Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 19/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starachowice: Appareils de radiographie

2021/S 199-519041  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Starachowice: Appareils de radiographie

2021/S 199-519041

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 179-465375)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej z siedzib w Starachowicach
Adresse postale: ul. Batalionów Ch?opskich 6
Ville: Starachowice
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 27-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Waldemar Piórkowski
Courriel: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Téléphone: +48 412739922
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.starachowice.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa aparatury i sprz?tu medycznego dla Powiatowego Zak?adu Opieki Zdrowotnej z siedzib w Starachowicach.

Numéro de référence: P/31/08/2021/AM

II.1.2)
Code CPV principal
33111000 Appareils de radiographie

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, niepowystawowej aparatury i sprz?tu medycznego o wymogach i parametrach techniczno-u?ytkowych przedstawionych w za??czniku nr 5 do SWZ wraz z monta?em, uruchomieniem i przekazaniem do u?ytku oraz szkoleniem personelu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zak?adu Opieki Zdrowotnej z siedzib w Starachowicach ul. Batalionów Ch?opskich 6 oraz na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cej integraln cz?? SWZ, uj?tych w postaci n/w cz??ci: Cz?? nr 1: uniwersalny cyfrowy aparat RTG, Cz?? nr 2: aparat do znieczulenia z monitorem, Cz?? nr 3: ultrasonograf , Cz?? nr 4: kardiomonitor, Cz?? nr 5: rotor do ?wicze ko?czyn dolnych i górnych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-465375

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 42

Lire:

Okres w dniach: 56

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/01/2022

Lire:

Date: 16/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 19/10/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie 
33170000 - Anesthésie et réanimation