Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starachowice: Installation solaire

2020/S 69-163769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Starachowice: Installation solaire 2020/S 069-163769 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Starachowice Adresse postale: ul. Radomska 45 Ville: Starachowice Code NUTS: PL721 Code postal: 27-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Palacz Courriel: zamowienia@starachowice.eu T╚l╚phone: +41 2738275 Fax: +41 2746305 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://starachowice.eu/ http://starachowice.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Starachowice Adresse postale: ul. Radomska 45 Ville: Starachowice Code NUTS: PL721 Code postal: 27-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Palacz Courriel: zamowienia@starachowice.eu T╚l╚phone: +41 2738275 Fax: +41 2746305 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://starachowice.eu/ http://starachowice.eu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Budowa mikroinstalacji odnawialnych ?r█de energii w gminie Starachowice Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.271.1.2020.PMag
II.1.2) Code CPV principal 09332000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest budowa mikroinstalacji odnawialnych ?r█de energii w gminie Starachowice. Cz?? I: dostawa i monta kolektor█w s?onecznych na terenie gminy Starachowice, Cz?? II: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice, Cz?? III: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Mirzec, Cz?? IV: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice, Cz?? V: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia na cz??ci I˝V zam█wienia zawieraj za??czniki do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwana dalej SIWZ), tj. program funkcjonalno-u?ytkowy, opis przedmiotu zam█wienia oraz dokumentacja projektowa. Zamawiaj?cy, gmina Starachowice, zosta upowa?niony do przeprowadzenia post?powania przez gmin Mirzec na podstawie pe?nomocnictwa. Wi?cej informacji dotycz?cych wszystkich cz??ci zam█wienia w sekcji II.2.4.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? I: dostawa i monta kolektor█w s?onecznych na terenie gminy Starachowice
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09332000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'ex╚cution:
Starachowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? I: dostawa i monta kolektor█w s?onecznych na terenie gminy Starachowice. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia na cz??ci I˝V zam█wienia zawieraj za??czniki do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwana dalej SIWZ), tj. program funkcjonalno-u?ytkowy, opis przedmiotu zam█wienia oraz dokumentacja projektowa. Zamawiaj?cy, gmina Starachowice, zosta upowa?niony do przeprowadzenia post?powania przez gmin Mirzec na podstawie pe?nomocnictwa upowa?nienie, o kt█rym mowa nie obejmuje upowa?nienia do udzielenia zam█wienia w imieniu i na rzecz gminy Mirzec. Wybrani wykonawcy b?d zobowi?zani do zawarcia um█w na cz??ci I, II i IV z gmin Starachowice oraz odr?bnie na cz??ci III i V z gmin Mirzec. Je?eli opis przedmiotu zam█wienia wskazywa?by w odniesieniu do niekt█rych produkt█w lub us?ug dostarczanych przez konkretnego wykonawc znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces ˝ zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwi?za r█wnowa?nych. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w okre?laj minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz odpowiada produkty lub us?ugi oferowane przez wykonawc?, aby zosta?y spe?nione wymagania stawiane przez zamawiaj?cego. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w stanowi wy??cznie wzorzec jako?ciowy przedmiotu zam█wienia. Pod poj?ciem Đminimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkoweţ zamawiaj?cy rozumie wymagania dotycz?ce produkt█w lub us?ug zawartych w og█lnie dost?pnych ?r█d?ach, katalogach, stronach internetowych producent█w. Operowanie przyk?adowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa zamawiaj?cego w stosunku do okre?lonego rozwi?zania. Pos?ugiwanie si nazwami producent█w/produkt█w ma wy??cznie charakter przyk?adowy, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy Đlub r█wnowa?nyţ. Zamawiaj?cy, wskazuj?c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub us?ug przy opisie przedmiotu zam█wienia, dopuszcza jednocze?nie rozwi?zania r█wnowa?ne o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych co najmniej na poziomie parametr█w wskazanego produktu lub us?ugi, uznaj?c tym samym ka?dy produkt lub us?ug o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania og█lne wykonawca ma obowi?zek dzia?aj?c zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z nale?yt staranno?ci zapozna si z opisem przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one braki i b??dy dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia, a kt█rych poprawienie b?dzie warunkowa?o oddanie przedmiotu zam█wienia w rozumieniu obiektu budowlanego mog?cego samoistnie spe?nia funkcj gospodarcz lub techniczn?. Powy?sze umo?liwi zamawiaj?cemu modyfikacj tre?ci SIWZ przed z?o?eniem ofert. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one w?tpliwo?ci czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, kt█re z jego strony mog stanowi o braku mo?liwo?ci podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wymagania w zakresie dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych Urz?dzenia powsta?e w wyniku realizacji niniejszego zam█wienia, przeznaczone s dla indywidualnych u?ytkownik█w, w szczeg█lno?ci u?atwi funkcjonowanie os█b niepe?nosprawnych. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, os█b wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zam█wienia, tj. z cz??ci I, IV i V: dostaw i monta?em urz?dze?, wykonywaniem rob█t og█lno-budowlanych, wykonywaniem rob█t sanitarnych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sprawno? optyczna kolektora s?onecznego w odniesieniu do apertury / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?rednica kul gradowych u?ytych do raportu na gradobicie / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane ze ?rodk█w Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014˝2020, o III Efektywna i zielona energia, dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? II: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31712331
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'ex╚cution:
Starachowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? II: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia na cz??ci I˝V zam█wienia zawieraj za??czniki do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwana dalej SIWZ), tj. program funkcjonalno-u?ytkowy, opis przedmiotu zam█wienia oraz dokumentacja projektowa. Zamawiaj?cy, gmina Starachowice, zosta upowa?niony do przeprowadzenia post?powania przez gmin Mirzec na podstawie pe?nomocnictwa. Upowa?nienie, o kt█rym mowa nie obejmuje upowa?nienia do udzielenia zam█wienia w imieniu i na rzecz gminy Mirzec. Wybrani wykonawcy b?d zobowi?zani do zawarcia um█w na cz??ci I, II i IV z gmin Starachowice oraz odr?bnie na cz??ci III i V z gmin Mirzec. Je?eli opis przedmiotu zam█wienia wskazywa?by w odniesieniu do niekt█rych produkt█w lub us?ug dostarczanych przez konkretnego wykonawc znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces ˝ zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwi?za r█wnowa?nych. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w okre?laj minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz odpowiada produkty lub us?ugi oferowane przez wykonawc?, aby zosta?y spe?nione wymagania stawiane przez zamawiaj?cego. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w stanowi wy??cznie wzorzec jako?ciowy przedmiotu zam█wienia. Pod poj?ciem Đminimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkoweţ zamawiaj?cy rozumie wymagania dotycz?ce produkt█w lub us?ug zawartych w og█lnie dost?pnych ?r█d?ach, katalogach, stronach internetowych producent█w. Operowanie przyk?adowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa zamawiaj?cego w stosunku do okre?lonego rozwi?zania. Pos?ugiwanie si nazwami producent█w/produkt█w ma wy??cznie charakter przyk?adowy, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy Đlub r█wnowa?nyţ. Zamawiaj?cy, wskazuj?c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub us?ug przy opisie przedmiotu zam█wienia, dopuszcza jednocze?nie rozwi?zania r█wnowa?ne o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych co najmniej na poziomie parametr█w wskazanego produktu lub us?ugi, uznaj?c tym samym ka?dy produkt lub us?ug o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania og█lne Wykonawca ma obowi?zek dzia?aj?c zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z nale?yt staranno?ci zapozna si z opisem przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one braki i b??dy dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia, a kt█rych poprawienie b?dzie warunkowa?o oddanie przedmiotu zam█wienia w rozumieniu obiektu budowlanego mog?cego samoistnie spe?nia funkcj gospodarcz lub techniczn?. Powy?sze umo?liwi zamawiaj?cemu modyfikacj tre?ci SIWZ przed z?o?eniem ofert. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one w?tpliwo?ci czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, kt█re z jego strony mog stanowi o braku mo?liwo?ci podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wymagania w zakresie dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych Urz?dzenia powsta?e w wyniku realizacji niniejszego zam█wienia, przeznaczone s dla indywidualnych u?ytkownik█w, w szczeg█lno?ci u?atwi funkcjonowanie os█b niepe?nosprawnych. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, os█b wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zam█wienia, tj. z cz??ci II i III: dostaw i monta?em urz?dze?, wykonywaniem rob█t og█lno-budowlanych, wykonywaniem rob█t elektrycznych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik wype?nienia modu?u fotowoltaicznego / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik temperaturowy mocy modu?u / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane ze ?rodk█w Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014˝2020, o III Efektywna i zielona energia, dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? III: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Mirzec
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31712331
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'ex╚cution:
Mirzec, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? III: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Mirzec. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia na cz??ci I˝V zam█wienia zawieraj za??czniki do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwana dalej SIWZ), tj. program funkcjonalno-u?ytkowy, opis przedmiotu zam█wienia oraz dokumentacja projektowa. Zamawiaj?cy gmina Starachowice zosta?a upowa?niona do przeprowadzenia post?powania przez gmin Mirzec na podstawie pe?nomocnictwa. Upowa?nienie, o kt█rym mowa nie obejmuje upowa?nienia do udzielenia zam█wienia w imieniu i na rzecz gminy Mirzec. Wybrani wykonawcy b?d zobowi?zani do zawarcia um█w na cz??ci I, II i IV z gmin Starachowice oraz odr?bnie na cz??ci III i V z gmin Mirzec. Je?eli opis przedmiotu zam█wienia wskazywa?by w odniesieniu do niekt█rych produkt█w lub us?ug dostarczanych przez konkretnego wykonawc znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces ˝ zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwi?za r█wnowa?nych. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w okre?laj minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz odpowiada produkty lub us?ugi oferowane przez wykonawc?, aby zosta?y spe?nione wymagania stawiane przez zamawiaj?cego. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w stanowi wy??cznie wzorzec jako?ciowy przedmiotu zam█wienia. Pod poj?ciem Đminimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkoweţ zamawiaj?cy rozumie wymagania dotycz?ce produkt█w lub us?ug zawartych w og█lnie dost?pnych ?r█d?ach, katalogach, stronach internetowych producent█w. Operowanie przyk?adowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa zamawiaj?cego w stosunku do okre?lonego rozwi?zania. Pos?ugiwanie si nazwami producent█w/produkt█w ma wy??cznie charakter przyk?adowy, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy Đlub r█wnowa?nyţ. Zamawiaj?cy, wskazuj?c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub us?ug przy opisie przedmiotu zam█wienia, dopuszcza jednocze?nie rozwi?zania r█wnowa?ne o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych co najmniej na poziomie parametr█w wskazanego produktu lub us?ugi, uznaj?c tym samym ka?dy produkt lub us?ug o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania og█lne Wykonawca ma obowi?zek dzia?aj?c zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z nale?yt staranno?ci zapozna si z opisem przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one braki i b??dy dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia, a kt█rych poprawienie b?dzie warunkowa?o oddanie przedmiotu zam█wienia w rozumieniu obiektu budowlanego mog?cego samoistnie spe?nia funkcj gospodarcz lub techniczn?. Powy?sze umo?liwi zamawiaj?cemu modyfikacj tre?ci SIWZ przed z?o?eniem ofert. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one w?tpliwo?ci czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, kt█re z jego strony mog stanowi o braku mo?liwo?ci podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wymagania w zakresie dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych Urz?dzenia powsta?e w wyniku realizacji niniejszego zam█wienia, przeznaczone s dla indywidualnych u?ytkownik█w, w szczeg█lno?ci u?atwi funkcjonowanie os█b niepe?nosprawnych. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, os█b wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zam█wienia, tj. z cz??ci II i III: dostaw i monta?em urz?dze?, wykonywaniem rob█t og█lno-budowlanych, wykonywaniem rob█t elektrycznych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik wype?nienia modu?u fotowoltaicznego / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik temperaturowy mocy modu?u / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane ze ?rodk█w Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014˝2020, o III Efektywna i zielona energia, dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? IV: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42511110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'ex╚cution:
Starachowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? IV: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia na cz??ci I˝V zam█wienia zawieraj za??czniki do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwana dalej SIWZ), tj. program funkcjonalno-u?ytkowy, opis przedmiotu zam█wienia oraz dokumentacja projektowa. Zamawiaj?cy gmina Starachowice zosta?a upowa?niona do przeprowadzenia post?powania przez gmin Mirzec na podstawie pe?nomocnictwa. Upowa?nienie, o kt█rym mowa nie obejmuje upowa?nienia do udzielenia zam█wienia w imieniu i na rzecz gminy Mirzec. Wybrani wykonawcy b?d zobowi?zani do zawarcia um█w na cz??ci I, II i IV z gmin Starachowice oraz odr?bnie na cz??ci III i V z gmin Mirzec. Je?eli opis przedmiotu zam█wienia wskazywa?by w odniesieniu do niekt█rych produkt█w lub us?ug dostarczanych przez konkretnego wykonawc znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces ˝ zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwi?za r█wnowa?nych. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w okre?laj minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz odpowiada produkty lub us?ugi oferowane przez wykonawc?, aby zosta?y spe?nione wymagania stawiane przez zamawiaj?cego. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w stanowi wy??cznie wzorzec jako?ciowy przedmiotu zam█wienia. Pod poj?ciem Đminimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkoweţ zamawiaj?cy rozumie wymagania dotycz?ce produkt█w lub us?ug zawartych w og█lnie dost?pnych ?r█d?ach, katalogach, stronach internetowych producent█w. Operowanie przyk?adowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa zamawiaj?cego w stosunku do okre?lonego rozwi?zania. Pos?ugiwanie si nazwami producent█w/produkt█w ma wy??cznie charakter przyk?adowy, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy Đlub r█wnowa?nyţ. Zamawiaj?cy, wskazuj?c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub us?ug przy opisie przedmiotu zam█wienia, dopuszcza jednocze?nie rozwi?zania r█wnowa?ne o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych co najmniej na poziomie parametr█w wskazanego produktu lub us?ugi, uznaj?c tym samym ka?dy produkt lub us?ug o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania og█lne Wykonawca ma obowi?zek dzia?aj?c zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z nale?yt staranno?ci zapozna si z opisem przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one braki i b??dy dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia, a kt█rych poprawienie b?dzie warunkowa?o oddanie przedmiotu zam█wienia w rozumieniu obiektu budowlanego mog?cego samoistnie spe?nia funkcj gospodarcz lub techniczn?. Powy?sze umo?liwi zamawiaj?cemu modyfikacj tre?ci SIWZ przed z?o?eniem ofert. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one w?tpliwo?ci czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, kt█re z jego strony mog stanowi o braku mo?liwo?ci podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wymagania w zakresie dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych Urz?dzenia powsta?e w wyniku realizacji niniejszego zam█wienia, przeznaczone s dla indywidualnych u?ytkownik█w, w szczeg█lno?ci u?atwi funkcjonowanie os█b niepe?nosprawnych. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, os█b wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zam█wienia, tj. z cz??ci I, IV i V: dostaw i monta?em urz?dze?, wykonywaniem rob█t og█lno-budowlanych, wykonywaniem rob█t sanitarnych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Rodzaj czynnika ch?odniczego / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik COP przy A2/W35 / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Klasa energetyczna 55 C/45 C / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane ze ?rodk█w Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014˝2020, o III Efektywna i zielona energia, dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? V: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42511110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Mirzec, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? V: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia na cz??ci I˝V zam█wienia zawieraj za??czniki do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwana dalej SIWZ), tj. program funkcjonalno-u?ytkowy, opis przedmiotu zam█wienia oraz dokumentacja projektowa. Zamawiaj?cy gmina Starachowice zosta?a upowa?niona do przeprowadzenia post?powania przez gmin Mirzec na podstawie pe?nomocnictwa. Upowa?nienie, o kt█rym mowa nie obejmuje upowa?nienia do udzielenia zam█wienia w imieniu i na rzecz gminy Mirzec. Wybrani wykonawcy b?d zobowi?zani do zawarcia um█w na cz??ci I, II i IV z gmin Starachowice oraz odr?bnie na cz??ci III i V z gmin Mirzec. Je?eli opis przedmiotu zam█wienia wskazywa?by w odniesieniu do niekt█rych produkt█w lub us?ug dostarczanych przez konkretnego wykonawc znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces ˝ zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwi?za r█wnowa?nych. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w okre?laj minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz odpowiada produkty lub us?ugi oferowane przez wykonawc?, aby zosta?y spe?nione wymagania stawiane przez zamawiaj?cego. Produkty lub us?ugi pochodz?ce od konkretnych producent█w stanowi wy??cznie wzorzec jako?ciowy przedmiotu zam█wienia. Pod poj?ciem Đminimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkoweţ zamawiaj?cy rozumie wymagania dotycz?ce produkt█w lub us?ug zawartych w og█lnie dost?pnych ?r█d?ach, katalogach, stronach internetowych producent█w. Operowanie przyk?adowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa zamawiaj?cego w stosunku do okre?lonego rozwi?zania. Pos?ugiwanie si nazwami producent█w/produkt█w ma wy??cznie charakter przyk?adowy, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy Đlub r█wnowa?nyţ. Zamawiaj?cy, wskazuj?c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub us?ug przy opisie przedmiotu zam█wienia, dopuszcza jednocze?nie rozwi?zania r█wnowa?ne o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych co najmniej na poziomie parametr█w wskazanego produktu lub us?ugi, uznaj?c tym samym ka?dy produkt lub us?ug o wskazanych lub lepszych parametrach. Wymagania og█lne Wykonawca ma obowi?zek dzia?aj?c zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z nale?yt staranno?ci zapozna si z opisem przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one braki i b??dy dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia, a kt█rych poprawienie b?dzie warunkowa?o oddanie przedmiotu zam█wienia w rozumieniu obiektu budowlanego mog?cego samoistnie spe?nia funkcj gospodarcz lub techniczn?. Powy?sze umo?liwi zamawiaj?cemu modyfikacj tre?ci SIWZ przed z?o?eniem ofert. Wykonawca zobowi?zany jest przed z?o?eniem oferty zg?osi zamawiaj?cemu wszelkie zauwa?one w?tpliwo?ci czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, kt█re z jego strony mog stanowi o braku mo?liwo?ci podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Wymagania w zakresie dost?pno?ci dla os█b niepe?nosprawnych Urz?dzenia powsta?e w wyniku realizacji niniejszego zam█wienia, przeznaczone s dla indywidualnych u?ytkownik█w, w szczeg█lno?ci u?atwi funkcjonowanie os█b niepe?nosprawnych. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, os█b wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zam█wienia, tj. z cz??ci I, IV i V: dostaw i monta?em urz?dze?, wykonywaniem rob█t og█lno-budowlanych, wykonywaniem rob█t sanitarnych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Rodzaj czynnika ch?odniczego / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wsp█?czynnik COP przy A2/W35 / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Klasa energetyczna 55 C/45 C / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest finansowane ze ?rodk█w Unii Europejskiej z Regionalnego programu operacyjnego wojew█dztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014˝2020, o III Efektywna i zielona energia, dzia?anie
   3. 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodz?cej ze ?r█de odnawialnych.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 019-041249
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz?? I: dostawa i monta kolektor█w s?onecznych na terenie gminy Starachowice
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz?? II: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Starachowice
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Cz?? III: dostawa i monta instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Mirzec
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Cz?? IV: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Cz?? V: dostawa i monta pomp ciep?a w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zam█wie publicznych przys?uguj wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w niniejszej ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09332000 - Installation solaire 
31712331 - Cellules photovolta´ques 
42511110 - Pompes Ó chaleur