Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Stare Babice: Autobus et cars

2020/S 68-161158  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Stare Babice: Autobus et cars 2020/S 068-161158 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ĐEko-Babiceţ Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 118-14-62-152 Adresse postale: ul. Gen. Kutrzeby 36 Ville: Stare Babice Code NUTS: PL913 Code postal: 05-082 Pays: Pologne Courriel: biuro@eko-babice.pl T╚l╚phone: +48 227229008 Fax: +48 227229289 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.eko-babice.pl www.eko-babice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://eko-babice.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup i dostawa dw█ch fabrycznie nowych autobus█w turystycznych Num╚ro de r╚f╚rence: DIMiR / PD / 1 / 4 / 2020
II.1.2) Code CPV principal 34121000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup i dostawa dw█ch fabrycznie nowych autobus█w turystycznych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk█w zam█wienia (SIWZ).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL913
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest zakup i dostawa dw█ch fabrycznie nowych autobus█w turystycznych.
   2.  Ponadto przedmiotem zam█wienia jest
:
1) udzielenie gwarancji i r?kojmi za wady na autobusy oraz na wszelkie urz?dzenia i wyposa?enie w nim wmontowane (zawarte), 2) dostawa oprogramowania urz?dze pojazd█w oraz wyposa?enia, w tym aktualizacja oprogramowania oraz baz danych, 3) wydanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej pojazd█w, w tym instrukcji obs?ugi w j?zyku polskim, 4) udzielenie licencji na oprogramowanie dostarczonych wraz z autobusami urz?dze i wyposa?enia, 5) udzielenie pomocy serwisowej, 6) przeszkolenie pracownik█w Zamawiaj?cego.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk█w zam█wienia (SIWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 90 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawc█w w tre?ci Za??cznika nr 8 do SIWZ oraz na miniPortalu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane przez Wykonawc wraz z ofert?: 1) jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ), stanowi?cy wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca przy pomocy elektronicznego narz?dzia do wype?niania JEDZ/ESPD (eESPD), dost?pnego na stronie Urz?du Zam█wie Publicznych wype?nia formularz JEDZ; 2) Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w; 3) w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenie ma potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 4) zobowi?zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia, je?eli Wykonawca korzysta ze zdolno?ci innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy.
   2.  O?wiadczenia lub dokumenty sk?adane przez Wykonawc na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ). f) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) ˝ wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 5 do SIWZ; g) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SIWZ).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w: 1) cz?? sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysk█w i strat, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, r█wnie odpowiednio z opini o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci, a w przypadku Wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, innych dokument█w okre?laj?cych obroty ˝ za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ za ten okres ˝ co najmniej w wymaganej wysoko?ci; 2) informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert˝ co najmniej w wymaganej wysoko?ci; 3) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego.
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   3.  Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i Đstosowna sytuacjaţ, o kt█rej mowa w pkt 10.5. SIWZ wyst?pi wy??cznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia; 2) Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 Pzp oraz, o kt█rych mowa w pkt 11.1. SIWZ; 3) w odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   4.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   5.  Zamawiaj?cy informuje, i szczeg█?owe wymagania odno?nie niniejszych warunk█w zawarte s w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: 1) posiada minimalny roczny obr█t za ostatnie 3 lata obrotowe w wysoko?ci nie mniejszej ni 3 000 000,00 PLN za ka?dy rok obrotowy, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy, za ten okres; 2) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow do wykonania zam█wienia w wysoko?ci nie mniejszej ni 1 500 000,00 PLN; 3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci w wysoko?ci nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w: 1) wykaz dostaw (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Je?eli wykaz, o?wiadczenia lub inne z?o?one przez Wykonawc dokumenty budz w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego, mo?e on zwr█ci si bezpo?rednio do w?a?ciwego podmiotu, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   3.  Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i Đstosowna sytuacjaţ, o kt█rej mowa w pkt 10.5. SIWZ wyst?pi wy??cznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. 2) Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 Pzp oraz, o kt█rych mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, i szczeg█?owe wymagania odno?nie niniejszych warunk█w zawarte s w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: 1) wykona nale?ycie i prawid?owo uko?czy a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej dwa zam█wienia (wykonane w ramach odr?bnych um█w) polegaj?ce na dostawie co najmniej dw█ch fabrycznie nowych autobus█w.
   2.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o kt█rym mowa w pkt 10.1.2.b lit. a SIWZ), uzna warunek za spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawc█w samodzielnie wyka?e spe?nienie w ca?o?ci tego warunku. Zamawiaj?cy tym samym nie dopuszcza sumowania (??czenia) zasob█w dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rych mowa w pkt 10.1.2.b lit. a. SIWZ przez 2 lub wi?cej podmiot█w (Wykonawc█w). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu, dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o kt█rym mowa w pkt 10.1 2b lit. a SIWZ polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach okre?lonych w ustawie, Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny spe?nienia tego warunku, uzna warunek za spe?niony, je?eli co najmniej jeden z tych podmiot█w samodzielnie wyka?e spe?nienie w ca?o?ci tego warunku. Zamawiaj?cy tym samym nie dopuszcza sumowania (??czenia) zasob█w dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o kt█rych mowa w pkt 10.1.2.b lit. a SIWZ) przez 2 lub wi?cej podmiot█w.
   3.  W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj?c spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej (o kt█rym mowa w pkt 10.1.2.b lit. a SIWZ), polega b?dzie na do?wiadczeniu innych podmiot█w, jedynym sposobem wykorzystania zasob█w tych podmiot█w (tj. zdolno? techniczna lub zawodowa o kt█rej mowa w pkt 10.1.2.b lit. a SIWZ) jest rzeczywisty udzia tych podmiot█w w realizacji zam█wienia np. zatrudnienie tych podmiot█w do realizacji zam█wienia jako podwykonawc█w lub udzia w konsorcjum.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z postanowieniami umowy stanowi?cej cz?? II SIWZ ˝ wz█r umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 12:10 Lieu:
Gminne Przedsi?biorstwo Komunalne ĐEko-Babiceţ Sp. z o.o. ul. gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, POLSKA, pok█j nr 21 (sala konferencyjna). Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce wadium zawarte s w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13˝23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) sytuacji ekonomicznej i finansowej; b) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp) Wykonawca sk?ada: a) Katalogi oferowanych autobus█w ze zdj?ciami oraz opisem technicznym w j?zyku polskim jak i inne dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie przez pojazdy oferowane przez Wykonawc wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   4.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w i o?wiadcze wskazanych w pkt 12.2.3 SIWZ potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokument█w wskazanych w pkt 12.2.1 SIWZ potwierdzaj?cych spe?nianie, w zakresie, w jakim powo?uje si Wykonawca na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5.  Wykonawcy maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?adaj dokumenty zgodnie z przepisami rozporz?dzenia wykonawczego do ustawy Prawo zam█wie publicznych w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (rozporz?dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz rozporz?dzenia Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1993).
   6.  Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia mog ??cznie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie tych warunk█w zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrze?eniem pkt 10.2. SIWZ (dotyczy warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rym mowa w pkt 10.1.2.b lit. a SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.3 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Zaleca si aby pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Je?eli Wykonawca, o kt█rym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla si od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca, kt█ry z?o?y ofert najwy?ej ocenion spo?r█d pozosta?ych ofert.
   8.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zam█wienia w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami okre?lonymi w SIWZ.
   9.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 10. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 1)10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw wniesienia odwo?ania je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy ˝ w przypadku przes?ania winny spos█b termin ten wynosi 15 dni. 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej ˝ wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz tre?ci specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia. 3) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw do wniesienia odwo?ania ˝ wobec innych czynno?ci, ni okre?lone w punktach powy?ej.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34121000 - Autobus et cars