Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: ...quipements mÈdicaux

2020/S 69-163790  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Sosnowiec: ...quipements mÈdicaux 2020/S 069-163790 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu Adresse postale: pl. MedykÛw 1 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek GorszanÛw Courriel: zam.publ@wss5.pl TÈlÈphone: +48 323682449 Fax: +48 323682012 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wss5.pl www.wss5.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa implantÛw NumÈro de rÈfÈrence: 2/PNE/SW/2020
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa implantÛw w ilo?ci i asortymencie okre?lonym w za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 105 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zestaw umo?liwiaj?cy przezskÛrne, przeznasadowe uzupe?nienie ubytku masy kostnej trzonu kr?gowego cementem w przypadkach nowotworÛw i naczyniakÛw.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu, pl. MedykÛw 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw umo?liwiaj?cy przezskÛrne, przeznasadowe uzupe?nienie ubytku masy kostnej trzonu kr?gowego cementem w przypadkach nowotworÛw i naczyniakÛw.w ilo?ci i asortymencie okre?lonym w za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia depozytu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Klatki mi?dzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu, pl. MedykÛw 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Klatki mi?dzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych, w ilo?ci i asortymencie okre?lonym w za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia depozytu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 012-023402
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zestaw umo?liwiaj?cy przezskÛrne, przeznasadowe uzupe?nienie ubytku masy kostnej trzonu kr?gowego cementem w przypadkach nowotworÛw i naczyniakÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. I??ecka 24 Ville: 02-135 Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 45 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 34 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Klatki mi?dzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 11 Ville: 00-633 Warszawa Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 60 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 58 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z przedmiotowego post?p. o udzielenie zam. publ. wykonawc?: a) w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?p.restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pÛ?n. zm.) lub ktÛrego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktÛry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z pÛ?n. zm.); b) ktÛry w sposÛb zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegÛlno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamÛwienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodkÛw dowodowych; c) je?eli wykonawca lub osoby, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2ñ4 ustawy Pzp z: ó zamawiaj?cym, ó osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego, ó cz?onkami komisji przetargowej, ó osobami, ktÛre z?o?y?y o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp ñ chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny sposÛb ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu; d) ktÛry, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam. publ. lub umow koncesji, zawart z zamawiaj?cym, o ktÛrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1ñ4 ustawy Prawo zam. pub. co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; e) wobec ktÛrego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zkÛw wynikaj?cych z przepisÛw prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisÛw o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN. Na wezwanie zamawiaj?cego, z?o?y nast?puj?ce dokumenty:
   1.  o?wiad., ?e oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie ktÛrych mo?e by wprowadzony do obrotu i stosowania w placÛwkach ochrony zdrowia w RP o tre?ci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w rozdziale II pkt 5 SIWZ;
   2.  karty katalogowe (prospekty) z opisem produktÛw, w ktÛrych zosta zaznaczony oferowany przedmiot zamÛwienia (pozycja z numerami katalogowymi);
   3.  certyfikat zgodno?ci lub deklaracji zgodno?ci zaoferowanych w za??czniku 1 do SIWZ produktÛw. Wykonawca winien wnie? wadium w wysoko?ci cz. 1 ñ 450,00 PLN, cz. 2 ñ 600,00 PLN. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 20 lutego 2020 r. do godz.
   9. 00. W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawc odbywa si przy u?yciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/wss5). Maj?c na uwadze brak mo?liwo?ci umieszczania (ograniczona ilo? znakÛw w og?oszeniu) pozosta?e informacje zawiera SIWZ dost?pna na stronie internetowej zamawiaj?cego pod adresem (www.wss5.pl). https://platformazakupowa.pl/pn/wss5 www.wss5.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux