Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec:Matériaux de réparation routière

2024/S 12-031769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Sosnowiec: Matériaux de réparation routière 2024/S 012-031769 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Us?ug Komunalnych Adresse postale: Plonów 22i Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-214 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Wygl?dacz Courriel: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl Téléphone: +48 322960835 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse du profil d'acheteur: https://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywny zakup (odbiór w?asny u Wytwórcy) mieszanki mineralno - asfaltowej na gor?co: betonu asfaltowego AC dla obci??enia ruchem KR1-2 oraz KR3-4. Numéro de référence: WZP.C.271.1.128.2023.MW
II.1.2) Code CPV principal 44113700 Matériaux de réparation routière
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ZAMAWIAJ?CY. Miejski Zak?ad Us?ug Komunalnych z siedzib? przy ulicy Plonów 22i, 41 - 214 Sosnowiec - jednostka organizacyjna Gminy Sosnowiec prowadzona w formie jednostki bud?etowej REGON: 276815490 NIP: 6442990698 Dzia?aj?c na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami) [dalej: "uPzp"] oraz zgodnie z Pe?nomocnictwem Miejskiego Zak?adu Us?ug Komunalnych z dnia 22 wrze?nia 2023 r. post?powanie prowadzone jest przez: Gmina Sosnowiec - Miasto posiadaj?ce prawa powiatu aleja Zwyci?stwa 20 41 - 200 Sosnowiec
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 437 810.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44113800 Matériaux de surfaçage routier
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exécution:
Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup (odbiór w?asny Zamawiaj?cego wprost z wytwórni Wykonawcy) mieszanki mineralno - asfaltowej na gor?co: betonu asfaltowego AC, zgodnej z obowi?zuj?cymi normami przedmiotowymi, w ca?ym okresie realizacji zamówienia - warstwy wi???cej oraz ?cieralnej dla obci??enia ruchem KR1-2 oraz KR3-4, do rozk?adania r?cznego i mechanicznego na nawierzchniach drogowych. Zamawiaj?cy b?dzie realizowa? przedmiot zamówienia w zakresie: podstawowym, opcjonalnym, w przypadku skorzystania z prawa opcji. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH. Zamawiaj?cy nie stawia wymogu z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodków dowodowych. Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nast?puj?ce kryteria oceny ofert: cena brutto (waga - 80%) oraz odleg?o?? od wytwórni (waga - 20%). Za najkorzystniejsz? ofert? zostanie uznana ta spo?ród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwy?sz? ocen? w ramach przyj?tych kryteriów oceny ofert, którymi s?: cena brutto - waga 80%, odleg?o?? wytwórni masy bitumicznej - waga 20%.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Realizacja prawa opcji nast?pi w przypadku zaistnienia potrzeb w zakresie zakupu przedmiotu zamówienia obj?tego prawem opcji oraz posiadania ?rodków finansowych na ten cel. Prawo opcji realizowane b?dzie na nast?puj?cych warunkach: a) zakres ilo?ciowy zamówienia obj?tego prawem opcji zosta? wskazany w SWZ w Rozdziale II, ust. 1, pkt
   1. 2 Tabela - kolumna nr 7; b) zakres zamówienia obj?tego prawem opcji mo?e zosta? zrealizowany na warunkach, okre?lonych w projektowanych postanowie? umowy, po uzyskaniu ?rodków finansowych przez Zamawiaj?cego na ten cel; c) Zamawiaj?cy w pierwszej kolejno?ci zobowi?zany jest zamówi? zakres podstawowy, a dopiero jego po wyczerpaniu b?dzie mia? mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji; d) jednym z warunków skorzystania z prawa opcji jest nale?yte wykonywanie przez Wykonawc? przedmiotu zamówienia; e) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy; f) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gor?co ?wiadczony w ramach prawa opcji musi by? ?wiadczony zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ; g) do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji zastosowanie maj? postanowienia jak dla zamówienia podstawowego (warunki i sposób zap?aty wynagrodzenia, czas wydania zamówionej mieszanki oraz kary umowne); h) zasady i warunki dotycz?ce realizacji zamówienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, które obowi?zuj? przy realizacji zamówienia podstawowego; i) Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w odniesieniu do zakupu mieszanki mineralno - asfaltowej w ramach zamówienia opcjonalnego dla danego typu mieszanki okre?lonej w SWZ W Rozdziale II, pkt
   1. 2. Tabela - kolumna 2 - cena jednostkowa za Mg mieszanki nie mo?e by? wy?sza ni? cena jednostkowa dla tego samego typu mieszanki za Mg w ramach zamówienia podstawowego. j) ceny jednostkowe obj?te prawem opcji s? niezmienne przez ca?y okres realizacji umowy, z zastrze?eniem zapisów projektowanych postanowie? umownych; k) Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta? lub skorzysta? wielokrotnie do wyczerpania maksymalnej kwoty okre?lonej w projektowanych postanowie? umownych; l) Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamówienia okre?lona jako "prawo opcji" jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje prawo roszcze? z tytu?u niewykorzystania prawa opcji lub jego pe?nej warto?ci. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z "prawa opcji", skorzysta? z niego w mniejszym zakresie ani?eli okre?lono powy?ej, w szczególno?ci w przypadku nieuzyskania ?rodków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u ?adne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez z?o?enie oferty, a w nast?pnej kolejno?ci poprzez podpisanie umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zam. nie wymaga wniesienia wadium. Zam. nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wyk. umowy. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 206-648024
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Sukcesywny zakup (odbiór w?asny u Wytwórcy) mieszanki mineralno - asfaltowej na gor?co: betonu asfaltowego AC dla obci??enia ruchem KR1-2 oraz KR3-4.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DROGOPOL SP. Z O.O.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 437 810.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 370 940.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Oferta sk?adana jest - pod rygorem niewa?no?ci - w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofert? nale?y sporz?dzi? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz wype?ni? Tabel? wyceny stanowi?c? cz??? sk?adow? tego za??cznika.
   2.  Wykonawca do??cza do oferty o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 2: a) pkt.
   2. 2. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) ustawy Pzp] - o?wiadczenie nale?y z?o?y? w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia [dalej: "JEDZ"]; b) pkt
   2. 3. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego] - o?wiadczenie nale?y z?o?y? w formie JEDZ, zaznaczaj?c odpowiedni? odpowied? w cz??ci III sekcja D; c) pkt.
   2. 4. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.] - o?wiadczenie nale?y z?o?y? zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik do SWZ. O?wiadczenia te stanowi? dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane podmiotowe ?rodki dowodowe, wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 pkt
   2. 1. SWZ.
   3.  Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest za??czy?: 1) o?wiadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1: pkt
   1. 2. a) - b) SWZ - w formie Jednolitego Dokumentu - na wzorze Za??cznika nr 2 do SWZ, oraz pkt
   1. 2. c) SWZ - na wzorze Za??cznika nr 3 do SWZ, 2) odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru potwierdzaj?cego, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 3) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk?adaj?cej ofert? nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 6.2) SWZ, 4) zobowi?zanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt
   1. 2. oraz
   1. 3. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udost?pniaj?cego zasób Wykonawcy; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia: a) pe?nomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, z tre?ci którego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe?nomocnictwo powinno zawiera? w szczególno?ci wskazanie: ? post?powania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, ? wszystkich Wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z okre?leniem adresu siedziby, ? ustanowionego pe?nomocnika oraz zakresu jego pe?nomocnictwa, Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 6.2) SWZ, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentów. Zapisy Rozdzia?u IV, ust. 1, pkt
   1. 6.3) SWZ stosuje si? odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
INFORMACJE O PODSTAWACH WYKLUCZENIA. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców, wobec których zachodz? podstawy wykluczenia, o których mowa: - w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdzia? III, ust. 2, pkt
   2. 2. SWZ); - w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego(Rozdzia? III, ust. 2, pkt
   2. 3. SWZ); - w art. 5k) rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?ce ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) - (Rozdzia? III, ust. 2, pkt
   2. 4. SWZ), Wykluczenie nast?puje na okres trwania okoliczno?ci okre?lonych w Rozdziale III, ust.
   2. 3. SWZ. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawach okre?lonych w Rozdziale III, ust.
   2. 3. -
   2. 4. SWZ, Zamawiaj?cy odrzuca ofert? takiego Wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegaj?ce wykluczeniu na podstawach okre?lonych w Rozdziale III, ust.
   2. 3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegaj? si? o udzielenie zamówienia publicznego lub bior? udzia? w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegaj? karze pieni??nej. SK?ADANIE ODWO?A?. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590 ustawy Pzp). ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ?CY SI? O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
   1. Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja b?dzie prowadzona przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem.
   2. Warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp (o ile zosta? sformu?owany), zostanie spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia s? wymagane.
   3. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia (o ile zosta?y sformu?owane) Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z Wykonawców, którzy wykonaj? dostawy, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane.
   4. W przypadku, o którym mowa Rozdziale I, ust. 4, pkt
   4. 2. i pkt
   4. 3. SWZ (o ile zosta?y sformu?owane), Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia do??czaj? odpowiednio do oferty o?wiadczenie, z którego wynika które dostawy wykonaj? poszczególni Wykonawcy. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8) USTAWY PZP - nie dotyczy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Sukcesywny zakup (odbiór w?asny u Wytwórcy) mieszanki mineralno - asfaltowej na gor?co: betonu asfaltowego AC dla obci??enia ruchem KR1-2 oraz KR3-4. 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44113700 - Matériaux de réparation routière 
44113800 - Matériaux de surfaçage routier