Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 14/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stalowa Wola: Services d'assurance

2021/S 86-223353  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pologne-Stalowa Wola: Services d'assurance

2021/S 086-223353

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 061-154727)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny ZespÛ Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adresse postale: ul. Staszica 4
Ville: Stalowa Wola
Code NUTS: PL82 Podkarpackie
Code postal: 37-450
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Olga Z?bek
Courriel: centrala@suprabrokers.pl
TÈlÈphone: +48 717770470
Fax: +48 717770475
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.suprabrokers.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespo?u Zak?adÛw Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

NumÈro de rÈfÈrence: SWZ NR 218 ZP/2021

II.1.2)
Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
ZamÛwienie zosta?o podzielone na nast?puj?ce cz??ci (pakiety). Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? z?o?enia oferty na dowoln liczb pakietÛw. Przedmiotem post?powania jest: Pakiet I
   1.  obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz?;
   2.  dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci medycznej;
   3.  dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia. Pakiet II
   1.  ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
   2.  ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 061-154727

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 01/08/2021

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 11/08/2021

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 04/05/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 14/05/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 04/05/2021

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 14/05/2021

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Stalowa Wola: Services d'assuranceType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices
14/05/2021
04/05/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance