Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec:SystËme de contrÙle des accËs

2023/S 97-302899  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Sosnowiec: SystËme de contrÙle des accËs 2023/S 097-302899 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Sosnowcu NumÈro national d'identification: 389775194 Adresse postale: ?eromskiego 3 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-205 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Kotnowski Courriel: przetargi@sosnowiec.so.gov.pl TÈlÈphone: +48 323687372 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://sosnowiec.so.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Wymiar sprawiedliwo?ci
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: S?d
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZP-240-3/23/Inw Wykonanie systemu kontroli dost?pu i rejestracji czasu pracy w S?dzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Le?nej 4 NumÈro de rÈfÈrence: ZP-240-3/23/Inw
II.1.2) Code CPV principal 42961100 SystËme de contrÙle des accËs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta? urz?dze?, niezb?dne roboty budowlane, skonfigurowanie oraz uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu zgodnie z dokumentacj? projektow? i techniczn? pod nazw? zadania: Wykonanie systemu kontroli dost?pu i rejestracji czasu pracy w S?dzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Le?nej
   4. 
   2.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia jest okre?lony w opisie przedmiotu zamÛwienia zamieszczonym w za??cznikach: - Za??cznik nr 3 do SWZ ñ projekt techniczny - Za??cznik nr 4 do SWZ ñ Przedmiar robÛt - Za??cznik nr 5 do SWZ ñ specyfikacja techniczna - Za??cznik nr 6 do SWZ ñ JEDZ Wniesienie wadium. Wykonawca sk?adaj?c ofert? zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 5 800,00 z?. Pozosta?e informacje zawarto w Rozdziale XI SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35113300 Installations de sÈcuritÈ 35123100 SystËme cartes magnÈtiques 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45312000 Travaux d'installation de systËmes d'alarme et d'antennes 45312200 Travaux d'installation de systËmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matÈriel de tÈlÈcommunications 45314300 Installation d'infrastructures de c'blage 45314320 Installation de c'blage informatique 45315100 Installations Èlectrotechniques 45315600 Installations basse tension 35125200 SystËme de chronomÈtrage ou systËme d'enregistrement du temps de travail
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
S?d Rejonowy w Zawierciu ul. Le?na 4, 42-400 Zawiercie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, monta? urz?dze?, niezb?dne roboty budowlane, skonfigurowanie oraz uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu zgodnie z dokumentacj? projektow? i techniczn? pod nazw? zadania: Wykonanie systemu kontroli dost?pu i rejestracji czasu pracy w S?dzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Le?nej
   4. 
   2.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia jest okre?lony w opisie przedmiotu zamÛwienia zamieszczonym w za??cznikach: - Za??cznik nr 3 do SWZ ñ projekt techniczny - Za??cznik nr 4 do SWZ ñ Przedmiar robÛt - Za??cznik nr 5 do SWZ ñ specyfikacja techniczna - Za??cznik nr 6 do SWZ ñ JEDZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Gwarancja na urz?dzenia / PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 5 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires 5 miesi?cy od dnia zawarcia umowy z zastrze?eniem, ?e zako?czenie realizacji zadania nast?pi najpÛ?niej 31 grudnia 2023 r. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane zgodnie z art. 257 ustawy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wymaga spe?nienia warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie wymaga spe?nienia warunku.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: 4) zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie posiadania do?wiadczenia - Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca:
   1. 1. dysponuje lub b?dzie dysponowa? co najmniej osobami legitymuj?cymi si? do?wiadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do powierzonego stanowiska:
   1. 1.1. Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?.
   1. 1.2 Kierownik robÛt telekomunikacyjnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?.
   1. 1.3 Kierownik robÛt elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych bez ogranicze?. Zamawiaj?cy informuje, ?e powy?szy wymÛg mo?e by? spe?niony przez osob? posiadaj?c? w bran?y telekomunikacyjnej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej bez ogranicze?. WymÛg b?dzie rÛwnie? spe?niony przez osob? posiadaj?c? odpowiadaj?ce uprawnieniom w bran?y telekomunikacyjnej uprawnienia budowlane bez ogranicze? wydane na podstawie poprzednich przepisÛw. Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie sprawowania ww. funkcji przez jedn? osob?, w przypadku gdy posiada ona wymagane uprawnienia. Poleganie na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw:
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych,
   2. 1 Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? Ñstosowna sytuacjaî, o ktÛrej mowa w punkcie 2, wyst?pi wy??cznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia (przyk?adowy wzÛr zobowi?zania zawiera za??cznik nr 10 do SWZ) lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, b) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o ktÛrym mowa w punkcie
   2. 1.a, potwierdza, ?e stosunek ??cz?cy wykonawc? z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasobÛw oraz okre?la w szczegÛlno?ci: i. zakres dost?pnych wykonawcy zasobÛw podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; ii. sposÛb i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobÛw podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zamÛwienia; iii. czy i w jakim zakresie podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na zdolno?ciach ktÛrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, ktÛrych wskazane zdolno?ci dotycz?. c) Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w punkcie
   1. 
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy szczegÛ?owe warunki realizacji umowy zamie?ci? w Projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/08/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 12:30 Lieu:
Prowadzone post?powanie odbywa si? za po?rednictwem elektronicznej platformy, dost?pnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Sk?adanie ofert, wnioskÛw, zapyta? mo?liwe jest tylko i wy??cznie za po?rednictwem ww. platformy. https://ezamowienia.gov.pl Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia si? na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcÛw, ktÛrych oferty zosta?y otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Osob? upowa?nion? do otwarcia ofert jest spec.ds.zamÛwie? publ.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 uPzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 uPzp,
   2.  Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 110 i 111 uPzp. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc?, w przypadku zaistnienia okoliczno?ci wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwana dalej Ñustaw? OSRî.
   3.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursu wyklucza si?: 1) Wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego ñ zwanej dalej Ñustaw? OSRî; 2) Wykonawc? oraz uczestnika konkursu, ktÛrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR; 3) Wykonawc? oraz uczestnika konkursu, ktÛrego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
   1.  Podmiotowe ?rodki dowodowe
   1. 1. Zamawiaj?cy na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy, Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia JEDZ .
   1. 1.1W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenia i dokumenty wskazane w pkt
   1. 2 sk?ada ka?dy z WykonawcÛw.
   1. 2.1o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 oraz art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
   1. 2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
   1. 2.3. Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
   1. 2.4. Za?wiadczenie lub inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych ,
   1. 2.5. O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej ,
   1. 2.6. Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej ,1.2.7. wykaz osÛb Pozosta?e informacje o dokumentach wymaganych na potwierdzenie podstaw wykluczenia zosta?y zawarte w Rozdziale IX SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX uPzp.
   2.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguje odwo?anie wobec czynno?ci na
:
a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia óje?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ó je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych postaw? jego wniesienia.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 ZP-240-3/23/Inw Wykonanie systemu kontroli dost?pu i rejestracji czasu pracy w S?dzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Le?nej 4 22/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
35113300 - Installations de sécurité 
35123100 - Système à cartes magnétiques 
35125200 - Système de chronométrage ou système d'enregistrement du temps de travail 
42961100 - Système de contrôle des accès 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes 
45312200 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45314320 - Installation de câblage informatique 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315600 - Installations basse tension