Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Srebrna GÛra:AmÈnagements divers

2023/S 200-627245  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Srebrna GÛra: AmÈnagements divers 2023/S 200-627245 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Twierdza Srebrna GÛra Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8871684069 Adresse postale: ul. Kr?ta 4 Ville: Srebrna GÛra Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code postal: 57-215 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Basi?ski Courriel: konserwacja@forty.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://forty.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA, MONTA?, URUCHOMIENIE WYPOSA?ENIA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. ÑREWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOST?PNYCH CZ??CI POMNIKA
II.1.2) Code CPV principal 39290000 AmÈnagements divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup wyposa?enia kuchni
Lot n : 2
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'exÈcution:
Srebrna GÛra
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cz??? 2 - Zakup wyposa?enia kuchni; SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawiera: 1) Opis przedmiotu zamÛwienia - stanowi?cy za??czniku nr 1 do SWZ 2) Projektowane Postanowienia Umowy ñ stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SWZ
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/05/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑRewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedost?pnych cz??ci Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna GÛra, wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn?î dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Dolno?l?skiego 2014-2020
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 053-155098
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zakup wyposa?enia kuchni;
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
27/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Artur Micha?owski Art. System Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-234 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 749 885.49 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: dwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. SzczegÛ?owe informacje na temat odwo?a? zawiera SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: dwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 39315000 ...quipement de restaurant
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'exÈcution:
Srebrna GÛra
VII.1.4) Description des prestations:
Cz??? 2 - Zakup wyposa?enia kuchni; SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawiera: 1) Opis przedmiotu zamÛwienia - stanowi?cy za??czniku nr 1 do SWZ 2) Projektowane Postanowienia Umowy ñ stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SWZ
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 749 885.49 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Artur Micha?owski Art. System Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-234 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
 
1.Beneficjent projektu otrzyma? zgod? na wyd?u?enie realizacji projektu do 30.11.2023 r.
   2.  Prace Wykonawcy robÛt budowalnych zosta?y przed?u?one do 30.09.2023 r.. W zwi?zku z powy?szym nie ma mo?liwo?ci monta?u sprz?tu we wcze?niej za?o?onym w umowie terminie.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Beneficjent projektu otrzyma? zgod? na wyd?u?enie realizacji projektu do 30.11.2023 r.2. Prace Wykonawcy robÛt budowalnych zosta?y przed?u?one do 30.09.2023 r.. W zwi?zku z powy?szym nie ma mo?liwo?ci monta?u sprz?tu we wcze?niej za?o?onym w umowie terminie.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 609 663.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 609 663.00 PLN DOSTAWA, MONTA?, URUCHOMIENIE WYPOSA?ENIA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. ÑREWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOST?PNYCH CZ??CI POMNIKA 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39290000 - Aménagements divers 
39315000 - Équipement de restaurant