Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stalowa Wola: Services de gestion, de rÈparation et d'entretien de parc de vÈhicules

2020/S 147-361912  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Stalowa Wola: Services de gestion, de rÈparation et d'entretien de parc de vÈhicules 2020/S 147-361912 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunalny Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 830036219 Adresse postale: ul. Komunalna 1 Ville: Stalowa Wola Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-450 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Gil Courriel: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl TÈlÈphone: +48 158423412 Fax: +48 158421950 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/ http://www.mzk.stalowa-wola.pl/ http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na uruchomieniu, zarz?dzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerÛw miejskich w mie?cie Stalowa Wola NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.Pzp.1.2019
II.1.2) Code CPV principal 50111000 Services de gestion, de rÈparation et d'entretien de parc de vÈhicules
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22460000 PublicitÈ professionnelle, catalogues commerciaux et manuels 34431000 Bicyclettes sans moteur 35120000 SystËmes et appareils de surveillance et de sÈcuritÈ 48151000 SystËme de contrÙle informatique 48220000 Logiciels pour internet et intranet
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exÈcution:
miasto Stalowa Wola
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
W ramach SWMR Wykonawca zobowi?zany b?dzie do ?wiadczenia us?ugi jn.: 1) zapewnienie funkcjonowania stacji rowerowych w uzgodnionej lokalizacji; 2) zapewnienie rowerÛw; 3) przygotowanie stacji rowerowej wraz z instalacj stojakÛw rowerowych i totemÛw informacyjnych; 4) ca?odobowy dost?p zarejestrowanych u?ytkownikÛw do systemu wypo?yczalni; 5) przygotowanie identyfikacji wizualnej stacji i rowerÛw w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym; 6) przygotowanie, prowadzenie i aktualizowanie dedykowanej strony internetowej systemu oraz modu?u rejestracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamÛwienia; 7) przygotowanie materia?Ûw informacyjnych; 8) wsparcie logistyczne i relokacyjne systemu, monitorowanie liczby rowerÛw na poszczegÛlnych stacjach rowerowych, w razie potrzeby przewiezienie rowerÛw ze stacji, na ktÛrych nast?pi?a akumulacja rowerÛw, na stacje, na ktÛrych wyst?puje deficyt rowerÛw. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 7 do SIWZ pt. ÑOpis przedmiotu zamÛwienia ñ Stalowa Wola Miasto RowerÛwî.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 069-162827
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : ZP.271.Pzp.1.2019 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na uruchomieniu, zarz?dzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerÛw miejskich w mie?cie Stalowa Wola
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
29/03/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lider konsorcjum Orange Polska S.A.
NumÈro national d'identification: 012100784 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 160 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne Courriel: daniel.janukowicz@orange.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Roovee S.A.
NumÈro national d'identification: 368857899 Adresse postale: ul. Ry?owa 33A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 349 998.76 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50111000 Services de gestion, de rÈparation et d'entretien de parc de vÈhicules
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22460000 PublicitÈ professionnelle, catalogues commerciaux et manuels 34431000 Bicyclettes sans moteur 35120000 SystËmes et appareils de surveillance et de sÈcuritÈ 48220000 Logiciels pour internet et intranet 48151000 SystËme de contrÙle informatique
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exÈcution:
miasto Stalowa Wola
VII.1.4) Description des prestations:
W ramach SWMR Wykonawca zobowi?zany b?dzie do ?wiadczenia us?ugi jn.: 1) zapewnienie funkcjonowania stacji rowerowych w uzgodnionej lokalizacji; 2) zapewnienie rowerÛw; 3) przygotowanie stacji rowerowej wraz z instalacj stojakÛw rowerowych i totemÛw informacyjnych; 4) ca?odobowy dost?p zarejestrowanych u?ytkownikÛw do systemu wypo?yczalni; 5) przygotowanie identyfikacji wizualnej stacji i rowerÛw w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym; 6) przygotowanie, prowadzenie i aktualizowanie dedykowanej strony internetowej systemu oraz modu?u rejestracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym w okresie realizacji zamÛwienia; 7) przygotowanie materia?Ûw informacyjnych; 8) wsparcie logistyczne i relokacyjne systemu, monitorowanie liczby rowerÛw na poszczegÛlnych stacjach rowerowych, w razie potrzeby przewiezienie rowerÛw ze stacji, na ktÛrych nast?pi?a akumulacja rowerÛw, na stacje, na ktÛrych wyst?puje deficyt rowerÛw. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 7 do SIWZ pt. ÑOpis przedmiotu zamÛwienia ñ Stalowa Wola Miasto RowerÛwî.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/05/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 412 998.71 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lider Konsorcjum Orange Polska Adresse postale: Al. Jerozolimskie 160 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-295 Pays: Pologne Courriel: daniel.janukowicz@orange.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Roovee S.A.
NumÈro national d'identification: 368857899 Adresse postale: ul. Ry?owa 33 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Modyfikacja dotyczy przesuni?cia dzia?ania systemu rowerÛw miejskich o okres wstrzymanie (przeniesienie na nowy sezon) i oraz koszty dodatkowego uruchomienia w sezonie 2022 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie obowi?zywania umowy powsta?a okoliczno??, ktÛrej SpÛ?ka dzia?aj?c z nale?yt staranno?ci nie mÛg przewidzie?, tj. ogÛlno?wiatowa epidemia zwi?zana z zaka?eniami wirusem SARS-CoV-2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono szereg ogranicze i restrykcji, w tym wstrzymano dzia?alno? roweru miejskiego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 349 998.76 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 412 998.71 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
22460000 - Publicité professionnelle, catalogues commerciaux et manuels 
34431000 - Bicyclettes sans moteur 
35120000 - Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité 
48151000 - Système de contrôle informatique 
48220000 - Logiciels pour internet et intranet 
50111000 - Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules