Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 10/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Services de blanchisserie et de nettoyage ŕ sec

2020/S 129-317381  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Sosnowiec: Services de blanchisserie et de nettoyage ŕ sec

2020/S 129-317381

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 091-217211)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu
Adresse postale: plac Medyków 1
Ville: Sosnowiec
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 41-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Ko?li?ska,
Courriel: zam.publ@wss5.pl
Téléphone: +48 323682449
Fax: +48 323682012 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.wss5.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

www.wss5.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"?wiadczenie kompleksowej us?ugi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, sterylizacji, wdro?enia systemu RFID-UHF lub równowa?nego i wynajmu w systemie RFID UHF (...)"

Numéro de référence: 31/PNE/SW/2020

II.1.2)
Code CPV principal
98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage ŕ sec

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "?wiadczenie kompleksowej us?ugi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, sterylizacji, wdro?enia systemu RFID-UHF lub równowa?nego, kompatybilnego z systemem, którego u?ywa obecnie Zamawiaj?cy, i wynajmu w systemie RFID UHF lub równowa?nym oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z za?adunkiem i roz?adunkiem do komórek organizacyjnych szpitala". Szczegó?owe warunki dotycz?ce przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ oraz z udzielonymi odpowiedziami wraz z modyfikacjami z dnia 19 czerwca 2020 r.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 091-217211

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Zamawiaj?cy wykluczy z przedmiotowego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawc?: a) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pó?n. zm.), lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z pó?n. zm.); b) który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona zamówienia lub wykona je nienale?ycie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych; c) je?eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: - Zamawiaj?cym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego, - cz?onkami komisji przetargowej, - osobami, które z?o?y?y o?wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - chyba, ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposób ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu; d) który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona wcze?niejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji zawartej z Zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówie publicznych, albo w istotnym stopniu wykona j nienale?ycie, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; e) wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN. Na wezwanie Zamawiaj?cego z?o?y nast?puj?ce dokumenty: a) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci dokument wydany przez akredytowan (...); b) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci certyfikat RABC (...); c) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci certyfikat potwierdzaj?cy wdro?enie normy ISO 14001:2004 (...); d) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci certyfikat potwierdzaj?cy wdro?enie normy ISO 13485 (...); e) certyfikat WE zgodny z dyrektyw 93/42/EWG dotycz?c wyrobów medycznych (...); f) opis wykonywania przedmiotowego zamówienia - opis technologii prania i dezynfekcji autoryzowany (...); g) opis koncepcji praktycznego sposobu wdro?enia systemu RFID UHF lub równowa?nego (...); h) wykaz stosowanych ?rodków pior?cych i dezynfekcyjnych oraz innych preparatów (...); i) aktualne karty charakterystyki dla ?rodków wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt
   6. 5.8 (...). Wykonawca winien wnie? wadium wysoko?ci 50 000,00 PLN (szczegó?y w SIWZ w pkt 8 Wymag. dotycz?ce wadium). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. godz.
   8. 30. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc odbywa si przy u?yciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/wss5).

https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Lire:

Zamawiaj?cy wykluczy z przedmiotowego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawc?: a) w stosunku do którego otwarto likwidacj w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pó?n. zm.) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego,chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z pó?n. zm.); b) który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykon. w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona zamówienia lub wykona je nienale?ycie, co Zamawi. jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych; c) je?eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: - Zamawiaj?cym, - osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego, - cz?onkami komisji przetargowej, - osobami, które z?o?y?y o?wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - chyba, ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposób ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu; d) który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona wcze?niejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji zawartej z Zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówie publicznych, albo w istotnym stopniu wykona j nienale?ycie, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; e) wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN. Na wezwanie Zamawiaj. z?o?y nast?puj?ce dokumenty: a) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci dokument wydany przez akredytowan (...); b) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci certyfikat RABC (...); c) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci certyfikat potwierdzaj?cy wdro?enie normy ISO14001:2004 (...); d) za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si po?wiadczaniem dzia?a Wykonawcy z normami jako?ciowymi, tj. w szczególno?ci certyfikat potwierdzaj?cy wdro?enie normy ISO13485 (...); e) certyfikat WE zgodny z dyrektyw 93/42/EWG dotycz?c wyrobów medycznych (...); f) opis wykonywania przedmiotowego zamówienia - opis technologii prania i dezynfekcji autoryzowany (...); g) opis koncepcji praktycznego sposobu wdro?enia systemu RFID UHF lub równowa?nego (...); h) wykaz stosowanych ?rodków pior?cych i dezynfekcyjnych oraz innych preparatów (...); i) aktualne karty charakterystyki dla ?rodków wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt
   6. 5.8 (...). Wykonawca winien wnie? wadium wysoko?ci 50 000,00 PLN (szczegó?y w SIWZ w pkt 8 wymag. dot. wadium). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 10 lipca 2020 r. godz.
   8. 30. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc odbywa si przy u?yciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/wss5). Maj?c na uwadze brak mo?liwo?ci umieszczenia (ograniczona ilo? znaków w og?oszeniu), pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej na platformie zakupowej...

https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 08:30

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 08:45

Lire:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 08:45

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage ŕ sec