Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption : 20/12/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Spychowo:Services sylvicoles

2022/S 227-652214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Spychowo: Services sylvicoles 2022/S 227-652214 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne - Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Spychowo Num╚ro national d'identification: REGON 510022350 Adresse postale: ul. Mazurska 3 Ville: Spychowo Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 12-150 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Ligocki Courriel: maciej.ligocki@olsztyn.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +49 896225380 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spychowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-35a9c312-673c-11ed-aea3-5a7c432eaced Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-35a9c312-673c-11ed-aea3-5a7c432eaced
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: us?ugi gospodarki le?nej
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej na szk█?ce le?nej Piasutno w 2023 roku Num╚ro de r╚f╚rence: ZG.270.2.5.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672) ˝ ĐUstawa o lasachţ, obejmuj?ce prace z zakresu gospodarki szk█?karskiej do wykonania na terenie Nadle?nictwa Spychowo, na szk█?ce le?nej Piasutno, w roku 2023. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z gospodarki szk█?karskiej wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
teren szk█?ki le?nej w m. Piasutno (nie dotyczy zbioru nasion).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta? w Za??czniku nr 2 do SWZ. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ ĐOpis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Okre?lony w Za??czniku nr 3 do SWZ szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) stanowi podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia (Za??cznik nr 2 do SWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 11 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, , (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 PZP.
   2.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP.
   3.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) ˝ ĐSpecustawaţ.
   4.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) Nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?ce sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1). W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych wskazanych w pkt.
   9. 2. SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych wskazanych w pkt.
   9. 3. SWZ. Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego musi posiada? konto podmiotu ĐWykonawcaţ na Platformie e-Zam█wienia, kt█ra jest dost?pna pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl . Szczeg█?owe informacje na temat zak?adania kont podmiot█w oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotycz?ce sprz?tu u?ywanego w celu korzystania z us?ug Platformy oraz informacje dotycz?ce specyfikacji po??czenia okre?la ĐRegulamin korzystania z Platformy e-Zam█wieniaţ, dost?pny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zak?adce ĐCentrum Pomocyţ. Korzystanie z Platformy e-Zam█wienia jest bezp?atne. Przegl?danie i pobieranie publicznej tre?ci dokumentacji dotycz?cej niniejszego post?powania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania. Przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zany jest przed?o?y? Zamawiaj?cemu do wgl?du: a) kopi? umowy reguluj?cej wsp█?prac? Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (np. umow? konsorcjum), je?eli zam█wienie b?dzie realizowane przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, b) dokumenty potwierdzaj?ce wykszta?cenie os█b nadzoru wskazanych przez Wykonawc? w dokumentach potwierdzaj?cych spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu, c) za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkole? w zakresie ?rodk█w ochrony ro?lin (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 824) dla os█b wskazanych przez Wykonawc? w dokumentach potwierdzaj?cych spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu, d) dokument potwierdzaj?cy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lony we wzorze umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 12 do SWZ) w wysoko?ci nie mniejszej ni? 10 000,00 z?; e) prawo jazdy kategorii T lub inne uprawniaj?ce do kierowania zespo?em pojazd█w z?o?onym z ci?gnika rolniczego i przyczepy o DMC>3,5 t (rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokument█w stwierdzaj?cych uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz. U. z 2016 r. poz.231); f) umow? zawart? z firm? posiadaj?c? uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbent█w ska?onych olejami (w przypadku Wykonawcy wykonuj?cego zabiegi z u?yciem ?rodk█w chemicznych umowa musi obejmowa? odbi█r oraz utylizacj? zb?dnych b?d? przeterminowanych ?rodk█w chemicznych, opakowa? po nich itp.); https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy wyka??, ?e dysponuj? ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? kredytow? w wysoko?ci minimum 50 000,00 z?;
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) zrealizowa? lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy), w spos█b nale?yty, na podstawie jednej lub wi?kszej ilo?ci um█w, us?ugi z zakresu szk█?karstwa le?nego o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni? 100 000 z? brutto . Warunek w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: - opryskiwaczem ci?gnikowym z atestem - szt.1 - ci?gnikiem rolniczym z nap?dem na ko?a przednie i tylne, z biegiem pe?zaj?cym, o mocy min. 70 KM, wyposa?onym w podno?nik do sprz?tu doczepianego i wa? odbioru mocy, dostosowanym do pracy na szk█?ce le?nej, z ta?mami o szeroko?ci 1,20 m - szt. 1 - rozrzutnikiem do obornika ˝ szt.1 - ?adowaczem chwytakowym hydraulicznym - szt.1 - przyczep? ci?gnikow? wywrotk? ˝ szt.1 - specjalistycznym sprz?tem szk█?karskim (co najmniej: wyorywacz aktywny, wyorywacz klamrowy, wa? ??kowy, p?ug rolniczy, brona talerzowa, brona z?bata, opielacze: pazurkowy i aktywny, siewnik do nasion lekkich i ci??kich, kultywator, siewnik do zb█?, agregat do przedsiewnej uprawy gleby, g??bosz, szparownik). Wykonawca mo?e wynaj?? ten sprz?t od Zamawiaj?cego na zasadach okre?lonych odr?bn? umow? (wz█r umowy najmu sprz?tu szk█?karskiego stanowi za??cznik nr 13 do SWZ). c) Warunek w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: - - co najmniej 1 osob? nadzoru z wykszta?ceniem rolnym lub le?nym ; - co najmniej 1 osob?, kt█ra b?dzie wykonywa?a prac? operatora ci?gnika, z uprawnieniami do: - pracy ze ?rodkami ochrony ro?lin zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkole? w zakresie ?rodk█w ochrony ro?lin (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 824) lub posiadaj?c? odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w, kt█re uprawniaj? do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej - kierowania zespo?em pojazd█w z?o?onym z ci?gnika rolniczego z przyczep? o dopuszczalnej masie ca?kowitej przekraczaj?cej 3,5 t, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokument█w stwierdzaj?cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.231); Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie spe?niania w.wym. wymaga? przez osoby, kt█rymi Wykonawca dysponuje lub b?dzie dysponowa?
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego zawiera wz█r umowy stanowi?cy Za??cznik nr 12 do SWZ.
   2.  Umowa zostanie zawarta na podstawie z?o?onej oferty Wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunk█w ich wprowadzenia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert o 5 dni kr█tszy ni? okre?lony w ust. 1, je?eli sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 19/03/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 20/12/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
Po up?ywie terminu sk?adania i otwarcia ofert Zamawiaj?cy za po?rednictwem Platformy dokonuje czynno?ci automatycznej deszyfracji ofert w siedzibie Nadlesnictwa Spychowo, ul. Mazurska
   3.  Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
IV kwarta? 2023 r.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 z?. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymywa? nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
   2.  Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
   3.  Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w Banku Ochrony ?rodowiska S.A. Oddzia? w Olsztynie nr rachunku 68 1540 1072 2001 5050 6666 0001 , z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na ĐUs?ugi le?ne - szk█?ka Piasutno w 2023 rokuţ. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
   4.  Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia, o kt█rych mowa w pkt
   2.  ppkt 2)-4), nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z Ofert? w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi os█b upowa?nionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza? ofert? przez ca?y okres zwi?zania ofert?. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wymaga, aby w tre?ci wadium wnoszonego w formach, o kt█rych mowa w pkt
   2.  ppkt 2)-3) SWZ, zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia albo powinno z niej wynika?, ?e Wykonawca, na kt█rego gwarancja/por?czenie zosta?y wystawione dzia?a w imieniu innych Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, b?d? w ich tre?ci powinien zosta? uj?ty szerszy zakres odpowiedzialno?ci gwaranta/por?czyciela ni? tylko dotycz?cy dzia?a?/zaniecha? odnosz?cych si? do Wykonawcy, na kt█rego gwarancja/por?czenie to zosta?o wystawione. Zamawiaj?cy zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/11/2022 Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej na szk█?ce le?nej Piasutno w 2023 roku 20/12/2022 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt