Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 14/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stanin: Lampes et appareils d'╚clairage

2020/S 68-161262  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Stanin: Lampes et appareils d'╚clairage 2020/S 068-161262 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Stanin Adresse postale: Stanin 62 Ville: Stanin Code NUTS: PL815 Code postal: 21-422 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Gozdo?ek Courriel: m.gozdolek@stanin.pl T╚l╚phone: +48 257981118 Fax: +48 257981104 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.stanin.pl http://www.stanin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ugstanin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=67951 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://ugstanin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=67951
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Modernizacja o?wietlenia ulicznego na terenie Gminy Stanin Num╚ro de r╚f╚rence: IG.271.15.2020
II.1.2) Code CPV principal 31520000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest Modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Stanin, tj.:a.Wymiana opraw o?wietlenia ulicznego oraz opraw o?wietlenia boiska sportowego ORLIK:-demonta 1101 szt. istniej?cych opraw oraz dostawa i monta opraw o?wietleniowych ulicznych w ilo?ci 1065 szt. opraw ulicznych LED oraz 36 szt. na?wietlaczy LED,b.Budowa i monta o?wietlenia drogowego w miejscowo?ci Borowina (Borowina G?secka)-budowa nowej o?wietleniowej linii kablowej o d?ugo?ci 258 m,c.Budowa i monta o?w.drogowego w miejscowo?ci Borowina (Borowina Sarnowska)-budowa nowej o?wietleniowej linii kablowej o d?ugo?ci 1 230 m,d.Budowa i monta o?w.boiska sportowego w miejscowo?ci Jeleniec-budowa 6 szt.nowych stalowych maszt█w o?wietleniowych-dostawa i instalacja 48 szt. na?wietlaczy LED na masztach o?wietleniowych,e.Budowa i monta o?w.boiska sportowego w miejscowo?ci Zastawie-budowa 6 szt.. nowych stalowych maszt█w o?wietleniowych-dostawa i instalacja 16 szt.naswietlaczy LED, 2szt. opr ulicznych LED.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45316110 45311100 45311200 71355200
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL815 Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Gminy Stanin, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ĐModernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Stanin" jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprz?tem oraz materia?ami instalacyjnymi, polegaj?cej na zainstalowaniu dostarczonych opraw o?wietlenia drogowego ze ?r█d?ami LED, na wybranym obszarze Gminy Stanin opisanego szczeg█?owo w za??czniku nr 1 do SIWZ. Ilo?ciowo, na zakres modernizacji sk?ada si?: a. Wymiana opraw o?wietlenia ulicznego oraz opraw o?wietlenia boiska sportowego ORLIK: ˇ wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja SA Rejon Siedlce, przed rozpocz?ciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o wsp█?pracy przy modernizacji o?wietlenia drogowego i ulicznego, ˇ demonta 1101 szt. istniej?cych opraw, ˇ dostaw opraw o?wietleniowych ulicznych, zgodnych ze z?o?on ofert?, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilo?ci 1065 szt. opraw ulicznych LED oraz 36 szt. na?wietlaczy LED, posiadaj?cych funkcjonalno? zmiennego profilu mocy oraz grupowej, zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzgl?dnia zar█wno wymogi normy o?wietlenia ulic PN-EN 1320 jak r█wnie wymogi okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z p█?n. zm.), ˇ instalacj dostarczonych opraw o?wietlenia zewn?trznego na wysi?gnikach i s?upach zgodnie z "Opisem wymaga dotycz?cych wydajno?ci i funkcjonalno?ci modernizowanego systemu o?wietlenia drogowego na terenie Gminy Staninţ (tabele), w ilo?ci 1101 szt., ˇ monta przewod█w zasilaj?cych (oprawa - zabezpieczenie) o d?ugo?ci ok. 4 m na komplet dla s?up█w linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla s?up█w linii kablowej, ˇ monta zabezpiecze dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej: wk?adka topikowa 4A, ˇ wymian zacisk█w pr?dowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy z??czu na linii nieizolowanej zastosowa zacisk przystosowany do monta?u na liniach nieizolowanych, przy z??czu na linii izolowanej zacisk przystosowany do monta?u na linii izolowanej, ˇ wymian wysi?gnik█w na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikaj?cych z oblicze fotometrycznych, zamocowany na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy monta na szczycie jest niemo?liwy do boku s?upa w ilo?ci 1 065 szt., ˇ wykonanie pomiar█w skuteczno?ci ochrony przeciw pora?eniowej, ˇ wykonanie pomiar█w rezystancji uziemienia i izolacji przewod█w i kabli ˇ wykonanie pomiar█w nat??enia o?wietlenia dla wskazanych przez Zamawiaj?cego pi?ciu odcink█w modernizowanego o?wietlenia, a w przypadku, kiedy kt█rykolwiek z pomiar█w nat??enia o?wietlenia nie potwierdzi poziom█w ze z?o?onej oferty, przeprowadzenie 100 % kontroli nat??enia modernizowanego o?wietlenia obj?tego projektem, na koszt Wykonawcy ˝ w terminie nie d?u?szym ni 14 dni, ˇ wykonanie pomiar█w mocy zainstalowanej oraz cos dla wszystkich zmodernizowanych obwod█w o?wietlenia ˝ miernikiem c?gowym, ˇ sprawdzenie ci?g?o?ci ?y kabli zasilaj?cych, ˇ wykonanie projekt█w czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, ˇ wykonaniu dokumentacji powykonawczej. b. Budowa i monta o?wietlenia drogowego w miejscowo?ci Borowina (Borowina G?secka) ˇ budowa nowej o?wietleniowej linii kablowej o d?ugo?ci 258 m, ˇ dowieszenie przewodu o?wietleniowego AsXSn na linii napowietrznej o d?ugo?ci 218m, ˇ budowa 3 szt. nowych stalowych s?up█w o?wietleniowych o wysoko?ci 8m, z wysi?gnikiem, na linii kablowej wraz z instalacj 3 szt. opraw o?wietlenia ulicznego, ˇ dostawa i instalacja 4 szt. opraw o?wietleniowych na wysi?gnikach na istniej?cych s?upach linii napowietrznej zasilanych dowieszonym przewodem AsXSn ˇ dostawa i instalacja 1 szt. nowej szafki o?wietleniowej wyposa?onej w urz?dzenia steruj?ce i zabezpieczaj?ce. c.d.n.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Moc zainstalowana wszystkich opraw / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Trwa?o? strumienia ?wiat?a oprawy ulicznej / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 12/10/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16
II.2.14) Informations compl╚mentaires WADIUM: Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 50 000,00 z (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Przed up?ywem terminu sk?adania ofert na okres, co najmniej zwi?zania ofert?.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia szczeg█?owych wymaga?. CD.II.2.4 c. Budowa i monta o?wietlenia drogowego w miejscowo?ci Borowina (Borowina Sarnowska) ˇ budowa nowej o?wietleniowej linii kablowej o d?ugo?ci 1 230 m ˇ budowa 15 szt. nowych stalowych s?up█w o?wietleniowych o wysoko?ci 8m, z wysi?gnikiem, na linii kablowej wraz z instalacj 15 szt. opraw o?wietlenia ulicznego, ˇ dostawa i instalacja 2 szt. nowych szafek o?wietleniowych wyposa?onych w urz?dzenia steruj?ce i zabezpieczaj?ce. d. Budowa i monta o?wietlenia boiska sportowego w miejscowo?ci Jeleniec ˇ budowa nowej zasilaj?cej linii kablowej YAKXS 4x16mm2 o d?ugo?ci 60 m, ˇ budowa nowej o?wietleniowej linii kablowej YAKXS 5x16mm2 o d?ugo?ci 530 m, ˇ budowa 6 szt.. nowych stalowych maszt█w o?wietleniowych o wysoko?ci 12m, z poprzeczkami do mocowania opraw, ˇ dostawa i instalacja 48 szt. na?wietlaczy LED na masztach o?wietleniowych, ˇ dostawa i instalacja 1 szt. nowej szafki o?wietleniowej wyposa?onej w urz?dzenia steruj?ce i zabezpieczaj?ce. e. Budowa i monta o?wietlenia boiska sportowego w miejscowo?ci Zastawie ˇ budowa nowej zasilaj?cej linii kablowej YAKXS 4x50mm2 o d?ugo?ci 106 m, ˇ budowa nowej o?wietleniowej linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o d?ugo?ci 400 m, ˇ budowa 6 szt.. nowych stalowych maszt█w o?wietleniowych o wysoko?ci 12m, z poprzeczkami do mocowania opraw, ˇ dostawa i instalacja 16 szt. na?wietlaczy LED na masztach o?wietleniowych, ˇ dostawa i instalacja 2 szt. opraw ulicznych LED na masztach o?wietleniowych, ˇ instalacja 1 szt. nowej szafki o?wietleniowej wyposa?onej w urz?dzenia steruj?ce i zabezpieczaj?ce.
   2.  Przedmiot zam█wienia zosta opisany w: "Opisie wymaga dotycz?cych wydajno?ci i funkcjonalno?ci modernizowanego systemu o?wietlenia w Gminie Staninţ stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ, oraz dla punkt█w 1 b - 1e w za??czonej dokumentacji technicznej.
   3.  W przypadku rozbie?no?ci w zapisach SIWZ z tre?ci za??cznika nr 1 do SIWZ, Jako wi???ce nale?y przyj? szczeg█?owe zapisy zawarte w za??czniku nr 1 do SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym w przedmiocie zam█wienia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy nast?puj?cych dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 Pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odno?nie do skazania za wykroczenie na kar aresztu, W zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powy?szego dokumentu sk?ada informacj Z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Informacja lub dokument, o kt█rych mowa powy?ej powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; CD.dotycz?cy podstaw wykluczenia w cz??ci III.1.2
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a)Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci, ´co najmniej 900.000,00 z?. CD wykluczenia 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 8) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 9) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, O kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716); 10) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. 14. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, je?eli Zamawiaj?cy posiada dokumenty tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych I og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. 2019, poz. 700). 15. W odniesieniu do podmiot█w na zasoby, kt█rych Wykonawca powo?uje si przy wykazywaniu spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Wykonawca przedk?ada dokumenty wymienione w ▀ 5 pkt 1 - 9 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, tj.: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odno?nie do skazania za wykroczenie na kar aresztu, W zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert .... Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy dokument█w: 1)Sprawozdania finansowego albo jego cz??ci, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, r█wnie odpowiednio z opini o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci, a w przypadku wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finans., innych dok. okre?l. na przyk?ad obroty oraz aktywa i zobowi?zania ˝ za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ za ten okres; 2) O?wiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze obj?tym zam█wieniem, za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ za ten okres; 3) Informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wys. posiadanych ?rodk█w finans. lub zdolno? kredytow Wykonawcy w okresie nie wcze?niejszym ni 1 msc. przed up?ywem ter. sk?. ofert. CD wykluczenia 2)za?wiadczenie w?. naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 msc. przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e podmiot, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawar porozumienie z w?a?ciwym org. podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewen. odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3)za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 msc. przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e podmiot, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawar porozumienie z w?. organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?. organu; 4)odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5)o?wiadczenie podmiotu, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dok. potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6)o?wiadczenia podmiotu, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegaw. zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne; 7)o?wiadczenie podmiotu, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 8)o?wiadczenie podmiotu, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 9)o?wiadczenie podmiotu, o kt█rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: Dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: a)Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona w ramach odr?bnych zam█wie (um█w) co najmniej jedno zam█wienie polegaj?ce na dostawie wraz z instalacj (monta?em) o?wietlenia drogowego (ulicznego) LED na drogach publicznych o warto?ci min. 900 000 z brutto, przy czym dopuszcza si?, ?e dostawa z monta?em opraw o?wietlenia drogowego (ulicznego) LED mog?a by wykonana w ramach rob█t budowlanych, polegaj?cych na przebudowie lub budowie o?wietlenia drogowego (ulicznego) LED. b) Wykonawca skieruje do realizacji zam█wienia publicznego: ´Kierownika budowy posiadaj?cego uprawnienia (lub r█wnowa?ne wystawione na obowi?zuj?cych przepisach) do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy dokument█w: Wykazu dostaw/y wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, warto?ci, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz, kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, kt█rego dostawy by?y wykonywane a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. Ww. wykaz stanowi za??cznik nr 5 do SIWZ; (Wykonawcy mog wykaza si do?wiadczeniem tak?e w█wczas, je?eli realizowali wymagane zam█wienia w formule rob█t budowlanych, a nie w formule dostaw z monta?em.) 5) Wykazu os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu do?wiadczenia, wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz█r ww. o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ. W celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w tabeli nr I za??cznika nr 1 do SIWZ, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy na etapie sk?adania ofert: 1) wykazania w dokumentach sk?adaj?cych si na tre? oferty, ?e zainstalowania moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzgl?dnienia tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy W cyklu 24 godzinnym, jest nie wi?ksza ni 70,24 kW; 2) wykazania, ?e oferowane oprawy o?wietleniowe spe?niaj wymagania techniczno ˇ u?ytkowe Zamawiaj?cego, czyli gwarantuj warto?ci parametr█w o?wietleniowych. Na poziomie nie mniejszym ni wymagania normy PN-EN 13201 Podlegaj?ce ocenie punktowej: suma mocy opraw, wynikaj?ca z oblicze fotometrycznych oraz oceniany parametr u?ytkowy charakteryzuj?cy w?a?ciwo?ci opraw o?wietleniowych w postaci trwa?o?ci strumienia ?wiat?a okre?lanego parametrem L80B10 stanowi podlegaj?cej ocenie integraln cz?? oferty, dlatego ich brak przy sk?adaniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty. 3) wykazania w formularzu kalkulacji ceny oferty, ?e PF (wsp█?czynnika mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza, przed jego wst?pnym zaprogramowaniem jest 0,95; 4) wykazania w formularzu kalkulacji ceny oferty, ?e PF zasilacza oprawy po jego zaprogramowaniu jest 0,94, co powoduje konieczno? uwzgl?dnienia W obliczeniach fotometrycznych opraw o?wietleniowych o odpowiednim strumieniu ?r█de ?wiat?a i mocy, spe?niaj?cych ten warunek; ... Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
5) wykazania, ?e trwa?o? strumienia ?wiat?a oprawy ulicznej o najni?szej trwa?o?ci spo?r█d oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej ?r█de ?wiat?a LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 ?r█de ?wiat?a LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz nie mniej ni 105oC wraz z prognoz zgodn ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Sprawozdanie z badania LM80-08 oraz prognoza trwa?o?ci strumienia ?r█de ?wiat?a zgodnie ze wzorem matematycznym Memorandum Technicznego TM21-11 stanowi integraln cz?? oferty, dlatego ich brak przy sk?adaniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty. Przy tym trwa?o? ?r█de ?wiat?a nie mo?e by ni?sza ni zadeklarowana trwa?o? wg standardu L80B10. Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego, potwierdzaj?ce spe?nianie przez oferowane dostawy wymaga Zamawiaj?cego: 1) karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument r█wnowa?ny producenta oprawy o?wietleniowej i producenta zasilacza oprawy, kt█re posiadaj niezb?dne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametr█w i cech, okre?lonych odpowiednio w tabeli numer II za??cznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien potwierdzi autentyczno? dostarczanych dokument█w w ramach karty katalogowej, w skr█cie KT poprzez zapis na ka?dej stronie dokument█w: ĐZa zgodno? z orygina?emţ. 2) sprawozdanie z bada przeprowadzonych przez jednostk oceniaj?c lub certyfikuj?c oznakowanie oferowanych opraw o?wietleniowych znakiem ENEC lub znakiem r█wnowa?nym, lub inny dokument r█wnowa?nym sprawozdaniu z bada?. 3) pr█bki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt., z ka?dego typoszeregu, co oznacza dostarczenie oprawy o reprezentatywnych wymiarach oprawy i o maksymalnej mocy z danego typoszeregu. Wykonawca poprzez z?o?one pr█bki opraw z typoszeregu wskazanego w ofercie winien wykaza spe?nianie odpowiednich parametr█w techniczno-u?ytkowych okre?lonych: w tabeli nr II za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ dla oprawy ulicznej. Pr█bki kompletnej oprawy dotycz?: typoszeregu oferowanych opraw, kt█re charakteryzuje: wymiar i maksymalna moc zasilacza oprawy. Zatem np., je?eli dla o?wietlenia drogowego oprawy b?d w jednym wymiarze i z jednym typem zasilacza o mocy maksymalnej np. 100 W, Wykonawca sk?ada jedn pr█bk o mocy 100 W, niezale?nie na jak moc jest zaprogramowana. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym jest sk?adane s wraz z t?umaczeniem na J?zyk polski.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zam█wienia publicznego w formie pisemnej, na warunkach okre?lonych we wzorze umowy zawartym w za??czniku nr 10 do SIWZ.
   2.  Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy winien by to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
   3.  Umowa podlega uniewa?nieniu w cz??ci wykraczaj?cej poza okre?lenie przedmiotu zam█wienia zawartego w SIWZ, z uwzgl?dnieniem art. 144 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartej umowy, ´w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie, kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, W zakresie okre?lonym w ▀ 14 ust. 1 za??cznika nr 10 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 14/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 14/05/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Urz?d Gminy Stanin, Stanin 62, 21 - 422 Stanin, POLSKA, Sala konferencyjna - pok█j nr 23. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Niezw?ocznie po procedurze otwarcia ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na w?asnej stronie internetowej informacje dotycz?ce: 1) kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia, 2)nazwy firm oraz adresy Wykonawc█w, kt█rzy z?o?yli oferty w terminie, 3) ceny i terminu wykonania zam█wienia, 4)okresu gwarancji i warunk█w p?atno?ci zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy wyklucza r█wnie Wykonawc?: 1) w stosunku, do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie W post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie Art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 poz. 243) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba, ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upad?o?ciowe (Dz. U. 2019. poz. 498); 2) kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych; 3) je?eli wykonawca lub osoby, o kt█rych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: a) zamawiaj?cym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj?cego, c) cz?onkami komisji przetargowej, d) osobami, kt█re z?o?y?y o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 17 ust. 2a ˇ chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie zamawiaj?cego w inny spos█b ni przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu. 4) kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona W istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam█wienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; 5) b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3000 z?otych; 6) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt█rym mowa w pkt 4; 7) wobec kt█rego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w O zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??na nie ni?sz ni 3 000 z?otych; 8) kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o kt█rym mowa W art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, ?e wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz Z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo W postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia W Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 5 i
   6.  SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia O wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia O udzieleniu zam█wienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, I interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo W elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 11. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwo?ania I skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31520000 - Lampes et appareils d'Úclairage 
45311100 - Travaux de cÔblage Úlectrique 
45311200 - Travaux d'installations Úlectriques 
45316110 - Installation de matÚriel d'Úclairage public 
71355200 - Services d'arpentage cadastral