Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sosnowiec:Travaux de construction

2024/S 12-031555  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Sosnowiec: Travaux de construction 2024/S 012-031555 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Sosnowiec ˝ reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Ch?ci?skiego Adresse postale: al. Zwyci?stwa 20 Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Code postal: 41-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Wygl?dacz Courriel: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl T╚l╚phone: +48 322960835 Fax: +48 322960581 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse du profil dÝacheteur: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kompleksowa przebudowa dr█g na terenie Gminy Sosnowiec: cz??ci 1,2 i 5 zam█wienia. Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.271.1.25.2022.MW
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przebudowa ul. Ma?achowskiego.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'╚nergie, d'autoroutes, de routes, d'a╚rodromes et de voies ferr╚es; travaux de nivelage 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux us╚es grande distance 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233140 Travaux routiers 45311100 Travaux de c'blage ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Sosnowiec
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: Przebudowa ul. Ma?achowskiego.
   2.  Zakres cz??ci 5 zam█wienia wykonanie rob█t budowlanych w oparciu o dokumentacj? projektow? stanowi?c? szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (SOPZ).
   3.  Opis przedmiotu zam█wienia stanowi dla cz??ci 5 ˝ Za??cznik nr 2c) do SWZ ˝ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia.
   4.  Zakres zam█wie? podobnych dla zakresu cz??ci nr 5 zam█wienia obejmuje: roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektroenergetyczne, roboty telekomunikacyjne, bran?a architektoniczna, oznakowanie pionowe i poziome, dostawa i monta? element█w ma?ej architektury, roboty izolacyjne.
   5.  Zam█wienia zostan? ewentualnie udzielone na warunkach okre?lonych w ustawie Prawo zam█wie? publicznych w trybie zam█wienia z wolnej r?ki z uwzgl?dnieniem poni?szych zasad i czynnik█w cenotw█rczych: -dla wyceny rob█t to?samych z zam█wieniem podstawowym kalkulacja nast?pi na podstawie cen wskazanych w szczeg█?owej wycenie z zam█wienia podstawowego, -roboty budowlane, dla kt█rych brak jest cen jednostkowych w szczeg█?owej wycenie rob█t przed?o?onej przez Wykonawc?, nale?y wyceni? metod? kalkulacji uproszczonej, sporz?dzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksi??ki obmiaru rob█t oraz z zastosowaniem najni?szych stawek oraz narzut█w z wydawnictwa Sekocenbud za kwarta? w kt█rym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku braku cen w wydawnictwie Sekocenbud przyj?te zostan? stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostan? doliczone narzuty.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 10
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 142-405265
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : WZP.271.1.25.2022.MW
Lot n : 5 Intitul╚:
Przebudowa ul. Ma?achowskiego.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SILESIA INVEST SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? SP"?KA KOMANDYTOWA Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 23 768 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Oferta sk?adana jest pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofert? nale?y sporz?dzi? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   2. Wykonawca do??cza do oferty o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 1 oraz ust. 2 SWZ. O?wiadczenie to stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane podmiotowe ?rodki dowodowe, wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 pkt
   2. 1. SWZ.
   3. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 2. SWZ nale?y z?o?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ĐJednolitym Dokumentemţ. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Za??czniku nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy informuje, i? na stronie Urz?du Zam█wie? Publicznych znajduje si? Instrukcja wype?niania Jednolitego Dokumentu.
   4.  O?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 2. SWZ sk?adaj? odr?bnie: 1)Wykonawca/ka?dy spo?r█d Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. W takim przypadku o?wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu; 2)podmiot udost?pniaj?cy zasoby, na kt█rego potencja? powo?uje si? Wykonawca celem potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu. W takim przypadku o?wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim podmiot udost?pnia swoje zasoby Wykonawcy.
   5.  Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest za??czy?: 1)o?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 2. SWZ, 2)odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru potwierdzaj?cego, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 3)pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk?adaj?cej ofert? nie wynika z dokument█w opisanych w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 6.2) SWZ, 4)zobowi?zanie, o kt█rym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt
   5. 3. oraz
   5. 4. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udost?pniaj?cego zas█b Wykonawcy, 5)w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia: a)pe?nomocnictwo, w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, z tre?ci kt█rego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Pe?nomocnictwo powinno zawiera? w szczeg█lno?ci wskazanie: ? post?powania o zam█wienie publicznego, kt█rego dotyczy, ? wszystkich Wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia wymienionych z nazwy z okre?leniem adresu siedziby, ? ustanowionego pe?nomocnika oraz zakresu jego pe?nomocnictwa, b)o?wiadczenie, o kt█rym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt
   4. 4. SWZ (o?wiadczenie, kt█re roboty budowlane wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia ˝ Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enia tego o?wiadczenia na formularzu ofertowym); 6)w celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium: ĐDo?wiadczenie kierownika budowyţ˝ wykaz do?wiadczenia Kierownika budowy, kt█ry spe?nia warunek opisany w Rozdziale III, ust. 1, ppkt
   1. 2.4.2. SWZ zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 12 do SWZ ˝ zapis pkt 6) dotyczy tylko cz??ci zam█wienia: nr 1 i nr
   2.  [c.d Sekcji VI.4.3)]
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
[c.d Sekcji VI.3)]
   6.  Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w, o kt█rych mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt
   1. 6.2) SWZ, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w.
   7.  Zapisy Rozdzia?u IV, ust. 1, pkt
   1. 6.3) SWZ stosuje si? odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia.
   8.  Zapisy Rozdzia?u IV, ust. 1, pkt
   1. 6.2) i pkt
   1. 6.3), pkt.
   1. 7 SWZ stosuje si? odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp. WYKONAWCY WSP"LNIE UBIEGAJ?CY SI? O UDZIELENIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam█wienia publicznego. Wszelka korespondencja b?dzie prowadzona przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem. Warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej (o ile zosta? sformu?owany), o kt█rym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do kt█rych realizacji te uprawnienia s? wymagane. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia (o ile zosta?y sformu?owane) Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z Wykonawc█w, kt█rzy wykonaj? roboty budowlane, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane. W przypadku, o kt█rym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt
   4. 2. i pkt
   4. 3. SWZ, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia do??czaj? odpowiednio do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJ?CEGO W TOKU POST?POWANIA. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania zawarte s? w Rozdziale I, ust. 17 SWZ. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZ?CE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc? odbywa si? przy u?yciu Platformy do elektronicznej obs?ugi zam█wie?. Ofert?, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art.125 ust.1 uPzp nale?y z?o?y? pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczeg█?y dotycz?ce komunikacji zosta?y opisane w Rozdziale VII SWZ. SK?ADANIE ODWO?A?. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505˝590 ustawy Pzp). ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'╚nergie, d'autoroutes, de routes, d'a╚rodromes et de voies ferr╚es; travaux de nivelage 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux us╚es grande distance 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 45233140 Travaux routiers 45311100 Travaux de c'blage ╚lectrique 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
Sosnowiec
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Przebudowa ul. Ma?achowskiego.
   2.  Zakres cz??ci 5 zam█wienia wykonanie rob█t budowlanych w oparciu o dokumentacj? projektow? stanowi?c? szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (SOPZ).
   3.  Opis przedmiotu zam█wienia stanowi dla cz??ci 5 ˝ Za??cznik nr 2c) do SWZ ˝ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia.
   4.  Zakres zam█wie? podobnych dla zakresu cz??ci nr 5 zam█wienia obejmuje: roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektroenergetyczne, roboty telekomunikacyjne, bran?a architektoniczna, oznakowanie pionowe i poziome, dostawa i monta? element█w ma?ej architektury, roboty izolacyjne.
   5.  Zam█wienia zostan? ewentualnie udzielone na warunkach okre?lonych w ustawie Prawo zam█wie? publicznych w trybie zam█wienia z wolnej r?ki z uwzgl?dnieniem poni?szych zasad i czynnik█w cenotw█rczych: -dla wyceny rob█t to?samych z zam█wieniem podstawowym kalkulacja nast?pi na podstawie cen wskazanych w szczeg█?owej wycenie z zam█wienia podstawowego, -roboty budowlane, dla kt█rych brak jest cen jednostkowych w szczeg█?owej wycenie rob█t przed?o?onej przez Wykonawc?, nale?y wyceni? metod? kalkulacji uproszczonej, sporz?dzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksi??ki obmiaru rob█t oraz z zastosowaniem najni?szych stawek oraz narzut█w z wydawnictwa Sekocenbud za kwarta? w kt█rym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku braku cen w wydawnictwie Sekocenbud przyj?te zostan? stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostan? doliczone narzuty.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 10
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 23 768 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SILESIA INVEST SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? SP"?KA KOMANDYTOWA Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zamawiaj?cy i Wykonawca zgodnie postanawiaj? dokona? zmiany cz??ci przedmiotu Umowy, a to poprzez: zmian? terminu realizacji III etapu przedmiotu umowy, wykonanie dodatkowych rob█t budowlanych szczeg█?owo okre?lonych w Za??czniku nr 1 oraz Za??czniku nr 3 do niniejszego aneksu, wykonanie zamiennych rob█t budowlanych szczeg█?owo okre?lonych w Za??czniku nr 2 oraz Za??czniku nr 4 do niniejszego aneksu, wy??czenie z przedmiotu Umowy rob█t szczeg█?owo okre?lonych w Za??czniku nr 5 do niniejszego aneksu, na tej podstawie zgodnie zmieniaj? zakres przedmiotu Umowy w spos█b okre?lony w Za??czniku nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego aneksu, ustalaj?c, i? do wykonania tych rob█t znajduj? tak?e zastosowanie wszystkie prawa i obowi?zki Stron wynikaj?ce z Umowy. ▀ 2 Zamawiaj?cy i Wykonawca zgodnie zmieniaj? dotychczasowy ▀ 2 ust. 1 lit. c Umowy nadaj?c mu nast?puj?ce brzmienie: ĐIII etap z terminem wykonania do 11.12.2023 r., kt█ry dotyczy wykonania pozosta?ego zakresu przedmiotu umowy.ţ
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures suppl╚mentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons ╚conomiques ou techniques et des inconv╚nients ou de l'augmentation des co ts emp═chant un changement de titulaire:
Powsta?a konieczno?? zmiany terminu realizacji etapu III przedmiotu umowy, wykonania dodatkowych rob█t budowlanych, zamiennych rob█t budowlanych oraz pomini?cia cz??ci zakresu rob█t:- w dniu 16 pa?dziernika 2023 r. Strony podpisa?y ĐProtok█? konieczno?ci nr 1ţ, w kt█rym ustali?y zakres i koszt rob█t dodatkowych;- w dniu 7 grudnia 2023 r. Strony podpisa?y ĐProtok█? konieczno?ci nr 3ţ, w kt█rym ustali?y zakres i koszt rob█t dodatkowych;Zamawiaj?cy i Wykonawca na podstawie:- art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p█?n. zm.) ˝ dla zakresu rob█t dodatkowych zawar?y w dniu 11.12.2023 r. Aneks nr
   3. 
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 19 323 577.24 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 19 127 372.80 PLN Kompleksowa przebudowa dr█g na terenie Gminy Sosnowiec: cz??ci 1,2 i 5 zam█wienia. 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'Únergie, d'autoroutes, de routes, d'aÚrodromes et de voies ferrÚes; travaux de nivelage 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÚes Ó grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revŕtement d'autoroutes, de routes 
45233140 - Travaux routiers 
45311100 - Travaux de cÔblage Úlectrique 
45316110 - Installation de matÚriel d'Úclairage public