Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Starachowice:Services de santÈ et services sociaux

2023/S 97-303176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Starachowice: Services de santÈ et services sociaux 2023/S 097-303176 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: PL-POLSKA Adresse postale: BatalionÛw Ch?opskich 6 Ville: Starachowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 27-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Masternak Courriel: info@szpital.starachowice.pl TÈlÈphone: +48 412739113 Fax: +48 412739113 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.starachowice.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.szpital.starachowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny NumÈro de rÈfÈrence: DEA/09/03/2023/K?ZK/26
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
?wiadczenie us?ug medycznych przez lekarza zgodnie z kwalifikacjami i obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie zw?aszcza ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o dzia?alno?ci leczniczej i o ?wiadczeniach finansowanych ze ?rodkÛw publicznych w oddziale pediatrycznym
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 495 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej, Oddzia? Pediatryczny
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug medycznych przez lekarza zgodnie z kwalifikacjami i obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie zw?aszcza ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o dzia?alno?ci leczniczej i o ?wiadczeniach finansowanych ze ?rodkÛw publicznych w oddziale pediatrycznym
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej, Oddzia? Pediatryczny
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug medycznych przez lekarza zgodnie z kwalifikacjami i obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie zw?aszcza ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o dzia?alno?ci leczniczej i o ?wiadczeniach finansowanych ze ?rodkÛw publicznych w oddziale pediatrycznym
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej, Oddzia? Pediatryczny
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie us?ug medycznych przez lekarza zgodnie z kwalifikacjami i obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie zw?aszcza ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o dzia?alno?ci leczniczej i o ?wiadczeniach finansowanych ze ?rodkÛw publicznych w oddziale pediatrycznym
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zgodnie z Art. 26. [Zasady udzielania zamÛwie? na ?wiadczenia zdrowotne] ust
   3.  Udzielenie zamÛwienia nast?puje w trybie konkursu ofert. zgodnie z art.
   4.  Do konkursu ofert stosuje si? odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych, przy czym prawa i obowi?zki Prezesa Funduszu i dyrektora oddzia?u wojewÛdzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielaj?cego zamÛwienia. 4a. PrzepisÛw ust. 3 i 4 nie stosuje si? do zamÛwie?, ktÛrych warto?? nie przekracza wyra?onej w z?otych rÛwnowarto?ci kwoty 30 000 euro liczonej wed?ug ?redniego kursu z?otego w stosunku do euro, ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych. Zgodnie z ust
   5.  ww. art. Do udzielenia zamÛwienia nie stosuje si? przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych. a zgodnie z Art. 151. [Rozstrzygni?cie post?powania] ust
   6.  Og?oszenie o wyniku rozstrzygni?cia post?powania Prezes Funduszu przekazuje Urz?dowi Oficjalnych Publikacji WspÛlnot Europejskich, je?eli warto?? przedmiotu umowy o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej przekracza wyra?on? w z?otych rÛwnowarto?? kwoty 130 000 euro wed?ug ?redniego kursu euro og?oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygni?cia post?powania. Wobec powy?szego z przepisÛw prawa wynika obowi?zek w przedmiotowych przypadkach jedynie og?oszenia wyniku rozstrzygni?cia post?powania (z uwagi na dost?pne formularze decyzja o og?oszeniu na przedmiotowym najbardziej odpowiednim wg. uznania udzielaj?cego zamÛwienie).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DEA/09/03/2023/K?ZK/26
Lot n : 1 IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Praktyka lekarska specjalistyczna Olga Myszka-Kusiak NumÈro national d'identification: PL-POLSKA Adresse postale: Miodowa 91 Ville: Starachowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 27-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 678 720.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 678 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DEA/09/03/2023/K?ZK/26
Lot n : 2 IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marzena Bie?kowska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania NumÈro national d'identification: PL-POLSKA Adresse postale: Armii Krajowej 24/36 Ville: Starachowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 27-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 278 880.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 278 880.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DEA/09/03/2023/K?ZK/26
Lot n : 3 IntitulÈ:
Oddzia? Pediatryczny
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Praktyka Lekarska Aleksandra Baran NumÈro national d'identification: PL-POLSKA Adresse postale: Konstytucji 3 Maja23/9a Ville: Starachowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 27-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 537 600.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 537 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: BatalionÛw Ch?opskich 6 Ville: Starachowice Code postal: 27-200 Pays: Pologne Courriel: info@szpital.starachowice.pl TÈlÈphone: +48 412739113 Fax: +48 412739113
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: BatalionÛw Ch?opskich Ville: Starachowice Code postal: 27-200 Pays: Pologne Courriel: info@szpital.starachowice.pl TÈlÈphone: +48 412739113 Fax: +48 412739113
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Oferentom, ktÛrych interes prawny dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielaj?cego zamÛwienia zasad przeprowadzania post?powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych, przys?uguje ?rodki odwo?awcze: protest i odwo?anie na zasadach okre?lonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodkÛw publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Powiatowy Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: BatalionÛw Ch?opskich 6 Ville: Starachowice Code postal: 27-200 Pays: Pologne Courriel: info@szpital.starachowice.pl TÈlÈphone: +48 412739113 Fax: +48 412739113
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Oddzia? Pediatryczny 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux