Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec: Services de conduite des travaux

2020/S 149-365986  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Sosnowiec: Services de conduite des travaux 2020/S 149-365986 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sosnowiec ñ reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego Adresse postale: al. Zwyci?stwa 20 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miasta Sosnowca, Wydzia ZamÛwie Publicznych, ul. Mo?cickiego 14, 41-200 Sosnowiec, II pi?tro, pokÛj 213 Courriel: j.sarecka@um.sosnowiec.pl TÈlÈphone: +48 322960721 Fax: +48 322960581 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.um.sosnowiec.pl Adresse du profil díacheteur: www.um.sosnowiec.pl www.um.sosnowiec.pl www.um.sosnowiec.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu / nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ÑAdaptacja budynku przy ul. LegionÛw 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30î NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.1.25.2020.JS
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu/nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: ÑAdaptacja budynku przy ul. LegionÛw 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 34 357.86 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71310000 Services de conseil en matiËre d'ingÈnierie et de construction 71541000 Services de gestion de projets de construction 71247000 Supervision des travaux de construction 71540000 Services de gestion de la construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu / nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: ÑAdaptacja budynku przy ul. LegionÛw 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30î.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  Je?eli Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zamÛwienia wskaza znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub ?rÛd?a, a tak?e normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwi?za rÛwnowa?nych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrÛw technicznych, jako?ciowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, ktÛry powo?uje si na rozwi?zania rÛwnowa?ne opisane przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wskaza?, ?e oferowany przez niego przedmiot zamÛwienia spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia Termin realizacji zamÛwienia na pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu: do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiaj?cy informuje, ?e termin realizacji robÛt budowlanych up?ywa z dniem 31 grudnia 2020 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamÛwie publicznych: konieczno? skrÛcenia terminu wyznaczonego na sk?adanie ofert, zgodnie z powo?an podstaw wynik?a z sytuacji niezale?nej od Zamawiaj?cego. Nakaz zamkni?cia dotychczasowego przedszkola nr 30 zmusi Zamawiaj?cego do jego przeniesienia do nowej siedziby, ktÛr miasto nie dysponuje na chwil obecn?. W zwi?zku z powy?szym wyst?pi?a pilna konieczno? zaadaptowania pomieszcze w budynku przy ul. LegionÛw 9, tak aby by?a mo?liwo? uruchomienia PM w nowej siedzibie w jak najkrÛtszym terminie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 042-099488
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji in?yniera kontraktu / nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ÑAdaptacja budynku przy ul. LegionÛw 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30î
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Realizacji Inwestycji Inwestor S.C. Maciej Strza?kowski, Wies?aw Strza?kowski Adresse postale: ul. Jaworowa 2 Ville: D?browa GÛrnicza Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-310 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?:
   1.  aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europ. dokumentu zamÛwienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Ñjednolitym dokumentemî. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y jednolity dokument w zakresie wskazanym w Za?. nr 4 do SIWZ;
   2.  dokumenty, o ktÛrych mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;
   3.  stosowne oryginalne lub notarialnie po?wiadczone pe?nomocnictwo, je?eli oferta podpisywana jest przez pe?nomocnika lub te w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pe?nomocnictwo musi by z?o?one przez Wykonawc w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielaj?cej pe?nomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
   4.  Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotÛw.
   5.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, jednolity dokument sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. Dokument ten potwierdza spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
   6.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wype?niony formularz oferty sporz?dzony wed?ug wzoru stanowi?cego Za?. nr 1 do SIWZ.
   7.  W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium ÑDo?wiadczenie inspektora nadzoru w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanejî do oferty Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wykaz do?wiadczenia inspektora nadzoru w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej spe?niaj?cego warunek opisany w rozdziale VII ust. 4 pkt
   4. 2 ppkt
   4. 2.1 SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za?. nr 8 do SIWZ.
   8.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y o?wiadczenie, o ktÛry mowa w niniejszym ust., za pomoc platformy do elektronicznej obs?ugi zamÛwie publicznych. O?wiadczenie musi by z?o?one w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   9.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw dokument, o ktÛrym mowa w pkt 6, nale?y z?o?y odno?nie do ka?dego z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. 10. Wykonawca zwi?zany b?dzie z?o?on ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 11. O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy: 11.1. nie podlegaj wykluczeniu. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego Wykonawc?, wobec ktÛrego zaistniej przes?anki do wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. Ponadto Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego Wykonawc na podstawie przes?anek do wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 11.2. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Sekretariat Departamentu Odwo?awczego Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ci?g dalszy punktu VI.3 niniejszego og?oszenia 12. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia w post?powaniu. 13. Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu nast?puj?ce kryteria oceny: ó cena brutto (waga ñ 60 %), ó do?wiadczenie inspektora nadzoru w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej (waga ñ 40 %). 14. Wykonawca zobowi?zany jest przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie? wadium w wysoko?ci: 1 000,00 PLN (s?ownie z?otych: jeden tysi?c i 00/100). 15. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w: 15.1. w pkt
   9. 1 SIWZ ñ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamÛwie publicznych; 15.2. pkt
   9. 2ñ9.4 SIWZ ñ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie zalega z op?acaniem podatkÛw, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. 16. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktÛrej dotyczy dokument wskazany w pkt
   9. 1, sk?ada dokument, o ktÛrym mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktÛrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentÛw, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si?. 17. Terminy na sk?adanie odwo?a zosta?y okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction