Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 29/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starachowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-317401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Starachowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-317401

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 111-269745)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Starachowice
Adresse postale: ul. Radomska 45
Ville: Starachowice
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 27-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Edyta Hamera
Courriel: zamowienia@starachowice.eu
TÈlÈphone: +41 2738275
Fax: +41 2746305 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://starachowice.eu/

https://starachowice.eu/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑOdbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Starachowice od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cyî.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.16.2020.HE

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja us?ugi odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych, wytworzonych i zebranych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych gminy Starachowice.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 111-269745

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Au lieu de:

Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja us?ugi odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych, wytworzonych i zebranych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych Gminy Starachowice, poprzez: ó odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, ó zakup i wyposa?enie miejsc gromadzenia odpadÛw selektywnie zbieranych w zamieszka?ej zabudowie wielolokalowej w niezb?dne pojemniki, ó wyposa?enie aptek w specjalne pojemniki do zbiÛrki przeterminowanych lekÛw oraz odbieranie i zagospodarowanie zebranych przeterminowanych lekÛw, ó wyposa?enie w?a?cicieli zamieszka?ych nieruchomo?ci jednorodzinnych w niezb?dne worki na odpady selektywnie zebrane, ó organizacj i prowadzenie na terenie gminy Starachowice punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK). SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia przedstawia Ñopis przedmiotu zamÛwieniaî (zwany dalej OPZ) stanowi?cy Za??cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (zwana dalej SIWZ). Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc?, na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osÛb wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zamÛwienia, tj. z: obs?ug pojazdÛw komunalnych specjalnie zbudowanych zazwyczaj na podwoziu samochodÛw ci??arowych, przystosowanych do zbiÛrki odpadÛw komunalnych i wywozu ich na miejsce sk?adowania, zagospodarowania lub utylizacji.Uwaga! Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie przez niego wymaga w zakresie realizacji zadania, obejmuj?ce: a) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej (RDR); b) wpis do rejestru zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny; c) wpis do BDO; d) zezwolenie na zbieranie odpadÛw, zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw; e) zezwolenie na transport odpadÛw lub wpis do rejestru (zgodnie z ustaw o odpadach); f) umowy z instalacjami przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i sk?adowania odpadÛw komunalnych; g) umow ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie okre?lonym niniejszym zamÛwieniem, na kwot nie mniejsz ni 2 000 000,00 PLN na okres trwania umowy. Wykonawca obowi?zany jest do spe?niania ww. wymaga przez ca?y okres realizacji zamÛwienia. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy wybrany Wykonawca dysponuje wykazanym w OPZ sprawnym sprz?tem oraz czy przygotowany jest do realizacji zamÛwienia w okresie okre?lonym wzorem umowy.

Lire:

Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja us?ugi odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych, wytworzonych i zebranych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych Gminy Starachowice, poprzez: ó odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, ó zakup i wyposa?enie miejsc gromadzenia odpadÛw selektywnie zbieranych w zamieszka?ej zabudowie wielolokalowej w niezb?dne pojemniki, ó wyposa?enie aptek w specjalne pojemniki do zbiÛrki przeterminowanych lekÛw oraz odbieranie i zagospodarowanie zebranych przeterminowanych lekÛw, ó wyposa?enie w?a?cicieli zamieszka?ych nieruchomo?ci jednorodzinnych w niezb?dne worki na odpady selektywnie zebrane, ó organizacj i prowadzenie na terenie gminy Starachowice Punktu Selektywnego Zbierania OdpadÛw Komunalnych (PSZOK). SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia przedstawia ÑOpis przedmiotu zamÛwieniaî (zwany dalej OPZ) stanowi?cy za??cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (zwana dalej SIWZ). Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc?, na podstawie umowy o prac?, w rozumieniu art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osÛb wykonuj?cych wskazane czynno?ci zwi?zane z realizacj zamÛwienia, tj. z: obs?ug pojazdÛw komunalnych specjalnie zbudowanych zazwyczaj na podwoziu samochodÛw ci??arowych, przystosowanych do zbiÛrki odpadÛw komunalnych i wywozu ich na miejsce sk?adowania, zagospodarowania lub utylizacji. Uwaga! Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie przez niego wymaga w zakresie realizacji zadania, obejmuj?ce: a) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej (RDR); b) wpis do rejestru zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny; c) wpis do BDO; d) zezwolenie na transport odpadÛw lub wpis do rejestru (zgodnie z ustaw o odpadach); e) umowy z instalacjami przetwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i sk?adowania odpadÛw komunalnych; f) umow ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie okre?lonym niniejszym zamÛwieniem, na kwot nie mniejsz ni 2 000 000,00 PLN na okres trwania umowy. Wykonawca w terminie do 31.12.2020 przedstawi wymagane przepisami prawa zezwolenie/zezwolenia na zbieranie odpadÛw. Wykonawca obowi?zany jest do spe?niania ww. wymaga przez ca?y okres realizacji zamÛwienia. Zamawiaj?cy przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy wybrany Wykonawca dysponuje wykazanym w OPZ sprawnym sprz?tem oraz czy przygotowany jest do realizacji zamÛwienia w okresie okre?lonym wzorem umowy.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 29/07/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/07/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 29/07/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures