Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec:ProthËses vasculaires

2023/S 97-302432  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Sosnowiec: ProthËses vasculaires 2023/S 097-302432 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w Barbary w Sosnowcu NumÈro national d'identification: NIP 644-28-76-726 Adresse postale: Plac MedykÛw 1 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Turek Courriel: zam.publ@wss5.pl TÈlÈphone: +48 323682449 Fax: +48 323682012 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wss5.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa jednorazowych wyrobÛw medycznych do zabiegÛw endowaskularnych NumÈro de rÈfÈrence: 27/ZWR/SW/2023
II.1.2) Code CPV principal 33184200 ProthËses vasculaires
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest "Dostawa jednorazowych wyrobÛw medycznych do zabiegÛw endowaskularnych", ktÛre zamawiaj?cy sprecyzowa? w Za??czniku nr 3 (Opis przedmiotu zamÛwienia) do Zaproszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 112 752.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu, pl. MedykÛw 1, Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera WzÛr Umowy - Za??cznik nr 8, Formularz Ofertowy - Za??cznik nr 1 oraz Opis Przedmiotu ZamÛwienia, stanowi?cy Za??cznik nr 3 do Zaproszenia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia depozytu / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji obejmuj?cego prawo do zwi?kszenia ilo?ci kupowanego asortymentu w danej pozycji do 10% warto?ci danej pozycji (z zaokr?gleniem w dÛ?) po cenie jednostkowej okre?lonej w ofercie
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Udzielenie zamÛwienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania si? o zamÛwienie w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poni?ej ï Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w odpowiedzi na procedur? otwart? Wyja?nienie: W niniejszym post?powaniu o udzieleniu zamÛwienia publicznego nie wp?yn??a ?adna oferta.W zwi?zku z potrzeb? dostarczenia implantÛw oraz spe?nieniem przes?anki zawartej w art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych " Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych przes?anek okoliczno?ci (...) w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego ( ...) nie zosta?y z?o?one ?adne oferty (...), a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zamÛwienia. w zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy udziela zamÛwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 6
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 079-234900
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa jednorazowych wyrobÛw medycznych do zabiegÛw endowaskularnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORDIS MEDICAL POLAND SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: NIP 6342866148 Adresse postale: Rondo ONZ 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-124 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 104 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 112 752.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa jednorazowych wyrobÛw medycznych do zabiegÛw endowaskularnych 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33184200 - Prothèses vasculaires