WSL 2014-2020 nr WNDRPSL 02.01.00-06CH/19-004
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium zgodnie z Rozdzia?em XVI SWZ w wysoko?ci 100 000,00 z?
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 208-543818
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu pn. ĐeCareMedţ ˝ rozw█j cyfrowych us?ug medycznych w Wojew█dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Integrated Soliutions Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 5 681 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 985 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu; 2) administrator wyznaczy? Inspektora Danych Osobowych, z kt█rym mo?na si? kontaktowa? pod adresem e- mail: iod@wss5.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z przedmiotowym post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, kt█rym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 74 Pzp 5) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zam█wienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; 6) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w spos█b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga?oby po stronie administratora niewsp█?miernie du?ego wysi?ku mo?e zosta? Pani/Pan zobowi?zana do wskazania dodatkowych informacji maj?cych na celu sprecyzowanie ??dania, w szczeg█lno?ci podania nazwy lub daty post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako?czonego post?powania o udzielenie zam█wienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo?e skutkowa? zmian? wyniku post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego ani zmian? postanowie? umowy w zakresie niezgodnym z ustaw? Pzp oraz nie mo?e narusza? integralno?ci protoko?u oraz jego za??cznik█w); c) na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem okresu trwania post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursu oraz przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; 9) nie przys?uguje Pani/Panu: a) w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt█rym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przys?uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w?a?ciwym dla przedmiotowej skargi jest Urz?d Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. iod@wss5.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/03/2022 Pologne-Sosnowiec: Logiciels et syst╦mes d'informationType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 17/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30233000 - UnitÚs de mÚmoire et de lecture 
32420000 - MatÚriel de rÚseau 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48820000 - Serveurs