Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 21/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starachowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 178-464429  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Starachowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 178-464429

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 151-401603)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Starachowice ul. Radomska 45
Adresse postale: ul.Radomska 45
Ville: Starachowice
Code NUTS: PL721 Kielecki
Code postal: 27-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioletta Zieli?ska
Courriel: zamowienia@starachowice.eu
TÈlÈphone: +41 2738275
Fax: +41 2746305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://starachowice.eu/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Starachowice od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.44.2021.ZWi

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Realizacja us?ugi odbierania i zagospodarowania odpadÛw komunalnych, wytworzonych i zebranych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, po?o?onych w granicach administracyjnych Gminy Starachowice, poprzez: odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, wyposa?enie miejsc gromadzenia odpadÛw selektywnie zbieranych w zamieszka?ej zabudowie wielolokalowej (bloki) w niezb?dne pojemniki, wyposa?enie w?a?cicieli zamieszka?ych nieruchomo?ci jednorodzinnych i wieloro dzinnych w niezb?dne worki na odpady selektywnie zebrane. organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania OdpadÛw Komunalnych wraz z zagospodarowaniem odebranych odpadÛw komunalnych. Wi?cej informacji w pkt. 1 SWZ dost?pnej na stronie (https://bip.um.starachowice.pl/).

https://bip.um.starachowice.pl/
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 151-401603

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie w wymaganej wysoko?ci musi by wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustaw Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego tj. na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski S.A. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu Wykonawca mo?e wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Ustala si kwot pozostawion na zabezpieczenie roszcze z tytu?u r?kojmi za wady i gwarancji ñ 30 % wysoko?ci zabezpieczenia. Je?eli okres na jaki ma zosta wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieni?dzu wnosi si na ca?y ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si na okres nie krÛtszy ni 5 lat, z jednoczesnym zobowi?zaniem si Wykonawcy do przed?u?enia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzed?u?enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpÛ?niej na 30 dni przed up?ywem terminu wa?no?ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zmienia form na zabezpieczenie w pieni?dzu, poprzez wyp?at kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.Je?eli okres realizacji zamÛwienia jest d?u?szy ni rok, Zamawiaj?cy wyra?a zgod?, aby zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy by?o tworzone przez potr?cenia z nale?no?ci za cz??ciowo wykonane us?ugi.

Lire:

Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie w wymaganej wysoko?ci musi by wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustaw Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego tj. na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski S.A. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu Wykonawca mo?e wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Ustala si kwot pozostawion na zabezpieczenie roszcze z tytu?u r?kojmi za wady ñ 30 % wysoko?ci zabezpieczenia. Je?eli okres na jaki ma zosta wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieni?dzu wnosi si na ca?y ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si na okres nie krÛtszy ni 5 lat, z jednoczesnym zobowi?zaniem si Wykonawcy do przed?u?enia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzed?u?enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpÛ?niej na 30 dni przed up?ywem terminu wa?no?ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie ni w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zmienia form na zabezpieczenie w pieni?dzu, poprzez wyp?at kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.Je?eli okres realizacji zamÛwienia jest d?u?szy ni rok, Zamawiaj?cy wyra?a zgod?, aby zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy by?o tworzone przez potr?cenia z nale?no?ci za cz??ciowo wykonane us?ugi.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/09/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 14/12/2021

Lire:

Date: 19/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/09/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 21/09/2021

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures