Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stalowa Wola:Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2022/S 224-644545  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Stalowa Wola: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2022/S 224-644545 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stalowowolskie Centrum Us?ug WspÛlnych NumÈro national d'identification: 8652572459 Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 25 A Ville: Stalowa Wola Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-450 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Hofman Courriel: dhofman@stalowawola.pl TÈlÈphone: +48 158194742 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657 Adresse du profil díacheteur: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ÑRozbudowa i przebudowa p?ywalni krytej oraz p?ywalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektÛw Miejskiego O?rodka Sportu (...) NumÈro de rÈfÈrence: ZPñI.271.142.2022
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ÑRozbudowa i przebudowa p?ywalni krytej oraz p?ywalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektÛw Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zawarty jest w: - zwyci?skiej pracy konkursowej, - zaleceniach pokonkursowych dla zwyci?skiej pracy konkursowej W sk?ad przedmiotu zamÛwienia wchodzi? b?d? w szczegÛlno?ci:
   1.  projekt wst?pny
   2.  projekt budowlany
   3.  projekt wykonawczy
   4.  szczegÛ?owa specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robÛt budowlanych
   5.  przedmiar robÛt
   6.  kosztorys inwestorski
   7.  projekt sta?ej organizacji ruchu (je?li b?dzie zasadny)
   8.  dokumentacja elektroniczna
   9.  wniosek o pozwolenie na budow? lub zg?oszenie wraz ze wszystkimi za??cznikami
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 500 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71221000 Services d'architecte pour les b'timents 71320000 Services de conception technique 71220000 Services de crÈation architecturale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exÈcution:
Stalowa Wola
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ÑRozbudowa i przebudowa p?ywalni krytej oraz p?ywalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektÛw Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia zawarty jest w: - zwyci?skiej pracy konkursowej, - zaleceniach pokonkursowych dla zwyci?skiej pracy konkursowej W sk?ad przedmiotu zamÛwienia wchodzi? b?d? w szczegÛlno?ci:
   1.  projekt wst?pny
   2.  projekt budowlany
   3.  projekt wykonawczy
   4.  szczegÛ?owa specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robÛt budowlanych
   5.  przedmiar robÛt
   6.  kosztorys inwestorski
   7.  projekt sta?ej organizacji ruchu (je?li b?dzie zasadny)
   8.  dokumentacja elektroniczna
   9.  wniosek o pozwolenie na budow? lub zg?oszenie wraz ze wszystkimi za??cznikami
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   5.  Opcjonalnie Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktÛrym mowa w ß 13 jest zobowi?zany
:
1) w przypadku zawarcia przez Zamawiaj?cego umowy o roboty budowlane na realizacje inwestycji w oparciu o Przedmiot Umowy opisany w ust. 3 - do pe?nienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji; 2) w przypadku og?oszenia przez Zamawiaj?cego postepowania o udzielenie zamÛwienia publicznego na realizacje zadania w oparciu o przedmiot umowy opisany w ust. 3 - do uczestniczenia w post?powaniach o udzielenie zamÛwienia publicznego na wykonanie robÛt budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacj? projektow?, stanowi?c? Przedmiot Umowy w szczegÛlno?ci, w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawcÛw robÛt, udzielania wyja?nie? dotycz?cych opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupe?nie?) w opracowanej dokumentacji projektowej, ktÛrych konieczno?? wprowadzenia wynika? b?dzie z zadawanych pyta?, a tak?e wniesionych odwo?a? i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. post?powa? - w sytuacjach innych ni? okre?lone w ust. 4 pkt
   2.  XIII. NadzÛr autorski (OPCJA) ß 13
   1.  Wykonawca zapewni sta?y nadzÛr autorski w czasie robÛt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowi?cej Przedmiot Umowy w zakresie okre?lonym przez ustaw? Prawo Budowlane, a? do ich zako?czenia oraz w okresie r?kojmi za wady i gwarancji na zrealizowane roboty budowlane. Wykonawca w ramach wskazanej w ofercie ceny za sprawowanie nadzoru autorskiego zobowi?zany b?dzie na wezwanie Zamawiaj?cego do: 1) niezw?ocznego przyjazdu na teren budowy (nie pÛ?niej ni? do 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania); 2) opiniowania zgodno?ci projektÛw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawc? robÛt budowlanych w zakresie zgodno?ci z Dokumentacj? projektow?; 3) niezw?ocznego wykonywania niezb?dnych projektÛw zamiennych, poprawek i uzupe?nie? w dokumentacji projektowej; 4) wyja?niania w?tpliwo?ci i udzielania wyja?nie? dotycz?cych rozwi?za? zawartych w Przedmiocie Umowy podczas realizacji robÛt; 5) analizowania wnioskÛw o zmian? rozwi?za? i roszcze? Wykonawcy robÛt zwi?zanych z dokumentacj? projektow?, w tym: okre?lania przyczyn proponowanych zmian; okre?lania zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniowania parametrÛw uj?tych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru RobÛt Budowlanych; 6) doradzania w innych sprawach dotycz?cych Przedmiotu Umowy, obj?tych regulacjami przepisÛw prawa na podstawie ktÛrych przygotowano Przedmiot Umowy; 7) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ci?gu 14 dni od przed?o?enia rozwi?za? jednak nie pÛ?niej ni? dzie? przed rozpocz?ciem realizacji robÛt zamiennych, z tym ?e je?li Wykonawca b?dzie zobowi?zany uzyska? wiedz? techniczn? od podmiotÛw trzecich jak np. dostawcÛw materia?Ûw, sprz?tu, zje?d?alni, kominÛw, paneli elewacyjnych itd. termin ten mo?e si? wyd?u?y? do dnia otrzymania niezb?dnych informacji od osÛb trzecich.; 8) uczestniczenia w post?powaniu zmierzaj?cym do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie, w szczegÛlno?ci w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy negocjowa? cen? oraz warunki zawieranej umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Powy?sze zamÛwienie jest konsekwencj? konkursu przeprowadzonego w zgodzie z art. 325 ust 1 ustawy Prawo ZamÛwie? Publicznych i zosta?o skierowane do zwyci?zcy konkursu na podstawie 214 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 145-415671
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Schick Architekci Sp. z o. o. Sp. K.
Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-709 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 000 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 500 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Uczestnikom post?powania przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej wymienione w dziale IX Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urzad ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ÑRozbudowa i przebudowa p?ywalni krytej oraz p?ywalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektÛw Miejskiego O?rodka Sportu (...) 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
71320000 - Services de conception technique