Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stalowa Wola: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2022/S 10-022032  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Stalowa Wola: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2022/S 010-022032 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. NumÈro national d'identification: 8650003680 Adresse postale: ul. Ofiar Katynia 30 Ville: Stalowa Wola Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-450 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Hetel Courriel: Sekretariat@pksstwola.com.pl TÈlÈphone: +48 158425811 Fax: +48 158442773 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pksstwola.com.pl/
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Us?ugi publicznego transportu autobusowego
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A. NumÈro de rÈfÈrence: ZP1/PKS/2021
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa paliw : - Ekologiczny olej nap?dowy - Benzyna bezo?owiowa Pb 95 - Benzyna bezo?owiowa Pb 98 - Olej nap?dowy grzewczy lekki do stacji paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. BohaterÛw Portowego WzgÛrza 25d oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30. Dostarczone paliwa musz by zgodne z wymogami Polskich Norm, jak rÛwnie wszelkich przepisÛw okre?lonych wymagania jako?ciowe paliw p?ynnych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 19 655 102.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Stacje Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowane: 1) w Janowie Lubelskim przy ul. BohaterÛw Porytowego WzgÛrza 25d 2) w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. BohaterÛw Portowego WzgÛrza 25d oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30.
   2.  Minimalna wielko? planowanych zamÛwie paliw: Ekologiczny olej nap?dowy - standard
   2. 150.000 litrÛw Benzyna bezo?owiowa Pb 95 690.000 litrÛw Benzyna bezo?owiowa Pb 98 50.000 litrÛw Olej nap?dowy grzewczy lekki
   8. 000 litrÛw 3 Maksymalna wielko? planowanych zamÛwie paliw: Ekologiczny olej nap?dowy - standard
   3. 000.000 litrÛw Benzyna bezo?owiowa Pb 95
   1. 050.000 litrÛw Benzyna bezo?owiowa Pb 98 90.000 litrÛw Olej nap?dowy grzewczy lekki 16.000 litrÛw Podane ilo?ci s warto?ciami szacunkowymi/prognozowanymi, ktÛre w trakcie obowi?zywania umowy mog ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu w zale?no?ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj?cego. 4 Dostarczane paliwo musi spe?nia?: a) wymagania z Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga jako?ciowych dla paliw ciek?ych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z pÛ?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jako?ci paliw ciek?ych (Dz.U. z 2017 r., poz. 247), przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako?ci paliw (Dz.U. z 2021 r., poz. 133 z pÛ?n. zm.) oraz Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymaga jako?ciowych dotycz?cych zawarto?ci siarki dla olejÛw oraz rodzajÛw instalacji i warunkÛw, w ktÛrych b?d stosowane ci??kie oleje opa?owe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008); b) aktualnych Polskich Normach: PN-EN 228 dla benzyn, PN-EN 590 dla oleju nap?dowego, PN-C ñ 96024 dla olejÛw opa?owych; c) jak rÛwnie musz by zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza aby oferowane i dostarczane paliwo zawiera?o produkty pochodz?ce z recyklingu odpadÛw sztucznych.
   6.  Jako? dostarczanego paliwa musi zapewnia eksploatacje silnikÛw zasilanych danym paliwem bez wzgl?du na panuj?ce warunki klimatyczne, ze szczegÛlnym uwzgl?dnieniem pÛr roku oraz okresÛw przej?ciowych.
   7.  Dostawy b?d realizowane przez Wykonawc autocysternami wyposa?onymi w legalizowane przep?ywomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilo?ciach, terminach i parametrach okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Cysterny samochodowe musz spe?nia wymagania okre?lone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarÛw niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 756).
   8.  Wykonawcy musz zapewni dostaw paliw w terminie do 48 godzin od przyj?cia zamÛwienia w okresie obowi?zywania umowy.
   9.  Wielko? jednorazowej dostawy zale?e b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego i b?dzie okre?lana ka?dorazowo w zamÛwieniu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dostawy paliw t sam cystern do obu stacji paliw Zamawiaj?cego - ObiektÛw od I do II. 10. Dostawy paliwa do zbiornikÛw Zamawiaj?cego winny by realizowane w?asnym lub wynaj?tym ?rodkiem transportu samochodowego z zaplombowanymi zaworami spustowymi.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 213-563193
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP1/PKS/2021 IntitulÈ:
Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PETROJET Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7962909473 Adresse postale: Kieszek 52 Ville: Pionki Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 26-670 Pays: Pologne Courriel: piotr@petrojet.pl TÈlÈphone: +48 4838480247
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 982 006.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 655 102.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie publicznych". 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Stalowa Wola: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'ÈnergieType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
60100000 - Services de transport routier