Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Srebrna G█ra:Autres travaux de parach╦vement de b'timent

2023/S 227-714527  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Srebrna G█ra: Autres travaux de parach╦vement de b'timent 2023/S 227-714527 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Twierdza Srebrna G█ra Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 8871684069 Adresse postale: ul. Kr?ta 4 Ville: Srebrna G█ra Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Code postal: 57-215 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Basi?ski Courriel: konserwacja@forty.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://forty.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie wielobran?owych rob█t budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. ĐRewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-271-3/21
II.1.2) Code CPV principal 45450000 Autres travaux de parach╦vement de b'timent
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie wielobran?owych rob█t budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. ĐRewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'ex╚cution:
Srebrna G█ra
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres wielobran?owych rob█t budowlanych i konserwatorskich kt█rego dotyczy post?powanie obejmuje wykonanie wszelkich niezb?dnych rob█t wielobran?owych, a? do bezusterkowego odbioru ko?cowego obiektu, w tym: ˇ Donjon 1A: Kurtyna P█?nocna - adaptacja wn?trz (poziom█w -1, 0, 1) dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe 44 os█b, w tym szatnia, toalety og█lne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, przestrze? ekspozycyjna; ˇ Donjon 1A Kiesze? P█?nocna ˝ zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-?elbetow? kubatur? ˝ z konserwacj? mur█w zabytkowych i zachowaniem stanu trwa?ej ruiny. Adaptacja uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zaj?? manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji; ˇ Donjon 1A Wie?a Dolna ˝ adaptacja wn?trz (poziom█w -1, 0, 1 na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalni?, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealn? zwi?zan? z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na prze?omie XIX i XX w; ˇ Donjon 1B - Kurtyna Zachodnia - adaptacja wn?trz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe 14 os█b, konserwacja ?cian i resturacja posadzki w poternie; ˇ Donjon ˝ Dzidzedziniec oraz Korona nad cz??ci? 1A i 1B ˝ zagospodarowanie terenu, wykonanie i odtworzenie nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i odwodnie?, ma?a architektura, monta? o?wietlenia i przebudowa zasilania. Og█lnie prace w wymienionych cz??ciach Twierdzy obejm? r█wnie?: remont mur█w kamiennych w strefie zewn?trznego gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wa?█w obronnych i nasyp█w ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wok█? wie? Donjonu,; we wn?trzach: odgruzowanie, uzupe?nienie ubytk█w ?cian i sklepie?, wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych komin█w, kana?█w wentylacji i odwodnienia, konserwacja tynk█w, odtworzenie drewnianych strop█w i klatek schodowych, odtworzenie posadzek, wykonanie zewn?trznej i wewn?trznej stolarki i ?lusarki okiennej i drzwiowej. Roboty instalacyjne: ˇ instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.po?., monitoringu, alarmowej, telefonicznej i sieci komputerowej), instalacja fotowoltaiczna i instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne), elementy zwi?zane z ogrzewaniem w tym pompy ciep?a, promienniki ciep?a, zbiornik zasilaj?ce, inst. ogrzewania pod?ogowego i instalacje grzewczo-wentylacyjne - do restaurowanych i adaptowanych pomieszcze?. ??czna powierzchnia pomieszcze? przewidziana do adaptacji i konserwacji to ok. 2 225 m2.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 15/07/2021 Fin: 15/05/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Umowa o dofinansowanie nr RPDS.04.03.01-02-0001/19-00 z 28.1.2021 Projekt pn. ĐRewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych niedost?pnych cz??ci Pomnika Historii ˝ Twierdzy Srebrna G█ra, wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn?ţ dofinanso
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 181-467993
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : ZP-271-3/21 Intitul╚:
Wykonanie wielobran?owych rob█t budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. ĐRewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych niedost?pnych cz??ci Pomnika
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
06/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Rob█t G█rniczych i Wysoko?ciowych ĐAMCţ Andrzej Ciszewski Ville: Morawica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 32-084 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 13 756 550.14 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: dwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w Dziale IX Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami Ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Ustawy; - zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie Ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 20.5 lub 20.6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Wymagane elementy odwo?ania okre?la art. 516 Ustawy. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby. Dalsze informacje zawarte s? w rozdziale 20 SWZ
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: dwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45400000 Travaux de parach╦vement de b'timent
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code NUTS: PL517 Wa?brzyski Lieu principal d'ex╚cution:
Srebrna G█ra
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres wielobran?owych rob█t budowlanych i konserwatorskich kt█rego dotyczy post?powanie obejmuje wykonanie wszelkich niezb?dnych rob█t wielobran?owych, a? do bezusterkowego odbioru ko?cowego obiektu, w tym: ˇ Donjon 1A: Kurtyna P█?nocna - adaptacja wn?trz (poziom█w -1, 0, 1) dawnych izb mieszkalnych Twierdzy na miejsca noclegowe 44 os█b, w tym szatnia, toalety og█lne, toalety w pokojach, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, przestrze? ekspozycyjna; ˇ Donjon 1A Kiesze? P█?nocna ˝ zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-?elbetow? kubatur? ˝ z konserwacj? mur█w zabytkowych i zachowaniem stanu trwa?ej ruiny. Adaptacja uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjne do zaj?? manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych, wystaw i przestrzeni restauracji; ˇ Donjon 1A Wie?a Dolna ˝ adaptacja wn?trz (poziom█w -1, 0, 1 na sale wielofunkcyjne, kuchnie wraz z jadalni?, biuro, pomieszczenia techniczne oraz ekspozycje muzealn? zwi?zan? z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu na prze?omie XIX i XX w; ˇ Donjon 1B - Kurtyna Zachodnia - adaptacja wn?trz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe 14 os█b, konserwacja ?cian i resturacja posadzki w poternie; ˇ Donjon ˝ Dzidzedziniec oraz Korona nad cz??ci? 1A i 1B ˝ zagospodarowanie terenu, wykonanie i odtworzenie nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i odwodnie?, ma?a architektura, monta? o?wietlenia i przebudowa zasilania. Og█lnie prace w wymienionych cz??ciach Twierdzy obejm? r█wnie?: remont mur█w kamiennych w strefie zewn?trznego gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wa?█w obronnych i nasyp█w ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wok█? wie? Donjonu,; we wn?trzach: odgruzowanie, uzupe?nienie ubytk█w ?cian i sklepie?, wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych komin█w, kana?█w wentylacji i odwodnienia, konserwacja tynk█w, odtworzenie drewnianych strop█w i klatek schodowych, odtworzenie posadzek, wykonanie zewn?trznej i wewn?trznej stolarki i ?lusarki okiennej i drzwiowej. Roboty instalacyjne: ˇ instalacje elektryczne (w tym instalacji: teletechnicznej, p.po?., monitoringu, alarmowej, telefonicznej i sieci komputerowej), instalacja fotowoltaiczna i instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne), elementy zwi?zane z ogrzewaniem w tym pompy ciep?a, promienniki ciep?a, zbiornik zasilaj?ce, inst. ogrzewania pod?ogowego i instalacje grzewczo-wentylacyjne - do restaurowanych i adaptowanych pomieszcze?. ??czna powierzchnia pomieszcze? przewidziana do adaptacji i konserwacji to ok. 2 225 m2.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/11/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 13 756 550.14 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Rob█t G█rniczych i Wysoko?ciowych ĐAMCţ Andrzej Ciszewski Ville: Morawica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
 
1.W zwi?zku z niewykonaniem do chwili obecnej przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. przy??cza energetycznego pojawi? si? brak mo?liwo?ci pod??czenia budowanej instalacji elektrycznej i wykonania koniecznych pomiar█w odbiorowych poszczeg█lnych obwod█w, rozdzielnic oraz innych podzespo?█w energetycznych, elektrycznych i niskopr?dowych na docelowym zasilaniu elektrycznym twierdzy. Jednocze?nie nie mo?liwo?ci pod??czenia budowanej instalacji wodnej oraz ogrzewania pod?ogowego i wykonania koniecznych pomiar█w odbiorowych poszczeg█lnych obwod█w, sterownik█w i rozdzielaczy na docelowym zasilaniu wodnym twierdzy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W zwi?zku z niewykonaniem do chwili obecnej przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. przy??cza energetycznego pojawi? si? brak mo?liwo?ci pod??czenia budowanej instalacji elektrycznej i wykonania koniecznych pomiar█w odbiorowych poszczeg█lnych obwod█w, rozdzielnic oraz innych podzespo?█w energetycznych, elektrycznych i niskopr?dowych na docelowym zasilaniu elektrycznym twierdzy. Jednocze?nie nie mo?liwo?ci pod??czenia budowanej instalacji wodnej oraz ogrzewania pod?ogowego i wykonania koniecznych pomiar█w odbiorowych poszczeg█lnych obwod█w, sterownik█w i rozdzielaczy na docelowym zasilaniu wodnym twierdzy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 13 756 550.14 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 13 756 550.14 PLN Wykonanie wielobran?owych rob█t budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. ĐRewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45400000 - Travaux de parachŔvement de bÔtiment 
45450000 - Autres travaux de parachŔvement de bÔtiment