Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 227-714866  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Sosnowiec: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 227-714866 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sosnowieckie Wodoci?gi SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: OstrogÛrska 43 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata P?achta-Durzy?ska Courriel: kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl TÈlÈphone: +48 323644336 Fax: +48 322924638 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sosnowieckiewodociagi.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci) NumÈro de rÈfÈrence: 1/2023/TO/PZP
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje us?ugi polegaj?ce na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk, z wyj?tkiem odzysku, o ktÛrym mowa w art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, zwanej dalej Ñustaw? o odpadachî oraz przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadÛw ?ciekowych w instalacjach ñ w przypadkach stosowania ich w ramach rekultywacji lub zagospodarowania obiektÛw b?d?cych instalacjami (w tym sk?adowiskami odpadÛw). Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 6 cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 9 831 650.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec, ul. OstrogÛrska 43
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiaj?cego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiÛr (za?adunek) z terenu oczyszczalni ?ciekÛw RADOCHA II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i ich odzysku, w ilo?ci maks.do 7400 Mg. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia
   1. 01.2024r. do dnia 30.06.2024r., b?d? do wyczerpania ilo?ci odpadÛw jw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec, ul. OstrogÛrska 43
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiaj?cego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiÛr (za?adunek) z terenu oczyszczalni ?ciekÛw RADOCHA II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i ich odzysku, w ilo?ci maks.do 7400 Mg. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia
   1. 07.2024r. do dnia 31.12.2024r., b?d? do wyczerpania ilo?ci odpadÛw jw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : C
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec, ul. OstrogÛrska 43
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiaj?cego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiÛr (za?adunek) z terenu oczyszczalni ?ciekÛw RADOCHA II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i ich odzysku, w ilo?ci maks.do 7400 Mg. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia
   1. 01.2025r. do dnia 30.06.2025r., b?d? do wyczerpania ilo?ci odpadÛw jw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : D
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec, ul. OstrogÛrska 43
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiaj?cego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiÛr (za?adunek) z terenu oczyszczalni ?ciekÛw RADOCHA II w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i ich odzysku, w ilo?ci maks.do 7400 Mg. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia
   1. 07.2025r. do dnia 31.12.2025r., b?d? do wyczerpania ilo?ci odpadÛw jw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : E
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec, ul. Czere?niowa 15
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiaj?cego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiÛr (za?adunek) z terenu oczyszczalni ?ciekÛw ZAG"RZE w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i ich odzysku, w ilo?ci maks.do 700 Mg. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia
   1. 04.2024r. do dnia 30.09.2024r., b?d? do wyczerpania ilo?ci odpadÛw jw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot n : F
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Sosnowiec, ul. Czere?niowa 15
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywne gospodarowanie wytworzonymi przez zamawiaj?cego odpadami o kodzie 19 08 05, poprzez ich odbiÛr (za?adunek) z terenu oczyszczalni ?ciekÛw ZAG"RZE w Sosnowcu wraz z ich transportem do miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i ich odzysku, w ilo?ci maks.do 700 Mg. Termin realizacji zamÛwienia: od dnia
   1. 04.2025r. do dnia 30.09.2025r., b?d? do wyczerpania ilo?ci odpadÛw jw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 170-535547
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : A IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUE SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6431775890 Adresse postale: SROKOWIECKA 16 Ville: SIEMIANOWICE ?L?SKIE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA US?UG TRANSPORTOWYCH WIES?AW ??D?O NumÈro national d'identification: 6340070959 Adresse postale: SROKOWIECKA 16 Ville: SIEMIANOWICE ?L?SKIE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 311 020.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 429 568.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
CZ??CIOWY ODZYSK ODPAD"W O KODZIE 19 08 05
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : B IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUE SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6431775890 Adresse postale: SROKOWIECKA 16 Ville: SIEMIANOWICE ?L?SKIE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA US?UG TRANSPORTOWYCH WIES?AW ??D?O NumÈro national d'identification: 6340070959 Adresse postale: SROKOWIECKA 16 Ville: SIEMIANOWICE ?L?SKIE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 311 020.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 502 455.04 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
CZ??CIOWY ODZYSK ODAD"W O KODZIE 190805
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : C IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FUE SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6431775890 Adresse postale: SROKOWIECKA 16 Ville: SIEMIANOWICE ?L?SKIE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIRMA US?UG TRANSPORTOWYCH WIES?AW ??D?O NumÈro national d'identification: 6340070959 Adresse postale: SROKOWIECKA 16 Ville: SIEMIANOWICE ?L?SKIE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 382 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 553 523.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
CZ??CIOWY ODZYSK ODPAD"W O KODZIE 190805
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : D IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BM RECYKLING SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 5512330453 Adresse postale: TKACKA 30 Ville: ANDRYCH"W Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 34-120 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKO TRANS K&K SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6462997290 Adresse postale: LOKALNA 21 Ville: TYCHY Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKOTECH SILESIA SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6462979524 Adresse postale: LOKALNA 21 Ville: TYCHY Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 382 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 613 384.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
CZ??CIOWO ZA?ADUNEK, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD"W
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : E IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZODIAK SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6412225154 Adresse postale: S?DOWA 7 Ville: ?WI?TOCH?OWICE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-605 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKO SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6420014555 Adresse postale: KO?CIUSZKI 45A Ville: RYBNIK Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 218 610.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 253 260.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
CZ??CIOWE ZAGOSPODAROWANIE, TRANSPORT I ZA?ADUNEK
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : F IntitulÈ:
Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZODIAK SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6412225154 Adresse postale: S?DOWA 7 Ville: ?WI?TOCH?OWICE Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-605 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKO SP. Z O. O.
NumÈro national d'identification: 6420014555 Adresse postale: KO?CIUSZKI 45A Ville: RYBNIK Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 225 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 253 260.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
CZ??CIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPAD"W TRANSPORT I ZA?ADUNEK
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: POST?PU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: POST?PU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: POST?PU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Sukcesywne zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 08 05, pochodz?cych z oczyszczalni ?ciekÛw nale??cych do Sosnowieckich Wodoci?gÛw S.A., poprzez ich transport i odzysk (z podzia?em na 6 cz??ci) 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères